2013

INFORMACJA

            Działając na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Urząd Gminy Damasławek informuje o osiągniętych w 2013 r. wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych
do składowania:

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, MATALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY DAMASŁAWEK

Wyliczenia sporządzono wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645)

Łączna masa wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz
od innych wytwórców odpadów komunalnych w Mg – 420,24

Łączna masa odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła poddanych recyklingowi
i przygotowanych do ponownego użycia – 96,76

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła w 2013 r.

23,02%

OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA

Wyliczenia sporządzono wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczenia poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676)

Masa odpadów ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania
w 2013 r. – 183,14 Mg

Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów komunalnych
z obszaru Gminy Damasławek w roku 2013, przekazanych do składowania – 438,38 Mg

Osiągnięty w 2013 r. poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

157,85%