Dzienne archiwum: Marzec 20, 2018

Ogłoszenie o otwartej sesji Rady Gminy Damasławek w dniu 28 marca 2018 r.

 

R A D A G M I N Y
D A M A S Ł A W E K
informuje, że 28 marca 2018 r. o godz. 16:00
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku
odbędzie się
SESJA RADY GMINY
Sesja ma charakter otwarty

 

 

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zgłaszanie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
4. Powołanie sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XLIII i XLIV Sesji Rady Gminy Damasławek.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Damasławek,
2) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaszenie trwałego zarządu,
3) wykazu kąpielisk na terenie Gminy Damasławek na rok 2018,
4) przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
5) zasad i trybu przyznawania stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów na stałe zamieszkałych na terenie Gminy Damasławek,
6) utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Damasławek,
7) zmian w budżecie gminy na rok 2018.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy Damasławek.
9. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
10. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Ollek