Miesięczne archiwum: Styczeń 2018

Ogłoszenie – sprzedaż pieca c.o.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Damasławek

 ogłasza aukcję  na sprzedaż pieca c.o.

 

 1. Nazwa i siedziba jednostki:

Gmina Damasławek

Rynek 8

62-110 Damasławek

tel. 67 261 36 11

 1. Miejsce i termin przetargu:

Urząd Gminy w Damasławku, ul. Rynek 8, pok. 9, 23.02.2018 r. godz. 10:00.

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany piec c.o.:

Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu aukcji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00. tel. 784-495-192.

 1. Przedmiot przetargu:

Piec c.o.

 1. Cena wywoławcza:

1 760,00 zł netto, do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 1. Informacje dotyczące wadium:

6.1 Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłata wadium  w wysokości 176,00 zł tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z aukcji.

6.2 Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek w robocze dni tygodnia: w poniedziałek od 8:30 do 13:00 od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 13:00 lub na rachunek bankowy nr: 18 8959 0001 4200 0299 2000 0410 prowadzony przez  Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Odział Damasławek do dnia 23.01.2018 r. do godz. 9:30.

6.3. Oryginał lub kserokopia pokwitowania wniesienia wadium należy przedstawić w aukcji przed jej rozpoczęciem.

6.4. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie dokonali zakupu lub nie przystąpili do przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

6.5 Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

6.6 Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik aukcji, który wygrał aukcję uchyli się od zawarcia umowy.

7. Warunki aukcji:

7.1 Uczestnicy składają oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu aukcji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu aukcji na sprzedaż pieca c.o. stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.16.2018 Wójta Gminy Damasławek z dnia 26 stycznia 2018 roku

w sprawie sprzedaży pieca c.o.

7.2 Przed rozpoczęciem aukcji, członkowie komisji zbiorą informacje o danych osobowych uczestników przetargu, spiszą numery dowodów osobistych, zbiorą pełnomocnictwa.

7.3 Uczestnicy, którzy nie złożyli oświadczenia podlegają wykluczeniu z udziału w aukcji.

7.4 Kwota minimalnego postąpienia wynosi 176,00 zł.

7.5 Cena za przedmiot aukcji zaproponowana przez uczestnika przestaje być wiążąca, gdy inny uczestnik zaproponuje wyższą.

7.6 Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka aukcję, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę firmy, która aukcję wygrała.

7.7 Przystąpienie jednego licytanta wystarczy do przeprowadzenia aukcji.

7.8 Po zamknięciu licytacji nabywca zobowiązany jest zawrzeć umowę kupna wylicytowanego przedmiotu.

7.9 Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia aukcji na rachunek bankowy nr: 51 8959 0001 4200 0299 2000 0010 prowadzony przez  Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Odział Damasławek.

7.10 Wydanie przedmiotu aukcji nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

7.11 Zakupione mienie należy odebrać na swój koszt i swoim staraniem, po uprzednim wpłaceniu ustalonej kwoty.

7.12 Gmina Damasławek jako sprzedający nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia powstałe na skutek niewłaściwie wykonanych prac związanych z transportem.

7.13 Organizatorowi aukcji przysługuje prawo zamknięcia aukcji bez podania przyczyny.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Jacek Matysiak


Rekrutacja do klas I Szkoły Podstawowej w Niemczynie i w Damasławku oraz do Publicznego Przedszkola w Damasławku na rok szkolny 2018/2019.

            Damasławek, 30.01.2018 r.

 

Rekrutacja do klas I Szkoły Podstawowej w Niemczynie i w Damasławku oraz do Publicznego Przedszkola w Damasławku na rok szkolny 2018/2019

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) podaję poniżej terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas I szkół podstawowych i do publicznego przedszkola oraz kryteria brane w tym zakresie pod uwagę, z ich wagą punktową

Harmonogram rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Damasławku na rok szkolny 2018/2019

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola prowadzonego przez Gminę Damasławek

L.p. Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie

uzupełniające

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

01-30.03.2018 r.

 

14-18.05.2018 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa
w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 

03-06.04.2018 r.

 

21-23.05.2018 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  

10.04.2018 r.

 

25.05.2018 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  

do 13.04.2018 r.

 

do 04.06.2018 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
 

16.04.2018 r.

 

07.06.2018 r.

 

Kryteria rekrutacji ustalone Uchwałą Nr XXXV/205/17 Rady Gminy Damasławek
z dnia 5 kwietnia 2017 roku, stosowane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w publicznym przedszkolu, prowadzonym przez Gminę Damasławek

Lp. Kryteria dodatkowe Liczba punktów
1. Dzieci, które mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 50
2. Dzieci, których oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują lub wykonują rolniczą lub  pozarolniczą działalność gospodarczą
i wymagają zapewnienia w przedszkolu pobytu całodziennego (5 godzin + 3 godziny).
40
3. Dzieci, których jeden z rodziców (prawnych opiekunów) pracuje lub wykonuje rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą i wymagają zapewnienia w przedszkolu pobytu całodziennego (5 godzin + 3 godziny). 30
4. Dzieci, których oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują lub wykonują rolniczą lub  pozarolniczą działalność gospodarczą
i wymagają zapewnienia opieki w przedszkolu w wymiarze
5 godzin.
20
5. Dzieci, których jeden z rodziców (prawnych opiekunów) pracuje lub wykonuje rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą i wymagają zapewnienia opieki w przedszkolu w wymiarze 5 godzin. 10
6. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza/ło i kontynuować będzie edukację w przedszkolu pierwszego wyboru
(w przedszkolu, do którego ubiega się dziecko).
5

 

Harmonogram rekrutacji do I klas Szkoły Podstawowej w Niemczynie i w Damasławku na rok szkolny 2018/2019

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Damasławek

L.p.   Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie

uzupełniające

1. Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 

26.02.-26.03.2018 r.

 

30.05.-05.06.2018 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa
w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 

27-29.03.2018 r.

 

06-08.06.2018 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  

23.04.2018 r.

 

11.06.2018 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  

21-25.05.2018 r.

 

do 15.06.2018 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

30.04.2018 r.

 

18.06.2018 r.

 

Kryteria rekrutacji ustalone Uchwałą Nr XXXV/204/17 Rady Gminy Damasławek
z dnia 5 kwietnia 2017 roku, stosowane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Damasławek

Lp. Kryteria dodatkowe Liczba punktów
1. Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej samej szkoły 5
2. Kandydat uczęszczał do przedszkola lub oddziału przedszkolnego mającego siedzibę w obwodzie tej szkoły 4
3. jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie Gminy Damasławek 3

OGŁOSZENIE – spotkanie informacyjne pt. „Rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich – przegląd możliwości wsparcia w 2018 r.”

OGŁOSZENIE

 

W dniu 7 lutego 2018 r. w godzinach od 9:00 do 11:00 w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Pile przy WARP Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła (sala szkoleniowa) odbędzie się spotkanie informacyjne pt. „Rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich – przegląd możliwości wsparcia w 2018 r.” organizowane przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W celu zapisania się na spotkanie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać go do dnia 5 lutego 2018 r. do godziny 12:00 na adres infoUE-pila@warp.org.pl

W załączeniu plakaty promujący spotkanie, formularz zgłoszeniowy oraz program spotkania.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu.

 

ZAŁĄCZNIKI:


NIERUCHOMOŚCI POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ NA SPRZEDAŻ – Gmina Damasławek wyciąg z ogłoszenia o przetargu.

 

NIERUCHOMOŚCI
POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ NA SPRZEDAŻ
Gmina Damasławek
wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w Urzędzie Gminy Damasławek przy ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek w sali nr 9 w terminie podanym wyżej. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U z 2018 r. poz. 121 z poźn. zm.).

Wadium wpłaca się najpóźniej do 22 lutego 2018 r. (czwartek) przelewem na niżej podany rachunek bankowy Gminy Damasławek nr: 18 8959 0001 4200 0299 2000 0410 (w tytule wpłaty należy wpisać nr. działek). Wadium musi być wpłacone osobno na każdy kompleks działek tj. dz. (317/38 i 317/20) oraz (317/21 i 317/35).

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Damasławek, a także opublikowane na stronach internetowych Urzędu: www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl, www.gminadamaslawek.pl – zakładka Nieruchomości.

Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży ustala organizator przetargu. Nabywca nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, można odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Damasławek oraz ogłoszenie w prasie.

Dodatkowe informacje o przetargach można uzyskać w Urzędzie Gminy Damasławek, pokój nr 8 lub pod nr tel. 67 261-36-11, e-mail: sekretariat@damaslawek.nowoczesnagmina.pl

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Jacek Matysiak

Obchody 73 rocznicy wyzwolenia Damasławka spod okupacji hitlerowskiej oraz 155 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Dnia 22 stycznia br. o godz.12:00 odbyła się uroczystość związana z obchodami 73 rocznicy wyzwolenia Damasławka spod okupacji  hitlerowskiej oraz 155 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Uroczystość odbyła się przy pomniku w Damasławku. Odegrano hymn państwowy, a przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Wójt Gminy Damasławek podziękował wszystkim przybyłym za udział w obchodach.

Sporządziła – Ewa Grabus

 

GALERIA

Foto (1)

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Damasławek z dnia 22 stycznia 2018 r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w sołectwie Międzylesie na dzień 7 lutego 2018 roku, godz. 19:00 dla dokonania wyboru sołtysa z powodu złożenia pisemnej rezygnacji do Wójta.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY DAMASŁAWEK

z dnia 22 stycznia 2018 r.

o zwołaniu zebrania wiejskiego w sołectwie Międzylesie

na dzień 7 lutego 2018 roku, godz. 19:00 dla dokonania wyboru sołtysa z powodu złożenia pisemnej rezygnacji do Wójta.

Zebranie wiejskie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Międzylesiu.

 

Proponuje się następujący porządek zebrania:

 1. Stwierdzenie quorum (w przypadku braku quorum kolejne zebranie odbywa się po upływie 15 minut bez względu na liczbę obecnych osób).
 2. Sprawozdanie z realizacji funduszu sołeckiego za 2017 rok.
 3. Wybór sołtysa sołectwa Międzylesie:
 4. przedstawienie zasad i trybu wyboru sołtysa,
 5. powołanie Komisji Skrutacyjnej dla wyboru sołtysa,
 6. zgłaszanie kandydatów na sołtysa,
 7. przeprowadzenie głosowania.
 8. Budżet gminy na rok 2018.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zakończenie.

 

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Jacek Matysiak

Ogólnopolska kampania społeczna PSP.

 

W związku z ogólnopolską kampanią społeczną w placówkach oświatowych, dnia 15 stycznia 2018 r. mł. ogn. Maciej Przybylski – funkcjonariusz PSP i druh Cyprian Wieczorek – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Damasławku, przeprowadzili dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku i Szkoły Podstawowej w Niemczynie pogadankę na temat bezpieczeństwa podczas spędzania ferii zimowych. Zwrócono uwagę na zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie zabawy na zamarzniętych akwenach wodnych. Uczniowie otrzymali drobny upominek w postaci kalendarza na 2018 rok. Strażacy omówili zasady konkursów organizowanych dla dzieci przez KG PSP i zachęcili do wzięcia w nich udziału.

 

Sporządził – Bolesław Szmania

 

GALERIA

Foto (1)

Nadleśnictwo Durowo – konkurs fotograficzny – „Zimowy las”.

 

Nadleśnictwo Durowo ogłasza szóstą już edycję , cieszącego się bardzo dużym zainteresowaniem , konkursu fotograficznego  pt.: „Las w moim obiektywie  – pory roku”. Tematem przewodnim tej edycji jest „Zimowy las”. Konkurs jest dedykowany do uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych, z zasięgu administracyjnego nadleśnictwa.

 

 

ZAŁĄCZNIKI: