2016

 

 

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, MATALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY DAMASŁAWEK

 

Wyliczenia sporządzono wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167)

 

Łączna masa wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz
od innych wytwórców odpadów komunalnych w Mg

Mwpmts =  4734* x 0,308 x 0,318 = 463,7 Mg

 

Łączna masa odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła poddanych recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia w 2016 roku

Mrpmts = 196,33 Mg

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła

Ppmts = 196,33 Mg / 463,7 Mg x 100% = 42,34 %

 

* Zgodnie z pkt 4 objaśnień do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, liczba mieszkańców gminy podana została na podstawie danych pochodzących ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


 

POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE

 

Wyliczenia sporządzono wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167)

 

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych poddanych recyklingowi, przygotowanych do ponownego użycia oraz poddanych odzyskowi innymi metodami, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg

Mrbr  =  2,280 Mg

Łączna masa wytworzonych innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg

Mwbr = 2,330 Mg

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, wyrażony w %

 

Pbr =  x 100% = 97,85 %

 


OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA – GMINA DAMASŁAWEK

 

Wyliczenia sporządzono wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r.  w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczenia poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676).

 

Masa odpadów ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania
w 2016 roku

OUB 1995 = 0,047 x 5909 = 277,72 Mg

OUB 2016 = 277,72 x 45% = 124,97 Mg

 

Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów komunalnych
z obszaru Gminy Damasławek w roku 2016, przekazanych do składowania

Moubr= (0 x 0,48) + (0 x 0) + (0 x 0,52) = 0 Mg

 

Osiągany w roku rozliczeniowym poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania (TR)

TR=0/277,72 x 100%=0%

 

Sporządziła – Justyna Kokocha