Dzienne archiwum: Listopad 30, 2017

Zarządzenie nr Or.0050.99.2017 Wójta Gminy Damasławek z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji opiniującej w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku.

 

 

Zarządzenie nr Or.0050.99.2017

Wójta Gminy Damasławek

z dnia 30 listopada 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji opiniującej w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku

 

Działając na podstawie art.15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) w związku z §14 ust. 2 uchwały nr XLII/248/17 Rady Gminy Damasławek z dnia29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Damasławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok Wójt Gminy Damasławek zarządza, co następuje:

 

1. Ogłasza nabór kandydatów na członków komisji opiniującej, która to komisja zostanie powołana do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku.

2. Kandydatów na członków komisji opiniującej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział w konkursie.

3. Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62 – 110 Damasławek: poniedziałek w godz. 8:30 – 16:30, wtorek – piątek 7:30 – 15:30 lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) na adres: Urząd Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62 – 110 Damasławek z dopiskiem „Kandydat na członka komisji opiniującej” w terminie do dnia 22 grudnia 2017 r. do godz. 15:30. ,

 

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Jacek Matysiak

 

ZAŁĄCZNIKI:


Zarządzenie nr Or.0050.98.2017 Wójta Gminy Damasławek z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Damasławek.

 

 

 

Zarządzenie Nr Or.0050.98.2017

Wójta Gminy Damasławek

z dnia 30 listopada 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Damasławek

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Damasławek zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Damasławek.

§ 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie umieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damasławek www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl , na stronie internetowej gminy www.gminadamaslawek.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Jacek Matysiak

 

ZAŁĄCZNIKI:


Szkoła Podstawowa w Niemczynie – Światowy Dzień Pluszowego Misia.

Jak co roku w naszej szkole przybyły ze swoimi właścicielami duże, małe, kolorowe, puchate i mięciutkie – pluszowe misie, które  opanowały szkołę. Dnia 24 listopada 2017 roku dzieci klas I-III uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Uroczysty dzień rozpoczął się od układania  przyniesionych pluszaków na honorowym miejscu. Wszystkie dzieci zostały zaproszone do wspólnej zabawy gdzie poznały historię święta, którą przedstawił pan Artur Płoszyński.
Głównym zadaniem dzieci w tym dniu było wykonanie dowolną techniką plastyczną ,,Misia”. Dzieci bardzo kreatywnie zabrały się do wykonania tego zadania i wykonały przepiękne i pomysłowe misie. Najwięcej uśmiechu i radości sprawił dzieciom  olbrzymi pluszowy kangur ,który odwiedził nasze mury i uczestniczył z nami w tym dniu. Zachęcał do wspólnej zabawy i podziwiał prace dzieci. Wszyscy zwyciężyli i otrzymali dyplomy za swoje prace. Na zakończenie tego święta każda klasa mogła zrobić sobie zdjęcie z misiem.

 

Magdalena Macieja