Dzienne archiwum: Maj 21, 2018

Ogłoszenie o otwartej sesji Rady Gminy Damasławek w dniu 29 maja 2018 r.

 

R A D A     G M I N Y

D A M A S  Ł A W E K

informuje, że 29 maja 2018 r. o godz. 15:30

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku

odbędzie się

SESJA  RADY  GMINY

Sesja ma charakter otwarty

 

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zgłaszanie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Powołanie sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy Damasławek.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

2) udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła,

3) zmiany Uchwały Nr XLII/244/17 Rady Gminy Damasławek z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Damasławek na 2018 rok,

4) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu pod masztem telefonii komórkowej w Damasławku,

5) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaszenie trwałego zarządu,

6) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych,

7) zmian w budżecie gminy na rok 2018.

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy Damasławek.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie.

 

  Przewodniczący Rady  Gminy

 Wojciech Ollek

Szkoła Podstawowa w Niemczynie – Podsumowanie akcji „Listy dla Ziemi 2018”

 

Na spotkanie podsumowujące VI edycję ogólnopolskiej  akcji „Listy dla Ziemi”, w dniu 10 maja 2018 r., do naszej szkoły przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Damasławek Jacek Matysiak, który jednocześnie pełnił funkcję Honorowego Ambasadora „Listów dla Ziemi”, Prezes Koła Pszczelarzy w Damasławku  Zygmunt Mnichowski oraz Barbara Thomas – Trybus z Nadleśnictwa Durowo.

W ramach akcji odbył się szkolny konkurs na najpiękniejszy „List dla Ziemi”. W drodze eliminacji wewnętrznych komisja konkursowa w składzie: W. Gruszka, M. Łukomska i M. Maciuba wytypowała spośród 95 prac 14 najciekawszych listów. Laureatem szkolnego etapu konkursu został Bartosz Król z klasy VI, którego list został przesłany do Fundacji Ekologicznej ARKA, by wziąć udział w głosowaniu na Najpiękniejszy List Roku. Autorzy najciekawszych listów ekologicznych otrzymali nagrody z rąk Honorowego Ambasadora  „Listów dla Ziemi” pana Jacka Matysiaka, które ufundowała Rada Rodziców.

Aby pokazać społeczeństwu jak ważna jest ochrona środowiska, podjęliśmy szereg działań proekologicznych:

 • Włączyliśmy się w akcje: „Sprzątanie świata”, „Siejemy Słońce”, „Po stronie natury”;
 • Zbieraliśmy baterie, puszki, makulaturę, nakrętki plastikowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • Odbyliśmy wycieczkę do MSOK w Kopaszynie, której sponsorem był UG Damasławek;
 • Zorganizowaliśmy spotkania z pszczelarzami – panem Zygmuntem Mnichowskim

i panem Adamem Smelkowskim;

 • Podczas wiosennego pochodu z transparentami zachęcaliśmy mieszkańców Niemczyna i okolic do ekologicznego stylu życia;
 • Członkowie SU wraz z opiekunem przeprowadzili wywiad z Honorowym Ambasadorem „Listów dla Ziemi” Wójtem Gminy Damasławek na temat związany z  gospodarką odpadami, którego treść została zamieszczona w szkolnej gazetce „Nowinki Szkolnej Rodzinki”;
 • Napisaliśmy ekologiczne listy dla dorosłych w ramach akcji „Listy dla Ziemi”;
 • Zorganizowaliśmy uroczyste obchody Dnia Ziemi w formie turnieju ekologicznego;
 • Wzięliśmy udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez UG Damasławek pn. „Plakat promujący segregację odpadów”;
 • Zorganizowaliśmy szkolny konkurs pod hasłem: „Kosmos”, którego celem było wykorzystanie surowców wtórnych;
 • Upowszechnialiśmy w formie plakatów działania proekologiczne na terenie gminy.

Zwieńczeniem uroczystości było posadzenie, przez zaproszonych gości oraz społeczność uczniowską, drzew przekazanych przez Nadleśnictwo Durowo. W szkolnym arboretum powstały żywe pomniki, pamiątki naszych działań: Dąb Honorowego Ambasadora „Listów dla Ziemi” pana Jacka Matysiaka, Drzewo Wsparcia – akacja – pana Sławomira Kołacza, Drzewo Przyjaźni –  jarzębina –  pana Zygmunta Mnichowskiego oraz Dąb Zwycięstwa posadzony, na pamiątkę 100-lecia odzyskania niepodległości, przez panią Renatę Jung.

 

Koordynator akcji „Listy dla Ziemi”

Mariola Łukomska

 

GALERIA ZDJĘĆ ( KLIKNIJ TUTAJ)