Miesięczne archiwum: Sierpień 2017

Informacja dot. przyjęcia i wpisania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Damasławek na lata 2016 – 2023 na Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

 

 

Wójt Gminy Damasławek informuje, że w dniu 23 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4142/2017 przyjął Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Damasławek na lata 2016 – 2023, który został wpisany na Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego. Dzięki temu gmina uzyskała możliwość ubiegania się o dofinansowania w ramach PI 9b. Uzyskane przez Gminę Damasławek dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Damasławek na lata 2016 – 2023 wynosi 15.462,97 zł.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Jacek Matysiak

Ogłoszenie dot. zgłaszania awarii oświetlenia ulicznego.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

W związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym Urząd Gminy zwraca się z prośbą o zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego. W zgłoszeniu prosimy o podanie numeru nieruchomości przy którym zlokalizowany jest punkt oświetleniowy. Zgłoszenie można dokonywać tel. pod numerem 67 261 36 11 lub osobiście biuro nr 6. Osoba odpowiedzialna Jakub Wojciechowski.

Informacja dot. podpisania umowy z Gminą Niechanowo w sprawie partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii „Słoneczne Dachy w Gminach Niechanowo i Damasławek”.

 

Dnia 25 sierpnia br. Wójt Gminy Damasławek Jacek Matysiak podpisał umowę z Gminą Niechanowo reprezentowaną przez Wójta Gminy Niechanowo Eugeniusza Zamiar w sprawie partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii „Słoneczne Dachy w Gminach Niechanowo i  Damasławek”.

W związku z naborem wniosków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawianych, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, Gmina Damasławek podjęła współpracę z Gminą Niechanowo w celu wspólnej realizacji projektu.

Przystąpienie do partnerstwa z Gminą Niechanowo przyniesie Gminie Damasławek korzyści z samego udziału w konkursie z uwagi na wspólne spełnienie warunku udziału wynikające z określenia minimalnej mocy, która w ramach projektu musi zostać wytworzona z odnawialnych źródeł energii wybudowanych z pozyskanych środków finansowych.

Wartość całego projektu to ok. 2.138.000 zł  z czego wartość projektu dla Gminy Damasławek tj. dostawa, montaż i uruchomienie rozproszonych mikro instalacji źródeł odnawialnych na 40 nieruchomościach prywatnych mieszkańców gminy wiejskiej Damasławek – ok. 1.200.000 zł w tym dofinansowanie, które otrzymają uczestnicy programu ok. 940.000 zł.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na miesiąc luty 2018 roku.

 

Sporządził – Bolesław Szmania

 

Foto

Foto. Archiwum UG Niechanowo

Informacja dot. ilości zutylizowanego azbestu w 2017 roku.

 

 

Wójt  Gminy Damasławek informuje, że w roku bieżącym gmina po raz pierwszy uruchomiła,  dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości położonych na terenie gminy,  dofinansowanie do  utylizacji azbestu.

W tegorocznym budżecie na ww. cel wyasygnowano środki finansowe w wysokości 15 800 zł, z czego kwotę  5 800 zł  gmina pozyskała od Powiatu Wągrowieckiego. Z dofinansowania skorzystało  26 właścicieli  nieruchomości. Ogółem w 2017 roku zutylizowano w gminie 48,741 Mg wyrobów zawierających azbest.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Jacek Matysiak

 

14 września 2017 r. – spotkanie Klubu Przedsiębiorców Gminy Mieścisko.

 

 

 

Urząd Gminy Damasławek informuje, że w dniu 14 września 2017 r. o godzinie 11.00 w Domu Kultury w Mieścisku odbędzie się spotkanie Klubu Przedsiębiorców Gminy Mieścisko. Na spotkaniu będą przedstawiciele Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Słupskiego Inkubatora Technologicznego, którzy przedstawią możliwość nawiązania współpracy między innymi z zakresu rozwoju innowacji i nowoczesnych technologii – odnawialne źródła energii.
Wójt Gminy Mieścisko serdecznie zaprasza przedsiębiorców z Gminy Damasławek. Ze względów organizacyjnych prosi o potwierdzenie liczby osób, które wezmą udział w spotkaniu pod numerem telefonu 61 4298 010, 601 269 815 lub e-mailem ug@miescisko.nowoczesnagmina.pl

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Jacek Matysiak

DOŻYNKI GMINNO – PARAFIALNE KOZIELSKO 2017 R.

 

 

W słoneczne, sobotnie popołudnie 26 sierpnia 2017 r. odbyły się dożynki gminno – parafialne w miejscowości Kozielsko. Wsią patronacką tegorocznych dożynek była miejscowość Miąża. Uroczystości w czasie, których rolnicy z terenu Gminy Damasławek dziękowali za tegoroczne plony rozpoczęły się korowodem dożynkowym spod kościoła pw. św. Józefa w Kozielsku. Po uroczystej mszy św. korowód przemaszerował na parking przy kościele, gdzie Starostwie dożynek w osobach: Pani Danuta Jarmuż i Grzegorz Kusz przekazali Wójtowi Gminy Damasławek chleb, który tradycyjnie podzielił go i wręczył wszystkim zaproszonym gościom oraz mieszkańcom. Swoją obecnością podczas dożynek zaszczycili nas m. in.: Poseł na Sejm RP – Krzysztof Paszyk, Starosta Wągrowiecki – Tomasz Kranc, Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu – Bogdan Fleming, przedstawicielka Posłanki na Sejm RP Marty Kubiak – Łucja Wicher,    Wójt Gminy Wapno – Zbigniew Grabowski, Przewodniczący Rady Gminy Damasławek – Wojciech Ollek, Prezes Stowarzyszenia „Dolina Wełny” – Janusz Woźniak, Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego – Małgorzata Osuch, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR – Dariusz Eitner, Zastępca Kierownika Biura Powiatowego ARiMR – Justyna Kujawa, Radna Powiatu Wągrowieckiego – Halina Sobota, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Damasławek, przedstawiciele kół i organizacji działających na terenie Gminy Damasławek oraz liczni mieszkańcy Gminy Damasławek. Listy gratulacyjne przesłali: Posłanka na Sejm RP – Maria Małgorzata Janyska, Poseł na Sejm RP – Jakub Rutnicki, Poseł na Sejm RP – Kilion Munyama, Poseł na Sejm RP – Grzegorz Piechowiak, Poseł na Sejm RP – Błażej Parda, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel, Wojewoda Wielkopolski – Zbigniew Hoffmann, Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Krzysztof Grabowski, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – Zofia Szalczyk, Dyrektor ARiMR Wielkopolski Oddział Regionalny – Krzysztof Adamkiewicz, Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu – Arkadiusz Błochowiak, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – Jarosław Berendt.

Starosta Wągrowiecki wspólnie z Przewodniczącą Rady Powiatu Wągrowieckiego wręczyli nagrodę Herbu Powiatu przyznaną przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego: Radnej Gminy Damasławek – Małgorzacie Grajek, Kołu Gospodyń Wiejskich w Niemczynie, Księdzu Proboszczowi Parafii pw. św. Józefa w Kozielsku i pw. Wniebowzięcia NMP w Niemczynie – Bogdanowi Łybkowi, Sołtysowi wsi Miąża – Kazimierzowi Jankowskiemu, Współwłaścicielowi firmy Deka Trade – Bartoszowi Dawidowiczowi.

Wójt Gminy Damasławek wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Damasławek wręczyli gratulacje i kwiaty ww. odznaczonym w związku z przyznaną nagrodą Herbu Powiatu.

Część artystyczną uświetnili swoimi występami zespół folklorystyczny „Talarki” ze Szkoły Podstawowej w Niemczynie przygotowany przez nauczycielki Szkoły Podstawowej w Niemczynie Panią Mariolę Łukomską i Panią Żanetę Buk oraz kapela „Kombinatorzy”. Nie zabrakło również atrakcji w postaci poczęstunku, konkurencji sportowych i oczywiście tanecznej zabawy.

Tegoroczne święto plonów odbyło się dzięki ogromnemu zaangażowaniu Sołectwa wsi Kozielsko z Księdzem Proboszczem – Bogdanem Łybkiem i Sołtysem wsi Kozielsko – Adamem Grzewińskim na czele, Sołtysa wsi Niemczyn – Ryszarda Rozmarynowskiego i Rady Sołeckiej wsi Niemczyn, Koła Gospodyń Wiejskich z Niemczyna, Parafian parafii   pw. św. Józefa w Kozielsku i pw. Wniebowzięcia NMP w Niemczynie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku.

 

Sporządziła – Marta Sońta-Mirecka

 

GALERIA

Foto (1)

Foto. Łukasz Jedliński

Holenderskie wakacje 2017.

 

 

 

W piątkowy wieczór 18 sierpnia 2017 r. grupa 30 dzieci z Gminy Damasławek wyjechała na ponad tygodniowe wakacje do Holandii. Najmłodsi mieszkańcy zostali wspaniale ugoszczeni przez holenderskie rodziny. Nasi przyjaciele z miejscowego Komitetu zadbali o niezwykle ciekawy program. Wyjazd był możliwy dzięki działalności Towarzystwa Współpracy Gminy Damasławek z Zagranicą, które od lat współpracuje z Komitetem w Oost- West- en Middelbeers . Koordynatorem wyjazdu w Polsce była Pani Elżbieta Bogaczyk, a opiekę nad dziećmi sprawowali Pani Joanna Wehr, Pan Maciej Wehr oraz Pan Cyprian Wieczorek. Dzieci przeżyły wspaniałą przygodę!

 

Sporządził – Cyprian Wieczorek

 

GALERIA

Gratulacje i stypendia dla najlepszych uczniów.

 

 

 

Podczas obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Damasławek w dniu 24 sierpnia 2017 r.,
po raz drugi wręczono stypendia dla uzdolnionych uczniów.

 

W grudniu 2015 r. Rada Gminy Damasławek podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na stałe zamieszkałych na terenie Gminy Damasławek, której celem jest promowanie uczniów ze szczególnymi osiągnięciami naukowymi, sportowymi oraz motywowanie do osiągania coraz wyższych wyników w nauce.

Stypendystami 2017 roku zostali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych , którzy spełnili określone regulaminem kryteria. Dwadzieścioro troje z nich odebrało gratulacje i stypendia od Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek w obecności samorządowców:

 1. Mateusz Grunwald – uczeń Gimnazjum w Damasławku
 2. Karolina Kuberacka – uczennica Gimnazjum w Damasławku
 3. Zuzanna Łożyńska – uczennica Szkoły Podstawowej w Damasławku
 4. Marcel Kurek – uczeń Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu
 5. Piotr Mazurek – uczeń Szkoły Podstawowej w Damasławku
 6. Martyna Michalska – uczennica Gimnazjum w Damasławku
 7. Szymon Michalski – uczeń Szkoły Podstawowej w Damasławku
 8. Wiktor Galiński – uczeń Gimnazjum w Damasławku
 9. Mateusz Cieśliński – uczeń Szkoły Podstawowej w Damasławku
 10. Zuzanna Sawa – uczennica Szkoły Podstawowej w Niemczynie
 11. Zuzanna Sierszulska – uczennica Szkoły Podstawowej w Damasławku
 12. Zuzanna Waleriańczyk – uczennica Gimnazjum w Damasławku
 13. Agata Stróżyńska – uczennica Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu
 14. Klaudia Pałka – uczennica Gimnazjum w Damasławku
 15. Wiktoria Pałka – uczennica Gimnazjum w Damasławku
 16. Mateusz Ollek – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu
 17. Anastazja Kasperkowiak – uczennica Gimnazjum w Damasławku
 18. Amelia Sturma – uczennica Szkoły Podstawowej w Damasławku
 19. Marta Jaskólska- uczennica Szkoły Podstawowej w Damasławku
 20. Zuzanna Cholewińska – uczennica Gimnazjum w Damasławku
 21. Anna Woźniak – uczennica Gimnazjum w Damasławku
 22. Oliwia Fabiszak – uczennica Gimnazjum w Damasławku
 23. Aleksandra Kranc – uczennica Gimnazjum w Damasławku

Po wręczeniu gratulacji, przedstawiciel rodziców podziękował w imieniu wszystkich Wójtowi i Radnym za utworzenie funduszu stypendialnego dla zdolnych uczniów.

 

Sporządziła – Agnieszka Furmaniak

 

GALERIA

Foto. B.Szmania

Jubileusz 90 rocznicy urodzin.

 

 

 

Pani Marianna Czesława Kalka zamieszkała w Damasławku dnia 13 sierpnia 2017 r. obchodziła Jubileusz 90 rocznicy urodzin. Wójt Gminy Damasławek Pan Jacek Matysiak z tej okazji złożył Szanownej Jubilatce życzenia oraz wręczył bukiet kwiatów.

 

Informację sporządziła : Leokadia Kosmowska

 

100_9706

Foto. Ewa Wojtczak Kalka.

 

150 rocznica istnienia Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu.

 

 

W dniu 19 sierpnia 2017 r. obchodzono 150 rocznicę istnienia Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu. Gmina Damasławek otrzymała certyfikat w uznaniu za wieloletnie partnerstwo w biznesie.

Gratulujemy jubileuszu i życzmy dalszych sukcesów. Gratulujemy również wszystkim wyróżnionym pracownikom, w tym z oddziału w Damasławku, członkom rady nadzorczej oraz współpracującym z bankiem firmom i instytucjom.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Jacek Matysiak

 

FOTO

 

Informacja dot. wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

 

Informujemy, że z dniem 31 sierpnia 2017 roku upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury zakupu oleju napędowego za okres od 01.02.2017 do 31.07.2017.

Na 1 ha użytków rolnych przypada 86 litrów oleju napędowego. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych.

Pieniądze wypłacane będą w terminie  do 31 października 2017 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Informacja ARiMR dot. udzielania pomocy finansowej z przeznaczeniem na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody.

 

 

INFORMACJA

 

Urząd Gminy Damasławek informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy finansowej z przeznaczeniem na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.  Oszacowania szkód dokonuje komisja powołana przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, na wniosek zainteresowanego rolnika, sporządzając protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, który stanowi podstawę do otrzymania dostępnych form pomocy.

         Wszelkie informację dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne znajdują się na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu www.poznan.uw.gov.pl w zakładce „Sprawy” – „Środowisko i Rolnictwo” – „Szkody w rolnictwie” – „Szkody w rolnictwo 2017”.