Miesięczne archiwum: Grudzień 2017

Informacja – prośba do Mieszkańców Gminy Damasławek, którzy mogą pomóc w rozpoznaniu osób na fotografii wykonanej w Damasławku w 1959r.

Wójt Gminy Damasławek zwraca się z prośbą do Mieszkańców Gminy Damasławek, którzy mogą pomóc w rozpoznaniu osób na fotografii wykonanej w Damasławku w 1959r.

Dzięki uprzejmości rodziny Piotrowicz z Niemczyna fotografia Środowiska Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 może być udostępniona na naszej stronie.

Informacje o rozpoznanych członkach rodziny, krewnych prosimy przekazywać do Urzędu Gminy Damasławek osobiście lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@damaslawek.nowoczesnagmina.pl

Informacja dot. dokonania odbioru technicznego budowy wodociągu łączącego Stację Uzdatniania Wody Kozielsko ze Stacją Uzdatniania Wody w Niemczynie.

Informujemy, że dnia 28.12.2017 r. dokonano odbioru technicznego budowy wodociągu łączącego Stację Uzdatniania Wody Kozielsko ze Stacją Uzdatniania Wody w Niemczynie.
W ramach zadania wybudowano wodociąg o długości 440,5 mb i średnnicy 110 mm. Inwestycja ta daje możliwość awaryjnego, dwukierunkowego dostarczania wody do miejscowości, do których woda dostarczana jest z ww. SUW. Koszt wykonania zadania wyniósł 67.650,00 zł. Wykonawcą robót była firma USŁUGOWY ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH C. O. i GAZ Przemysław Wojciechowski z Rąbczyna.

 

Sporządził – Jakub Wojciechowski

Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków komisji opiniującej w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

kandydatów na członków komisji opiniującej w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku

 

W wyniku naboru kandydatów na członków komisji opiniującej w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w Urzędzie Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62 – 110 Damasławek

nie zgłosił się żaden kandydat

Uzasadnienie:

W odpowiedzi na zarządzenie nr Or. 0050.99.2017 Wójta Gminy Damasławek z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji opiniującej w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku nie został zgłoszony żaden kandydat reprezentujący przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Jacek Matysiak

 

Damasławek, 27.12.2017 r.

Nieodpłatna pomoc prawna – ogłoszenie.

O G Ł O S Z E N I E

 

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Wągrowieckim a Gminą Damasławek od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Damasławek będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana przez radców prawnych we wtorki w godz. od 12:00 do 16:00 oraz w czwartki w godz. od 8:00 do 12:00.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE MENU

(NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA)

Przekazanie sprzętu zakupionego ze środków Fundacji ENEA, przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu nasze gminy.

 

 

Dnia 22 grudnia br. o godz. 10.00 w Remizie OSP przy ul. Wspólnej 2 w Damasławku, odbyło się przekazanie sprzętu zakupionego ze środków Fundacji ENEA, przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu nasze gminy.

 

Na spotkanie przybyli zaproszeni goście:

Jarosław Popowski Dyrektor Oddziału Poznań ENEA S. A.

Zygmunt Wierzbicki Dyrektor RD Chodzież ENEA S. A.

Danuta Tabaka Kierownik Biura Public Relations i Komunikacji Rzecznik prasowy ENEA S. A.

Wojciech Ollek Przewodniczący Rady Gminy Damasławek

Zbigniew Dziwulski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu

Andrzej Kuraszkiewicz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wągrowcu

Cyprian Wieczorek Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP
w Damasławku

Po oficjalnym przywitaniu zebranych przez Wójta Gminy Damasławek Jacka Matysiaka, druh Maciej Przybylski Komendant Gminny Związku OSP RP zaprezentował zakupiony sprzęt. Po prezentacji nastąpiło oficjalne przekazanie sprzętu przez Wójta Gminy Damasławek i Dyrektora Oddziału Poznań ENEA S. A. przedstawicielom OSP. Sprzęt odebrali druhowie:

Maciej Przybylski Prezes OSP w Damasławku,

Tadeusz Janas Prezes OSP w Niemczynie,

Tadeusz Broniarczyk Prezes OSP w Międzylesiu,

Mariusz Dereziński Prezes OSP w Mokronosach.

Wójt Gminy Damasławek Jacek Matysiak w imieniu wspólnoty samorządowej, a także druhowie Cyprian Wieczorek i Maciej Przybylski w imieniu strażaków, przekazali na ręce Jarosława Popowskiego Dyrektora Oddziału Poznań ENEA S. A. podziękowania dla całej Grupy ENEA. Fundacja ENEA z siedzibą w Poznaniu przyznała Gminie Damasławek wsparcie finansowe w wysokości 49.996 zł.

 

Sporządził – Bolesław Szmania.

 

GALERIA

Foto (1)

Foto. Bolesław Szmania.

Szkoła Podstawowa w Niemczynie – Od Pałuk, aż po Giewont śpiewamy kolędy.

Jak co roku, od ponad trzydziestu lat do gminy Damasławek przybyła delegacja holenderska z zaprzyjaźnionej gminy Oirschot. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Niemczynie mieli swój znaczący udział w uatrakcyjnieniu pobytu tak znakomitym gościom. W piątek wieczorem 15 grudnia 2017 r. dzieci ze szkolnego zespołu ludowego Talarki, prowadzonego przez Panią Żanetę Buk, zaprezentowały się, w specjalnie na tą okazję przygotowanym koncercie „Od Pałuk, aż po Giewont śpiewamy kolędy”. W występach wzięli udział soliści: Marcelina Fabiszak, Alina Kaniewska, Kinga Malińska, Jakub Pędziński, Wiktoria Sobkowiak, Marta Korbal, Roksana Zjawińska oraz tancerze: Wanessa Czaplińska, Kacper Domagała, Marcelina Fabiszak, Alina Kaniewska, Michał Kucharski, Antosia Kuchcińska, Kinga Malińska, Jakub Pędziński, Krzysztof Skarbiński, Wiktoria Sobkowiak, Vanessa Ślężak, Kacper Wiśniewski, Michał Wypych, Kuba Żurowski, Karolina Kasperkowiak, Marta Korbal, Maciej Kucharski, Oliwier Kruk, Bianka Maciuba, Tatiana Maćkiewicz, Adrian Przybylski, Amelia Skarbińska, Hubert Skarbiński, Marcelina Smelkowska, Izabela Sucharska, Kinga Wiertel, Daniel Włodarczyk i Roksana Zjawińska. Dzieciom towarzyszył zespół młodych wykonawców w składzie: Aneta Koprowska, Marcelina Buk oraz saksofonista Mateusz Procyszyn, którzy zaprezentowali światowe przeboje świąteczne.

Wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu koncertu serdecznie dziękujemy, przede wszystkim Pani Renacie Moeglich oraz Pani Orianie Politowskiej, za pomoc w wykonaniu scenografii i rekwizytów potrzebnych do występu.

 

Żaneta Buk

 

GALERIA

Foto (1)

Stawki podatków lokalnych na 2018 rok – INFORMACJA.

Od 1 stycznia 2018 roku na terenie gminy Damasławek będą obowiązywać następujące stawki podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od środków transportowych:

Podatek od nieruchomości:

 • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: 0,91 zł za 1 m2
 • od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych: 4,63 zł za 1 ha
 • od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 0,28 zł za 1 m2
 • od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego: 3,04zł za 1 m2
 • od budynków mieszkalnych: 0,72 zł za 1 m2
 • od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 18,85 zł za 1 m2
 • od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 10,80 zł za 1 m2
 • od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: 4,70 zł za 1 m2
 • od domków letniskowych: 7,77 zł za 1 m2
 •  od budynków pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 4,89 zł za 1 m2
 • od budowli: 2% od wartości

Podatek rolny: Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018, stawka podatku rolnego w przyszłym roku wynosić będzie dla gospodarstw rolnych: 131,225 zł za 1 ha przeliczeniowy, a dla gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego (poniżej 1 ha): 262,45 zł za 1 ha fizyczny.

Podatek leśny: Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku, podatek leśny na rok podatkowy 2018 wynosić będzie: 43,3532 zł za 1 ha lasu.

Stawki podatku od środków transportowych określone są w Uchwale Nr XLI/236/17 Rady Gminy Damasławek z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Damasławek, na stronie BIP Urzędu Gminy: www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl oraz została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.10.2017 r. poz. 6673.

Odbiór techniczny budowy siłowni zewnętrznej na gminnym stadionie.

Gminny Kompleks Rekreacyjno-Sportowy wzbogacił się o siłownie zewnętrzną. Dnia 18.12.2017 r. dokonano odbioru technicznego budowy siłowni zewnętrznej na gminnym stadionie. W skład siłowni wchodzą następujące urządzenia:  wioślarz, surfer, orbitrek, biegacz, wyciąg górny, krzesło do wyciskania. Zadanie zostało sfinansowane ze środków pochodzących z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. Koszt montażu urządzeń wyniósł 18.816,00 zł. Wykonawcą robót była firma KNUZEN Zenon Przybylski z Gorzewa.

 

Sporządził – Jakub Wojciechowski

 

GALERIA

Foto (1)

Wizyta delegacji z Holandii – grudzień 2017 r.

 

W dniach od 13 do 17 grudnia 2017 r. Gmina Damasławek gościła delegację holenderską z zaprzyjaźnionej Gminy Oirschot z Przewodniczącym Komitetu Fransem Putmans na czele oraz członkami komitetu.

Jak, co roku celem 5 dniowej wizyty holenderskiej było obdarowanie najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy paczkami świątecznymi z żywnością. Goście z Holandii, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damasławku, uczniowie Szkolnego Klubu Wolontariatu Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku oraz członkowie Towarzystwa Współpracy Gminy Damasławek z Zagranicą przygotowali, zapakowali i rozwieźli łącznie 124 paczki. Po ciężkiej pracy znalazł się również czas na wizytę w Zespole Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku oraz na zwiedzanie przez gości rozbudowanego Przedszkola Publicznego w Damasławku i fabryki bombek w Gnieźnie.

Na uroczystym spotkaniu podsumowującym wizytę Wójt Gminy Damasławek wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Damasławek podziękowali gościom za pomoc,  jaką udzielają Gminie Damasławek.

Sprawny przebieg wizyty gości z Holandii był możliwy dzięki staraniom Towarzystwa Współpracy Gminy Damasławek z Zagranicą.

 

Sporządziła – Marta Sońta-Mirecka

 

GALERIA

 

Foto (1)

Foto. Ł.Jedliński

Uroczystość otwarcia budynku Publicznego Przedszkola w Damasławku – 13.12.2017 r.

Dnia 13 grudnia 2017 r. o godz. 9:30 odbyła się uroczystość otwarcia budynku Publicznego Przedszkola w Damasławku. Uroczyste otwarcie budynku rozpoczęło się oficjalnym przecięciem wstęgi. Następnie ksiądz Dziekan Andrzej Stefański dokonał poświęcenia budynku. Obchody uświetnił występ artystyczny w wykonaniu wychowanków Publicznego Przedszkola w Damasławku, po którym nastąpiło wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pn. „Plakat promujący segregację odpadów”.  Zaproszeni goście mieli okazję do zwiedzenia nowego obiektu.

Inwestycja współfinansowana została z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej. Łączna wartość zadania  to 1.414.322,88 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 999.894,97 zł.

 

Sporządziła – Ewa Grabus

 

GALERIA

Foto (1)

Foto. S.Ziętek

Oferta pracy na zastępstwo – stanowisko ds. obsługi kancelarii.

                                                                       Damasławek, 18.12.2017 r.

Zkr.210.9.2017

 

OFERTA PRACY

STANOWISKO DS. OBSŁUGI KANCELARII

zatrudnianie osoby na zastępstwo w związku z przewidywaną usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

 1. Określenie stanowiska:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (Sekretarzowi Gminy).

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 

Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie,

2) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

4) Nieposzlakowana opinia,

5) Wykształcenie co najmniej średnie,

6) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

1) Dobra znajomość regulacji prawnych:

– ustawa o samorządzie gminnym,

– ustawa o pracownikach samorządowych,

– Kodeks Postępowania Administracyjnego,

– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

2) Komunikatywność,

3) Umiejętność planowania pracy,

4) Umiejętność pracy w zespole,

5) Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet biurowy MS Office, Internet),

6) Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

7) Umiejętność przekazywania i uzyskiwania informacji,

8) Umiejętność interpretowania przepisów prawa i zdolność analitycznego myślenia,

9) Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

 

 1. Zakres czynności:

 

I. ZADANIA:

1) Sprawowanie obsługi biurowej i kancelaryjnej Urzędu.

2) Zaopatrywanie Urzędu w pieczęcie urzędowe, niezbędny sprzęt, wyposażenie biurowe i kancelaryjne.

3) Prowadzenie ewidencji korespondencji za pomocą elektronicznego obiegu dokumentów.

4) Prowadzenie rejestru faktur i rachunków.

5) Prowadzenie rejestru wydanych poleceń wyjazdów służbowych.

6) Przyjmowanie i wywieszanie pism urzędowych, obwieszczeń i licytacji komorniczych.

7) Zarządzanie sprawozdawczością elektroniczną Głównego Urzędu Statystycznego.

8) Współpraca z firmami świadczącymi usługi telekomunikacyjne.

9) Analizowanie i kontrolowanie bilingów telefonów komórkowych i stacjonarnych.

10) Prowadzenie dokumentacji osób wykonujących pracę w ramach kar orzeczonych prawomocnym wyrokiem sądu.

11) Przygotowywanie wystąpień i życzeń okolicznościowych.

12) Prenumerowanie książek, publikacji i czasopism.

13) Opracowywanie harmonogramu realizacji wydatków na stanowisku pracy.

14) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Referatu i Wójta.

II. OBOWIĄZKI:

1) Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Damasławek oraz Kodeksu Etyki Pracownika Samorządowego.

2) Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym.

3) Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922)

4) Przestrzeganie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

5) Przestrzeganie i stosowanie przepisów instrukcji kancelaryjnej dla urzędów gmin.

6) Przestrzeganie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.)

7) Zamieszczanie w BIP za pośrednictwem informatyka informacji, aktów prawa miejscowego i innych dokumentów, których obowiązek publikacji wynika z przepisów szczególnych.

8) Przestrzenie przepisów ustaw związanych z powierzonym zakresem obowiązków.

9) Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w urzędzie.

 1. Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny,

2) Curriculum Vitae (Życiorys),

3) Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

4) Kserokopie świadectw pracy,

5) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

6) Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
i umiejętnościach,

7) Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,

8) Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta
z pełni praw publicznych,

9) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku obsługi kancelarii,

10) List motywacyjny i Curriculum Vitae (Życiorys) winny być podpisane oraz opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.).

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis)

6. Informacja o warunkach pracy:

1) 1 etat,

2) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony – zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego.

3) Praca jednozmianowa w poniedziałek od 8.30 do 16.30, od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Damasławek (sekretariat pok. nr 2) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Damasławek

Rynek 8

62-110 Damasławek

z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko ds. obsługi kancelarii” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.01.2018 r. do godziny 15:30.

Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 8:30 do 16:30, od wtorku do piątku od 7:30 do 15.30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (67) 26 13 627 w godz. od 8.30
do 16.30 w poniedziałki oraz od 7:30 do 15:30 od wtorku do piątku.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Jacek Matysiak

 

Damasławek, 18.12.2017 r.