2015

 

 

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, MATALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY DAMASŁAWEK

 

 

Wyliczenia sporządzono wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645)

 

Łączna masa wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz
od innych wytwórców odpadów komunalnych w Mg

 

Mwpmts =  4772 x 0,301 x 0,277 = 397,9 Mg

 

Łączna masa odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła poddanych recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia w 2015 roku

 

Mrpmts = 148,8 Mg

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła

 

Ppmts = 148,8 Mg / 397,9 Mg x 100% = 37,4 %

 

 

Sporządziła dnia 24 marca 2016 r. Justyna Kokocha

 

 

 

OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA– GMINA DAMASŁAWEK

 

 

Wyliczenia sporządzono wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczenia poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676)

 

Masa odpadów ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania
w 2015 roku

 

OUB 1995 = 0,047 x 5909 = 277,72 Mg

OUB 2015 = 277,72 x 50% = 138,86 Mg

 

Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru Gminy Damasławek w roku 2015, przekazanych do składowania

 

MOUBR = (0 x 0,48) + (0 x 0) + (0 x 0,52) = 0 Mg

 

Osiągany w roku rozliczeniowym poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania (TR)

 

TR= 0/277,72 x 100% = 0 %

 

 

Sporządziła: Justyna Kokocha