Dzienne archiwum: Styczeń 5, 2017

OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji

zadań publicznych w 2017 r.

 

 

Wójt Gminy Damasławek

 

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) i uchwały Nr XXVIII/170/16 Rady Gminy Damasławek z dnia 25 października 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Damasławek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

 

ogłasza

wybór ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r.

 

I. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans dla tych rodzin, w tym:

a) wsparcie działalności warsztatu terapii zajęciowej – Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „REHABILITACJA” im. Karola Marcinkowskiego – Wągrowiec:

1)  wnioskowana kwota dotacji – 10 000 zł

2)  przyznana kwota dotacji na 2017 r.  –  10 000 zł

3)  termin realizacji zadania: 16.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

b) wspieranie działań w zakresie pozyskiwania, magazynowania i udzielania pomocy żywnościowej mieszkańcom Gminy DamasławekStowarzyszenie        na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Iskra Nadziei” – Damasławek:

1)  wnioskowana kwota dotacji – 2 972,40 zł

2)  przyznana kwota dotacji na 2017 r. – 2 972,40 zł

3)  termin realizacji zadania: 16.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

 

II. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym podtrzymywanie aktywności życiowej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ułatwienie im uczestnictwa w życiu społecznym – Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Iskra Nadziei” – Damasławek:

1)  wnioskowana kwota dotacji –  3 000 zł

2)  przyznana kwota dotacji na 2017 r.  –  3 000 zł

3)  termin realizacji zadania: 01.06.2017 r. – 31.12.2017 r.

 

III. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905), w tym pomoc na rzecz osób terminalnie chorych poprzez wsparcie działalności hospicjum – Stowarzyszenie im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa – Wągrowiec:

1)  wnioskowana kwota dotacji  –  1 000 zł

2)  przyznana kwota dotacji na 2017 r. –  1 000 zł

3)  termin realizacji zadania: 01.10.2017 r. – 15.11.2017 r.

 

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

Jacek Matysiak

 

Damasławek, 05.01.2017 r.