Miesięczne archiwum: Czerwiec 2018

Informacja Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu.

 

Z uwagi na rozpoczynające się już żniwa i występującą w całej Wielkopolsce klęskę suszy, przypominamy rolnikom, którzy w związku z tą klęską liczą na finansową pomoc ze strony państwa, o konieczności zgłoszenia powstałych szkód do urzędu gminy przed zbiorem uprawy. Nadrzędną zasadą procedury oszacowania zakresu strat jest bowiem lustracja uszkodzonej plantacji. Zgłoszenie szkody po zbiorze uprawy odbiera rolnikowi szansę na jakąkolwiek rekompensatę poniesionych strat. Z tego względu planując zbiór roślin warto upewnić się w urzędzie gminy, czy lustracja została już dokonana.

Członkowie komisji szacujących straty, jak i sami rolnicy, mają możliwość zapoznania się ze wszelkimi dokumentami związanymi z procedurą sporządzania protokołu oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej. Są one opublikowane na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: http://www.poznan.uw.gov.pl/szkody-w-rolnictwie/szkody-w-rolnictwie-2018

Informacja prasowa ZUS – W Wielkopolsce pracuje coraz więcej obcokrajowców.

 

INFORMACJA  PRASOWA

ZAKŁADU  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH


W Wielkopolsce pracuje coraz więcej obcokrajowców

 

Szybko przybywa w Polsce obcokrajowców, którzy tu pracują i prowadzą swoje firmy. Wśród cudzoziemców zarejestrowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych prawie 73 procent to obywatele Ukrainy.

 

W 2016 r. liczba zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w ZUS obcokrajowców w Polsce przekraczała 237 tysięcy. Obecnie jest ich już prawie 494 tysięcy. Przeszło połowa z nich (ok. 282 tys.) to osoby zatrudnione na umowę o pracę. Kolejne 18,5 tys. cudzoziemców prowadzi własną działalność gospodarczą albo współpracuje przy jej  prowadzeniu.

 

Za gwałtowny wzrost liczby zagranicznych pracowników odpowiada przede wszystkim migracja z Ukrainy. W tej chwili Ukraińcy stanowią prawie 73 procent ubezpieczonych w naszym kraju cudzoziemców. Druga pod względem liczebności grupa ubezpieczonych w ZUS obcokrajowców to Białorusini. Jest ich prawie 27,5 tysiąca. Kolejni są Wietnamczycy (ponad 8 tys.), obywatele Mołdawii (7,7 tys.) i Rosji (6,9 tys.).

 

Bardzo cenny dla naszego systemu ubezpieczeniowego jest fakt, że cudzoziemiec zatrudniony przez polskiego pracodawcę na terenie naszego kraju, podlega polskim ubezpieczeniom społecznym i tu opłaca składki – podkreśla Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce – Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wyklucza to umowa między Polską, a krajem macierzystym pracownika.

 

W Wielkopolsce ZUS ubezpiecza 47,7 tysięcy obcokrajowców (w 2016 r. było ich 21,5 tysiąca). Największą grupę wśród nich stanowią Ukraińcy (39,7 tys.), Białorusini (1,5 tys.), obywatele Mołdawii (647) oraz Bułgarii (398). Większość z nich ma umowę o pracę. W regionie jest też ponad 1200 cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą. W tej grupie również najwięcej jest Ukraińców, Białorusinów, Bułgarów, Wietnamczyków i Niemiec.

 

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS

w Wielkopolsce

 

Oferta pracy – stanowisko Sekretarza Gminy Damasławek.

 

Damasławek, 21.06.2018 r.

Zkr.210.6.2018

OFERTA PRACY
STANOWISKO SEKRETARZA GMINY DAMASŁAWEK

zatrudnianie osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego

 

1. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

2. Określenie stanowiska:
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy Damasławek.

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:
1) Obywatelstwo polskie,
2) Co najmniej 4-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w:
1) urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,
2) starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,
3) urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin oraz gminnych jednostkach i zakładach budżetowych,
4) biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki,
5) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, 
w tym co najmniej 2-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub  co najmniej 4-letni staż pracy w jednostkach, o których mowa wyżej oraz co najmniej 2-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
3) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4) Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
5) Nieposzlakowana opinia,
6) Wykształcenie wyższe magisterskie,
7) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku.

Wymagania dodatkowe:
1) Dobra znajomość regulacji prawnych: 
– ustawa o samorządzie gminnym, 
– ustawa o pracownikach samorządowych, 
– Kodeks Postępowania Administracyjnego, 
– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, 
2) Samodzielność,
3) Komunikatywność,
4) Dyspozycyjność,
3) Umiejętność planowania pracy, 
4) Umiejętność pracy w zespole, 
5) Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet biurowy MS Office, Internet), 
6) Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, 
7) Umiejętność przekazywania i uzyskiwania informacji, 
8) Umiejętność interpretowania przepisów prawa i zdolność analitycznego myślenia, 
9) Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
10) Preferowane wykształcenie o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, zarządzanie.

4.  Zakres czynności:

I. ZADANIA:
1) Prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień Wójta.
2) Prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta.
3) Podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub w przypadku niemożności pełnienia przez Niego obowiązków wynikających z innych przyczyn.
4) Wykonywanie wobec Wójta czynności z zakresu prawa pracy, poza nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustaleniem wynagrodzenia Wójta.
5) Nadzór nad poprawnością przygotowywanych pism, decyzji oraz projektów aktów prawnych Wójta i Rady.
6) Nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i terminowego załatwiania interpelacji, skarg, wniosków i petycji.
7) Reprezentowanie Gminy na zewnątrz pod nieobecność Wójta.
8) Współpraca z prasą, radiem i telewizją.
9) Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie.
10) Opracowywanie projektów zmian regulaminów i innych aktów wewnętrznych Urzędu.
11) Współpraca z kierownikami referatów przy opracowywaniu zakresów czynności na stanowiskach pracy.
12) Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z wnioskami, skargami i petycjami nadzorowanie i kontrolowanie sposobu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji oraz terminowego  i prawidłowego załatwiania spraw interesantów.
13) Nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej oraz udostępnianiem informacji publicznej w Biuletynie.
14) Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu.
15) Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w organizowaniu lokalnych imprez kulturalnych i świąt państwowych.
16) Zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów – dekretacja korespondencji przychodzącej.
17) Nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych.
18) Kierowanie pracą Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
19) Nadzorowanie terminowego i zgodnego z prawem załatwiania spraw należących do zadań Referatu.
20) Weryfikacja planowanych zadań  do realizacji na podległych stanowiskach.
21) Zapewnienie przestrzegania przez podległych pracowników porządku i dyscypliny pracy, w tym racjonalnego wykorzystania czasu pracy.
22) Podejmowanie działań korygujących organizację pracy referatu w kierunku poprawy jej jakości.
23) Nadzorowanie przestrzegania przepisów na stanowiskach pracy w tym przepisów o ochronie danych osobowych, tajemnicy państwowej i służbowej, przepisów o bhp i ppoż., o dostępie do informacji publicznej oraz o zamówieniach publicznych.
24) Bieżąca kontrola wewnętrzna podległych pracowników.
25) Dokonywanie okresowych ocen pracowników referatu, nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z okresową oceną pracowników Urzędu.
26) Współpraca z pozostałymi referatami w zakresie pozyskiwania środków unijnych i innych pozabudżetowych na realizację zadań Gminy.
27) Współdziałanie z radcą prawnym w zakresie sprawowania obsługi prawnej Urzędu.
28) Współdziałanie z ABI/ Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz przechowywanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych.
29) Wykonywanie zadań Koordynatora do spraw kontroli zarządczej.
30) Wykonywanie zadań Przewodniczącego Zespołu do spraw Oceny Ryzyka.
31) Wykonywanie zadań Koordynatora CAF.
32) Zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Urzędu, w tym sprawowanie nadzoru nad budynkiem Urzędu.
33) Prowadzenie książki kontroli Urzędu.
34) Nadzór nad wywieszaniem flag przy Urzędzie oraz pomnikach pamięci znajdujących się na terenie gminy, zgodnie z obowiązującym wykazem świąt państwowych.
35) Zapewnienie warunków do wykonywania przez Wójta funkcji reprezentacyjnej.
36) Sporządzanie zbiorczych deklaracji na podatek od nieruchomości i środków transportowych należących do Gminy Damasławek w terminach określonych ustawowo, w tym do składania korekt deklaracji.
37) Sporządzanie i wprowadzanie do krajowej bazy raportu dotyczącego emisji gazów cieplarnianych i innych substancji do powietrza za rok poprzedni w terminie do końca lutego.
38) Prowadzenie dokumentacji ZFŚS.
39) Koordynowanie i monitorowanie zadań realizowanych w punkcie potwierdzającym profil zaufany elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
40) Rozpatrywanie wniosków o udostępnianie nagrania z monitoringu wizyjnego znajdującego się na terenie miejscowości Damasławek.
41) Opracowywanie harmonogramu realizacji wydatków na stanowisku pracy.
42) Wykonywanie  innych czynności zleconych przez Wójta.

II. OBOWIĄZKI:
1) Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Damasławek oraz Kodeksu Etyki Pracownika Samorządowego.
2) Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym.
3) Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2018 r., poz. 1000).
4) Przestrzeganie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).
5) Przestrzeganie i stosowanie przepisów instrukcji kancelaryjnej dla urzędów Gmin.
6) Przestrzeganie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm./.
7) Zamieszczanie w BIP za pośrednictwem informatyka informacji, aktów prawa miejscowego i innych dokumentów, których obowiązek publikacji wynika z przepisów szczególnych.
8) Zamieszczanie informacji na stronie internetowej Gminy Damasławek  za pośrednictwem informatyka.
9) Przestrzeganie przepisów ustaw związanych z powierzonym zakresem obowiązków.
10) Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w Urzędzie.

5. Wymagane dokumenty:
1) Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe, 
2) Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta z pełni praw publicznych,
3) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Sekretarza Gminy Damasławek,
4)  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
5)  Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6)  Kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
7)  List motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
8) Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis)
9) Prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Gminy Damasławek z siedzibą w Damasławku w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Sekretarza Gminy Damasławek”, a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gmina Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Wójt Gminy Damasławek.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych Panią Moniką Matela jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na Sekretarza Gminy Damasławek na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2018 r.
6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Gminy Damasławek. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Gminy Damasławek.

………………………………………

 

6. Informacja o warunkach pracy:

1) 1 etat,
2) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony – zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego.
3) Praca jednozmianowa w poniedziałek od 8.30 do 16.30, od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Damasławek (sekretariat pok. nr 2) lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy Damasławek
ul. Rynek 8
62-110 Damasławek
z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko Sekretarza Gminy Damasławek” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.07.2018 r. do godziny 16:30.
Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 8:30 do 16:30, od wtorku do piątku od 7:30 do 15.30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (67) 26 13 627 w godz. od 8.30 do 16.30 w poniedziałki oraz od 7:30 do 15:30 od wtorku do piątku.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Jacek Matysiak

 

Damasławek, 21.06.2018 r.

Ostrzeżenia meteorologiczne

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 1
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

 

 

o godz. 07:41 dnia 21.06.2018

Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, Leszno, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, Poznań, poznański, rawicki, szamotulski, średzki, śremski, wągrowiecki, wolsztyński, wrzesiński, złotowski
Ważność od godz. 14:00 dnia 21.06.2018 do godz. 19:00 dnia 21.06.2018
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 85 km/h. Miejscami możliwy grad.
SMS/RSO Woj. wielkopolskie (22 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem

 

Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze z gradem/2
Obszar powiaty: jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, Konin, koniński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, słupecki, turecki
Ważność od godz. 16:00 dnia 21.06.2018 do godz. 23:00 dnia 21.06.2018
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h, lokalnie 100 km/h. Miejscami grad.
SMS/RSO Woj. wielkopolskie (13 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Magdalena Muszyńska-Karbowska

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 3

 

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu

 

Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/ 1
Obszar województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki
Ważność od godz. 14:00 dnia 21.06.2018 do godz. 19:00 dnia 21.06.2018
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 85 km/h. Miejscami możliwy grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Magdalena Muszyńska-Karbowska
Godzina i data wydania godz. 07:41 dnia 21.06.2018
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 wielkopolskie/wągrowiecki od 14:00/21.06 do 19:00/21.06.2018 deszcz 30 mm, porywy 85 km/h

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji – Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

 

Kontakt dla mediów:
Wydział Komunikacji – media@mc.gov.pl, tel. kom.: 694 444 486, tel.: +48 22 556 84 70

 

KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI

 

19 czerwca 2018 r.

 

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

 

Profil zaufany i kilka minut – to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór – pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny.

Zdążysz w trakcie drzemki

Prościej, szybciej i wygodniej – to najkrótszy opis uruchomionej usługi. Jak z niej skorzystać? Cały proces to 5 prostych kroków.

WAŻNE: rodzic, który będzie rejestrował narodziny (może to być zarówno mama, jak i tata) musi mieć aktualny Profil Zaufany. Jeśli go nie masz, sprawdź jak to zmienić.

Co dalej? Wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl i tam wybierz usługę, z której chcesz skorzystać. Po zalogowaniu, system poprosi Cię o potwierdzenie, że jesteś matką/ojcem dziecka. Następnie – o zweryfikowanie Twoich danych.

Jak tylko to zrobisz, przejdziesz do zarejestrowania narodzin potomka. To czego potrzebujesz na tym etapie to m.in. nazwa szpitala, w którym dziecko przyszło na świat oraz imię dziecka. Dobrze, by było uzgodnione przez oboje rodziców 😉 Ustal także numer Twojego aktu małżeństwa lub urodzenia (jeśli nie jesteś w związku małżeńskim) – to znacznie ułatwi weryfikację Twoich danych w Urzędzie Stanu Cywilnego. Kilka kliknięć i gotowe.

Kolejny krok to wybór adresu, pod którym chcesz zameldować dziecko oraz sposobu odebrania dokumentów. Do wyboru masz skrzynkę na ePUAP, odbiór osobisty lub przesyłkę tradycyjną pocztą. Ostatni krok to podgląd wniosku i podpis (Profilem Zaufanym).

Gotowe! Wszystko powinno potrwać krócej, niż poobiednia drzemka malucha. 

Rejestracja w 5 krokach

Tak to wygląda w skrócie:

Krok 1: oświadczasz, że jesteś matką/ojcem dziecka

Krok 2: sprawdzasz poprawność swoich danych, wprowadzasz dane drugiego rodzica

Krok 3: wpisujesz dane dziecka

Krok 4: wybierasz adres zameldowania dziecka i sposób, w który chcesz odebrać dokumenty (elektronicznie – skrzynka na ePUAP, osobiście, pocztą tradycyjną)

Krok 5: podgląd wniosku i… podpis (Profilem Zaufanym).

Odpis aktu urodzenia, w zależności od wybranej przez Ciebie opcji, zostanie przesłany w wersji papierowej lub elektronicznej. Razem z nim otrzymasz powiadomienie o nadanym numerze PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu.

To nie koniec zmian

To nie jedyne zmiany, które wkrótce zaczną obowiązywać, a które dotyczą rodziców. W funkcjonujących dotychczas przepisach i rejestrach publicznych brakuje mechanizmów jednoznacznie łączących dziecko z rodzicami (tzw. parentyzacja). Gromadzone w aktach imiona, nazwiska i nazwiska rodowe rodziców nie zawsze jednoznacznie ich wskazują. Utrudnia to nie tylko prowadzenie rozmaitych statystyk publicznych, ale też np. realizację programów pomocowych państwa, takich jak Rodzina 500 plus.

Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało też takie zmiany:

  • jednoznaczne powiązanie danych rodziców i dzieci w rejestrze PESEL ( parentyzacja):

Numery PESEL rodziców pojawią się w danych gromadzonych przy akcie urodzenia dziecka oraz w rejestrze PESEL. Planowane wejście w życie – od 1 grudnia 2018 r.,

  • szybsze poprawianie niezgodnych z prawdą informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL:

Organy korzystające z dostępu do rejestru PESEL będą mogły zgłaszać niezgodność bezpośrednio do właściwego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego za pomocą dedykowanej do tego e-usługi. Planowane wejście w życie – 1 maja 2019 r.

 

Wydział Komunikacji

Ministerstwo Cyfryzacji

 

 

ZAŁĄCZNIK:


 

Informacja dot. dokonania podłączenia i próbnego uruchomienia zakupionego agregatu prądotwórczego na Stacji Uzdatniania Wody w Niemczynie.

 

Wójt Gminy Damasławek informuje, że na Stacji Uzdatniania Wody w Niemczynie dokonano podłączenia i próbnego uruchomienia zakupionego agregatu prądotwórczego. Agregat posiada układ samoczynnego załączania. Zakup agregatu pozwoli na ciągłą dostawę wody w przypadku braku zasilania do miejscowości naszej gminy tj. Niemczyn, Rakowo, Kołybki, Wiśniewko, a także do wsi z terenu Gminy Wągrowiec tj. Wiśniewo, Kołybiec, Werkowo. Koszt zakupu agregatu wyniósł 49.507,50 zł.

 

Sporządził – Jakub Wojciechowski

 

Informacja dot. kontynuacji dofinansowania utylizacji azbestu dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości położonych na terenie gminy.

 

Wójt Gminy Damasławek informuje, że w roku bieżącym kontynuujemy  dofinansowanie utylizacji azbestu dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości położonych na terenie gminy .

W tegorocznym budżecie na ww. cel  wyasygnowano  środki finansowe  w wysokości 18 500 zł,  z czego kwotę 6 600 zł gmina pozyskała od  Powiatu Wągrowieckiego.

Pierwsza partia  wyrobów zawierających azbest  została  już odebrana. Do utylizacji przekazano  26,864 Mg azbestu. Z pomocy skorzystało  11  wnioskodawców.

 

 

Damasławek, dnia 18.06.2018 rok

Informacja ZUS – Planujesz emeryturę – nie rób tego w czerwcu!

 

Informacja prasowa

Planujesz emeryturę – nie rób tego w czerwcu!

Kończysz w czerwcu wiek emerytalny? Zastanów się, kiedy złożyć wniosek o emeryturę? Czy zrobić to jeszcze w tym miesiącu, czy lepiej poczekać do lipca? Pomyśl, co Ci się bardziej opłaca. Najlepiej jak najpierw sprawdzisz prognozowaną wysokość emerytury u doradcy emerytalnego w ZUS.

Od tego, kiedy zostanie złożony wniosek o emeryturę, może zależeć jej wysokość. Wpływ na taką sytuację ma tzw. schemat waloryzacji składek zapisanych na koncie w ZUS. Jest on wyjątkowo niekorzystny dla osób, które wnioski o emeryturę składają w czerwcu. Dlatego warto zastanowić się, czy wniosek o emeryturę złożyć w czerwcu, czy może lepiej poczekać z tym do lipca.

Pierwszego czerwca każdego roku dokonywana jest roczna waloryzacja składek zapisanych na koncie w ZUS. Jeżeli złożymy wniosek o emeryturę w czerwcu, nasze składki roczne zostaną objęte tylko tą jedną waloryzacją. W każdym innym miesiącu oprócz waloryzacji rocznej dochodzą jeszcze waloryzacje kwartalne. Jeśli poczekamy ze złożeniem wniosku do lipca, prócz waloryzacji rocznej obejmie nas jeszcze waloryzacja za jeden kwartał. Gdybyśmy złożyli wniosek w kwietniu lub w maju (pod warunkiem, że mamy już ukończony powszechny wiek emerytalny), do waloryzacji rocznej dochodzą waloryzacje z czterech kwartałów. Pamiętajmy jednak, że jeśli złożymy wniosek w lipcu, emerytura zostanie przyznana od miesiąca złożenia wniosku, czyli od lipca a nie od czerwca. Tym samym jednej wypłaty emerytury nie otrzymamy. Co się bardziej opłaca? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Dobrze jednak , wybierając moment przejścia na emeryturę, wiedzieć, co się traci, a co zyskuje. Pomóc nam w podjęciu decyzji może doradca emerytalny, który wyliczy jej prognozowaną wysokość.

Jeśli przyszły emeryt się pospieszył i już złożył wniosek, może go jeszcze wycofać. Ma taką możliwość do czasu uprawomocnienia się decyzji wydanej przez ZUS, to znaczy w ciągu 30 dni od odebrania przez niego decyzji emerytalnej – informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

Możliwości wyboru terminu złożenia wniosku o emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym nie mają osoby, które przechodzą z renty na emeryturę, czyli na tzw. emeryturę z urzędu i kończą wiek w czerwcu. Osoby te, wniosek o emeryturę od powszechnego wieku emerytalnego mogą złożyć tylko w trakcie miesiąca, w którym kończą wiek emerytalny, czyli w czerwcu.

Zakończenie prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Starężynie.

 

Wójt Gminy Damasławek informuje, że zakończyły się prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Starężynie.
Zakres prac obejmował: wykonanie instalacji c.o. pod montaż grzejników, skucie starej posadzki, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wykonanie warstwy docieplającej, ułożenie nowych płytek oraz odnowienie ścian wewnątrz świetlicy.

 

Sporządził – Krzysztof Szymczak