Dzienne archiwum: Czerwiec 12, 2018

Ogłoszenie o otwartej sesji Rady Gminy Damasławek w dniu 26 czerwca 2018 r.

R A D A     G M I N Y

D A M A S  Ł A W E K

informuje, że 26 czerwca 2018 r. o godz. 10:00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku

odbędzie się

SESJA  RADY  GMINY

Sesja ma charakter otwarty

 

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zgłaszanie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Powołanie sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy Damasławek.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok,

2) udzielenia Wójtowi Gminy Damasławek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,

3) uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damasławku,

4) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia,

5) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Damasławek,

6) zasad usytuowania na terenie Gminy Damasławek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

7) zmiany Uchwały Nr XLII/244/17 Rady Gminy Damasławek z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Damasławek na 2018 rok,

8) wyrażenia zgody na przekazanie przez Gminę Damasławek pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu w formie dotacji celowej w ramach partnerstwa,

9) nadania nazwy „Skwer Powstańców Wielkopolskich Ziemi Damasławskiej” terenowi położonemu w Damasławku przy ulicy Żnińskiej,

10) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

11) zmian w budżecie gminy na rok 2018,

12) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Damasławek na lata 2018 – 2025.

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 1. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy Damasławek.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Wojciech Ollek