Dzienne archiwum: Czerwiec 6, 2018

Ogłoszenie – Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. rozpoczyna nabór w projekcie FirmaiTy dotyczącym wsparcia na rozpoczęcie działalności.

 

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informujemy, że 18 czerwca 2018 r. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. rozpoczyna nabór w projekcie FirmaiTy dotyczącym wsparcia na rozpoczęcie działalności.  

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego powyżej 30. roku życia, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i jednocześnie należą do jednej z następujących grup:

– osoby w wieku 50 lat i więcej, 
– kobiety,
– osoby o niskich kwalifikacjach

 

Projekt skierowany jest dla osób, które nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

Szczegółowe informacji dostępne są od 4 czerwca 2018 r. na stronie internetowej www.warp.org.pl.

W przypadku pytań można kontaktować się pod numerami telefonów: 61 65 06 240, 61 65 06 214 lub 61 65 63 500.

Informacja ZUS – „Pracodawco, czy odbierzesz elektroniczne zwolnienie pracownika?”

 

Materiały prasowe

 

Szefie, czy odbierzesz elektroniczne zwolnienie lekarskie swojego pracownika?

 

Pracodawco, chcesz wiedzieć, że Twój pracownik jest na zwolnieniu lekarskim, jak najszybciej załóż konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Jeśli zatrudniasz powyżej pięciu pracowników, masz obowiązek posiadać profil na PUE ZUS. Jeśli masz mniejszą firmę, po prostu warto mieć PUE.

 

Obecnie lekarze mogą wystawiać zarówno papierowe jak i elektroniczne zwolnienia. Od 1 grudnia 2018 r. natomiast lekarz wystawi już tylko elektroniczne zwolnienie lekarskie (e-zla). Zaświadczenia w formie elektronicznej są przekazywane on-line tylko temu pracodawcy, który ma swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Jeśli pracodawca pacjenta nie ma profilu na PUE ZUS, lekarz wręcza pacjentowi wydruk zwolnienia, a pracownik musi dostarczyć je do swojego szefa w ciągu siedmiu dni.

 

Pracodawcy, którzy rozliczają składki za więcej niż 5 ubezpieczonych mają  obowiązek posiadać profil na PUE. Mniejsi płatnicy również mogą z tego profilu korzystać, aby ułatwić pracę sobie, lekarzowi, a także powrót do zdrowia swojemu pracownikowi.

 

Korzyści dla pracodawców

Jeśli pracodawca ma bezpłatny profil na PUE, otrzyma natychmiast wiadomość
o wystawieniu pracownikowi e-ZLA, a także samo zwolnienie.

Na PUE jest wydzielone specjalne miejsce, w którym są widoczne elektroniczne zwolnienia wysłane na profil płatnika. Istotne jest również to, że pracodawca może drogą elektroniczną wystąpić do ZUS z wnioskiem o kontrolę zwolnienia swojego pracownika, a także przekazać odpowiednie zaświadczenia, np. ZUS Z-3.

 

Wygodnie dla pacjenta

Pacjent, któremu lekarz wystawi e-ZLA nie jest związany  terminem  siedmiu dni na dostarczenie zwolnienia (chyba, że pracodawca pacjenta nie ma profilu na PUE). Nie dotyczą go  w związku z tym  ewentualne obniżenia zasiłku chorobowego, czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu. Konieczne jest  natomiast przesłanie wniosku, m.in. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, osób występujących o zasiłek po ustaniu zatrudnienia (ubezpieczenia), czy pracowników, którym ZUS, a nie pracodawca wypłaca świadczenia chorobowe. Ubezpieczony może to zrobić korzystając ze swojego profilu na PUE. Wniosek w jego imieniu może także złożyć pracodawca, np. poprzez ZUS Z-3.

 

 

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS

w Wielkopolsce

Zakończenie projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”

 

Zakończenie projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”

 

Wójt Gminy Damasławek informuje, że 29 maja  br. zakończono w naszej gminie 3-miesięczny program powszechnej nauki pływania pod hasłem „Umiem pływać” dla uczniów z klas I-III szkół podstawowych. Przedsięwzięcie dofinansowane było przez Ministerstwo Sportu i Turystki, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Gminę Damasławek. Realizowało je Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu.

W projekcie brało udział 45 uczniów ze Szkół Podstawowych w Niemczynie i w Damasławku. Zajęcia odbywały się razy w tygodniu. Podczas 20-godzinnych zajęć na krytej pływalni ,,AQUAPARK” w Wągrowcu, pod kierunkiem 3 instruktorów uczniowie poznawali tajniki nauki pływania. Nauczyciele szkół byli zaangażowani w opiekę nad dziećmi podczas wyjazdów.

Dzieci nauczyły się w sposób odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z basenu. Ćwiczenia w formie zabawowej dostarczały mnóstwo radości i satysfakcji. Zajęcia na basenie rozbudziły potrzebę uczestnictwa dzieci w tej formie aktywności ruchowej. Wspólne wyjazdy integrowały uczniów. Zajęcia dały uczniom nie tylko możliwość nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale dały również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej. Zachęciły dzieci do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki i aktywnego stylu życia.   

Na koniec wszyscy uczestnicy tegorocznego programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” otrzymali pamiątkowe medale. Program cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci, które bardzo chętnie jeździły  na basen i brały udział w lekcjach pływania.

 

GALERIA

Foto (1)

Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż samochodu specjalnego marki JELCZ 004

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr Or.0050.54.2018
Wójta Gminy Damasławek
z dnia 5 czerwca 2018 r.

 

Ogłoszenie
o aukcji na sprzedaż samochodu specjalnego marki JELCZ 004

 

1. Nazwa i siedziba jednostki:
Gmina Damasławek
ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek, tel. 67 261 36 11

2. Miejsce i termin aukcji:
Urząd Gminy w Damasławku
ul. Rynek 8, pok. 9
26 czerwca 2018 r. (wtorek) godz. 10:00.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód specjalny marki
JELCZ 004:
Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu aukcji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00. tel. 67 26-86-322

4. Przedmiot aukcji:
Samochód specjalny marki JELCZ 004 wyprodukowany w 1984 roku przeznaczony
dotychczas na cele pożarnicze. Numer VIN – 32508003008001, masa własna 9700 kg, brak
aktualnego badania technicznego, ubezpieczenie do 05.03.2019r., przebieg 36 900 km.

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wnoszenia
5.1. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłata wadium w wysokości 500,00 zł.
5.2. Wadium wnosi się w pieniądzu.
5.3. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Damasławek
nr: 18 8959 0001 4200 0299 2000 0410 do dnia 22.06.2018 r. (piątek)
5.4. Dowód wniesienia wadium należy przedstawić komisji przed rozpoczęciem aukcji. 5.5. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie dokonali zakupu lub nie przystąpili do przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu aukcji. 5.6. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet nabycia przedmiotu aukcji. 5.7. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik aukcji, który wygrał aukcję uchyli się od zawarcia umowy.

6. Cena wywoławcza:
10.000,00 zł cena nie podlega opodatkowaniu VAT.

7. Warunki aukcji:
7.1. Uczestnicy składają oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu aukcji.
7.2. Uczestnicy, którzy nie złożą oświadczenia podlegają wykluczeniu z udziału w aukcji.
7.3. Kwota minimalnego postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 100,00 zł, nie więcej niż 500,00 zł.
7.4. Cena za przedmiot aukcji zaproponowana przez uczestnika przestaje być wiążąca, gdy inny uczestnik zaproponuje wyższą.
7.5. Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka aukcję, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę firmy, która aukcję wygrała.
7.6. Przystąpienie jednego licytanta wystarczy do przeprowadzenia aukcji.
7.7. Po zamknięciu licytacji nabywca zobowiązany jest zawrzeć umowę kupna wylicytowanego przedmiotu.
7.8. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę pomniejszoną o wpłacone wadium, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia aukcji na rachunek bankowy Gminy Damasławek nr: 51 8959 0001 4200 0299 2000 0010.
7.9. Wydanie przedmiotu aukcji nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
7.10. Zakupione mienie należy odebrać na swój koszt i swoim staraniem, po uprzednim wpłaceniu ustalonej kwoty.
7.11. Gmina Damasławek jako sprzedający nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia powstałe po wydaniu przedmiotu aukcji.
7.12. Organizatorowi aukcji przysługuje prawo zamknięcia aukcji bez podania przyczyny.

 

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Jacek Matysiak