2012

INFORMACJA

            Działając na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Urząd Gminy Damasławek informuje o osiągniętych w 2012 r. wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, MATALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY DAMASŁAWEK

Wyliczenia sporządzono wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645)

 

Łączna masa wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz
od innych wytwórców odpadów komunalnych w Mg – 497,40 Mg

Łączna masa odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła poddanych recyklingowi
i przygotowanych do ponownego użycia – 61,2 Mg

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła w 2012 r.

12,3%

 

 

 

OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA– GMINA DAMASŁAWEK

Wyliczenia sporządzono wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania oraz sposobu obliczenia poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676)

 

Masa odpadów ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania
w 2012 r. – 208,29 Mg

Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów komunalnych
z obszaru Gminy Damasławek w roku 2012, przekazanych do składowania – 328,94 Mg

 

Osiągnięty w 2012 r. poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

118,44%