Miesięczne archiwum: lipiec 2016

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Damasławek

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Damasławek informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Damasławek

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późń. zm.) wykłada się do publicznego wglądu projekt aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe” dla Gminy Damasławek, w terminie od dnia 22.07.2016r. na 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Damasławku przy ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek, pok. nr 8 w godzinach pracy Urzędu.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek, pocztą na adres Urzędu Gminy Damasławek do dnia
16 sierpnia 2016 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Damasławek.

Informacja dot. nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXIV/146/16 Rady Gminy Damasławek z dnia 22 czerwca 2016 r., od 15 lipca obowiązuje nowy wzór DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI. W związku z tym wszystkie zmiany dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powinny być składane na nowym formularzu.

 

DEKLARACJA PDF

1KLIKNIJ

DEKLARACJA DOC

1KLIKNIJ

Przypomnienie zasad zbierania odpadów komunalnych obowiązujących na terenie Gminy Damasławek.

 

 

Przypomnienie zasad zbierania odpadów komunalnych obowiązujących na terenie Gminy Damasławek

 

 

Urząd Gminy Damasławek przypomina, że odpady zbierane selektywnie tj.

  • papier i makulatura,
  • tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe, odzież i tekstylia,
  • szkło białe i kolorowe,
  • odpady ulegające biodegradacji,

powinny być zbierane w workach przeznaczonych do danego rodzaju odpadu. Zasady segregacji i zbierania odpadów szczegółowo reguluje § 8 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Damasławek:

Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny w zabudowie jednorodzinnej, należy gromadzić w workach foliowych lub pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o ujednoliconych kolorach i minimalnych pojemnościach uwzględniających następujące normy:

1) z przeznaczeniem na papier i tekturę w kolorze niebieskim o pojemności 120 l,

2) z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal, odzież
i tekstylia w kolorze żółtym o pojemności 120 l,

3) z przeznaczeniem na szkło białe i kolorowe w kolorze białym  lub zielonym o pojemności 120 l,

4) z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne w tym odpady zielone (usunięte chwasty, liście, skoszona trawa, drobne gałęzie drzew i krzewów oraz zielone części roślin) w kolorze brązowym o pojemności 120 l.

Przypominamy, że wystawienie odpadów w workach innych niż przeznaczone do danego rodzaju odpadu, może skutkować brakiem ich odbioru przez firmę wywozową.

Wszyscy mieszkańcy Gminy Damasławek, mogą bezpłatnie otrzymać worki do segregacji odpadów w Urzędzie Gminy Damasławek lub w siedzibie firmy REMONDIS w Wągrowcu przy ul. Skockiej 13A.

 

Jak-segregować-odpady

Informacja dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1580P w miejscowości Dąbrowa.

 

 

Urząd Gminy Damasławek informuje, ze rozpoczęła się przebudowa drogi  powiatowej nr 1580P w m. Dąbrowa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2017”. Gmina Damasławek w ramach partnerstwa ze Starostwem Powiatowym w Wągrowcu zobligowała się do przekazania środków finansowych na ten cel w wysokości do 446 155,10 zł.

 

Przebudowa drogi