Miesięczne archiwum: Listopad 2017

Zarządzenie nr Or.0050.99.2017 Wójta Gminy Damasławek z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji opiniującej w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku.

 

 

Zarządzenie nr Or.0050.99.2017

Wójta Gminy Damasławek

z dnia 30 listopada 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji opiniującej w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku

 

Działając na podstawie art.15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) w związku z §14 ust. 2 uchwały nr XLII/248/17 Rady Gminy Damasławek z dnia29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Damasławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok Wójt Gminy Damasławek zarządza, co następuje:

 

1. Ogłasza nabór kandydatów na członków komisji opiniującej, która to komisja zostanie powołana do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku.

2. Kandydatów na członków komisji opiniującej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział w konkursie.

3. Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62 – 110 Damasławek: poniedziałek w godz. 8:30 – 16:30, wtorek – piątek 7:30 – 15:30 lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) na adres: Urząd Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62 – 110 Damasławek z dopiskiem „Kandydat na członka komisji opiniującej” w terminie do dnia 22 grudnia 2017 r. do godz. 15:30. ,

 

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Jacek Matysiak

 

ZAŁĄCZNIKI:


Zarządzenie nr Or.0050.98.2017 Wójta Gminy Damasławek z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Damasławek.

 

 

 

Zarządzenie Nr Or.0050.98.2017

Wójta Gminy Damasławek

z dnia 30 listopada 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Damasławek

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Damasławek zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Damasławek.

§ 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie umieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damasławek www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl , na stronie internetowej gminy www.gminadamaslawek.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Jacek Matysiak

 

ZAŁĄCZNIKI:


Szkoła Podstawowa w Niemczynie – Światowy Dzień Pluszowego Misia.

Jak co roku w naszej szkole przybyły ze swoimi właścicielami duże, małe, kolorowe, puchate i mięciutkie – pluszowe misie, które  opanowały szkołę. Dnia 24 listopada 2017 roku dzieci klas I-III uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Uroczysty dzień rozpoczął się od układania  przyniesionych pluszaków na honorowym miejscu. Wszystkie dzieci zostały zaproszone do wspólnej zabawy gdzie poznały historię święta, którą przedstawił pan Artur Płoszyński.
Głównym zadaniem dzieci w tym dniu było wykonanie dowolną techniką plastyczną ,,Misia”. Dzieci bardzo kreatywnie zabrały się do wykonania tego zadania i wykonały przepiękne i pomysłowe misie. Najwięcej uśmiechu i radości sprawił dzieciom  olbrzymi pluszowy kangur ,który odwiedził nasze mury i uczestniczył z nami w tym dniu. Zachęcał do wspólnej zabawy i podziwiał prace dzieci. Wszyscy zwyciężyli i otrzymali dyplomy za swoje prace. Na zakończenie tego święta każda klasa mogła zrobić sobie zdjęcie z misiem.

 

Magdalena Macieja

 

Informacja – odbiór techniczny robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Damasławku”.

ZNAKI

Wójt Gminy Damasławek informuje, że dnia 22.11.2017 r. dokonano odbioru technicznego robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.  „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Damasławku”. W ramach zadania przebudowano istniejącą część budynku oraz dobudowano dwukondygnacyjny obiekt,  w którym mieszczą się sale dydaktyczne oraz cześć administracyjno-biurowa. Zagospodarowano również przyległy teren poprzez budowę dojść i miejsc parkingowych. Wykonawcą była firma Usługowo-Handlowa Ewa Śmiech z Werkowa. brutto. Inwestycja współfinansowana jest z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej. Wnioskowana kwota dofinansowania 999.894,97 zł.

 

Sporządził – Jakub Wojciechowski

 

Foto (1)

Informacja – odbiór odpadów komunalnych w 2018 roku.

 

 

 

Urząd Gminy Damasławek informuje, że 9 października 2017 r. została podpisana umowa na zadanie pn. „Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji i odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór i zagospodarowanie pozostałych odpadów komunalnych zbieranych selektywnie pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Damasławek”.

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r., odpady od mieszkańców Gminy Damasławek odbierać będzie firma REMONDIS Sanitech Sp. z o.o. Oddział Wągrowiec ul. Skocka 13A 62-100 Wągrowiec. W ramach podpisanej umowy firma, odbierać będzie odpady z nieruchomości zamieszkałych.

Przypominamy, że wszystkie osoby zamieszkujące na terenie Gminy Damasławek, zobowiązane są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Fakt zameldowania na terenie innej gminy lub brak meldunku na terenie Gminy Damasławek nie zwalnia z obowiązku ponoszenia tej opłaty.  W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. opłaty śmieciowej) właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Poprzez zmianę danych rozumie się w szczególności: zmianę ilości osób zamieszkujących nieruchomość (np. urodzenie dziecka, zamieszkanie kolejnej osoby, zgon osoby zamieszkującej nieruchomość), zmianę sposobu zbierania odpadów (segregowane/niesegregowane).

Odpady wytwarzane na terenie nieruchomości powinny być segregowane zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Gminy Damasławek, następnie przekazywane firmie wywozowej w dniu ich odbioru. Pracownicy firmy wywozowej na bieżąco kontrolują zawartość pojemników na zmieszane odpady komunalne. W przypadku, pojawienia się odpadów segregowanych w pojemniku, właścicielowi nieruchomości zostanie naliczona opłata jak za odpady niesegregowane, czyli w wysokości 19 zł od osoby zamieszkującej. Wystawienie odpadów w workach innych niż przeznaczone do danego rodzaju odpadu, może skutkować brakiem ich odbioru przez firmę wywozową. Wszyscy mieszkańcy Gminy Damasławek, mogą bezpłatnie otrzymać worki do segregacji odpadów w Urzędzie Gminy Damasławek.

 

Sporządziła – Justyna Kokocha

 

ZAŁĄCZNIKI: 


Szkoła Podstawowa w Niemczynie – konkurs „Pojedziemy na łów” organizowany przez Gimnazjum w Rąbczynie.

 

 

 

Dnia 24.11.2017 roku reprezentanci naszej szkoły: Zuzanna Sawa, Agata Sobecka oraz Bartosz Kasperkowiak wzięli udział w łowiecko-przyrodniczym konkursie „Pojedziemy na łów” organizowanym przez Gimnazjum w Rąbczynie. Konkurs składał się z dwóch części:  drużynowe rozwiązanie testu oraz zadania sprawnościowe. Poczatek był całkiem niezły… niestety „polegliśmy” na rzutach do celu, a celem była tarcza w kształcie dzika. Zajęliśmy 4 miejsce, ale wróciliśmy do szkoły zadowoleni. Otrzymaliśmy medale pamiątkowe i nagrody książkowe, ale  najważniejsza nagroda przed nami ….wyjazd do muzeum łowiectwa i lotnictwa w Śmiłowie 1 grudnia 2017r. Nie możemy się doczekać!!!!

 

Magdalena Maciuba

 

1

2

Foto. SP Niemczyn

Szkoła Podstawowa w Niemczynie – spektakl „Regsio” przygotowany przez teatr „ Duet” z Krakowa.

 

 

Mieć takich przyjaciół !

 

Najmłodsze klasy naszej szkoły znów otrzymały zaproszenie do biblioteki publicznej. Tym razem, w czwartek 23 listopada 2017 r., wraz z wychowawcami klasa I, IIIa i IIIb uczestniczyły w spektaklu „Regsio” przygotowanym przez teatr „ Duet” z Krakowa.

Tytułowy Regsio bardzo przypominał uwielbianego przez kilka pokoleń najmłodszych REKSIA, który obchodzi w tym roku 50-te urodziny. Postać sympatycznego pieska z brązową plamką na oku narodziła się w 1967 r. w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Spektakl pokazał  zbiór zabawnych, humorystycznych przygód sprytnego, uroczego pieska. Bajka uczy współdziałania w grupie, pomagania innym, zaradności życiowej.

Dzieci zrozumiały, że niesienie pomocy innym oraz dobre zachowanie popłaca.

 

Żaneta Buk

 

Foto (1)

Foto. SP Niemczyn

Odbiór techniczny robót budowlanych związanych z budową terenu rekreacyjnego przy ul. Żnińskiej w Damasławku.

 

PROW

Wójt Gminy Damasławek informuje, że dnia 23.11.2017 r. dokonano odbioru technicznego robót budowlanych związanych z budową terenu rekreacyjnego przy ul. Żnińskiej w Damasławku. W ramach zadania wyczyszczono z namułu dno stawu, ukształtowano i umocniono skarpy, zdemontowano stare ogrodzenie i zamontowano nowe ogrodzenie panelowe, ustawiono ławki, kosze, wybudowano chodniki, zamontowano oświetlenie parkowe, a także zamontowano podświetlaną, pływającą fontannę oraz nasadzono zieleń ozdobną. Wykonawcą była firma USŁUGOWY ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH C.O. i Gaz  Przemysław Wojciechowski z Rąbczyna. Koszt inwestycji wyniósł 174.045,00 zł brutto.  Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”. Wnioskowana kwota dofinansowania 96.095,00 zł.

 

Sporządził – Jakub Wojciechowski

 

Foto (1)

Konkurs Barwy Wolontariatu 2017 oraz Wielkopolskie Obchody Dnia Wolontariusza.

 

grafika Barw Wolontariatu 2017 Wlkp.

 

IDEA

Konkurs Barwy Wolontariatu stwarza możliwość zaprezentowania działań wolontariuszy i ciekawych akcji wolontariackich. Pozwala promować miejsca wzorowo współpracujące z wolontariuszami oraz ukazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy są obecni niemalże we wszystkich sferach życia społecznego m.in. w wolontariat w kulturze, przy imprezach sportowych, wydarzeniach okolicznościowych, wolontariat w szpitalach, hospicjach, przy udzielaniu korepetycji, odwiedzania osób starszych, pomoc niepełnosprawnym i wiele, wiele innych.

Każdoroczny konkurs organizowany przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych wspólnie z Ogólnopolską Siecią Centrów Wolontariatu oraz Samorządem Województwa Wielkopolskiego jest potwierdzeniem tezy, że wolontariat nigdy nie przemija i zawsze jest czas oraz potrzeba pomocy drugiemu człowiekowi a także bycia aktywnym obywatelem w swoim środowisku lokalnym jak i na arenie międzynarodowej.

Jesteśmy pewni, że konkurs stworzy możliwość do zaprezentowania ciekawych sylwetek wolontariuszy, wyjątkowych akcji wolontarystycznych, podzielenia się swoimi refleksjami na temat tej formy działalności.

Promocja działań wolontarystycznych służyć powinna utrwalaniu jej znaczenia we współczesnym świecie, przyczynić się do zwiększenia społecznych motywacji do działań na rzecz innych, włączania się w proces tworzenia, a tym samym decydowania o otaczającej nas rzeczywistości.

Serdecznie zapraszamy wszystkich wolontariuszy, instytucje organizujące pracę wolontariuszy, osoby i placówki korzystające z ich pomocy do wzięcia udziału w konkursie.

 

WIĘCEJ INFORMACJI (KLKNIJ)

Zwiedzanie Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Kopaszynie przez uczniów klas IVa, IVb, V, VI i VII Szkoły Podstawowej w Niemczynie.

 

 

W dniu 21.11.2017 roku uczniowie klas IVa, IVb, V, VI i VII  pod opieką Pani Magdaleny Maciuby, Elżbiety Hołowińskiej, Gertrudy Grzewińskiej, Marioli Łukomskiej i Anity Stefańskiej  zwiedzali Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Kopaszynie. Celem wycieczki  było:

•    zapoznanie uczniów ze strukturą, budową i przeznaczeniem wysypiska śmieci,
•    zapoznanie ze sposobami segregacji odpadów,
•    uzmysłowienie  konieczności segregowania odpadów.

Na miejscu czekali na nas pracownicy  MSOK w Kopaszynie, którzy oprowadzili nas i opowiedzieli o powstaniu wysypiska, a także o  całym procesie segregacji i rekultywacji śmieci.
Będąc na miejscu przekonaliśmy się, że pracownicy wysypiska nie mają łatwej i lekkiej pracy. Wyrzucając wszystkie śmieci do kosza nie zastanawiamy się co z nimi się stanie. Rozkład śmieci trwa bardzo długo, nawet do kilkuset lat, dlatego należy je segregować. Była to wspaniała lekcja edukacyjna, która na długo pozostanie w naszej pamięci!

Bardzo serdecznie dziękujemy władzom wysypiska za udostępnienie i przedstawienie obiektu oraz Gminie Damasławek, która była sponsorem naszego wyjazdu. Dodatkową atrakcją były przejażdżki maszynami, używanymi na terenie wysypiska . Było super!!!!  Spójrzcie na galerie zdjęć…

 

Magdalena Maciuba

 

NIEMCZYN

Foto. SP Niemczyn

Informacja o możliwości wypełnienia elektronicznej ankiety oceny satysfakcji Klienta.

 

 

 

Informujemy, że w ramach projektu partnerskiego pt. „E-urzędy w powiecie wągrowieckim i gnieźnieńskim”, współfinansowanego ze środków unii europejskiej, uruchomiono elektroniczną ankietę oceny satysfakcji Klienta.

Zachęcamy do oceny naszego Urzędu. Zebrane wyniki pomogą nam podnieść jakość świadczonych usług.

Ankiety dostępne są na stronie internetowej Gminy Damasławek (Oceń Urząd) oraz w siedzibie Urzędu.

 

5-2(2)

 

Sporządziła – Ewa Kępa