2014

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, MATALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY DAMASŁAWEK

Wyliczenia sporządzono wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645)

 

Łączna masa wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz
od innych wytwórców odpadów komunalnych w Mg

429,82 Mg

Łączna masa odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła poddanych recyklingowi
i przygotowanych do ponownego użycia w 2014 roku

135,3 Mg

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła

31,48 %

 

OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA– GMINA DAMASŁAWEK

Wyliczenia sporządzono wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczenia poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676)

 

Masa odpadów ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania
w 2014 r.

138,86 Mg

 

Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru Gminy Damasławek w roku 2014, przekazanych do składowania

155,27 Mg

 

Osiągany w roku rozliczeniowym poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania (TR)

55,99 %