Dzienne archiwum: Czerwiec 13, 2018

Informacja dot. możliwości wystąpienia z wnioskiem do „Gminnej Komisji do szacowania strat w rolnictwie spowodowanymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi” o wyszacowanie strat.

 

W związku z wystąpieniem suszy, która mogła spowodować straty w uprawach, Urząd Gminy Damasławek informuje, że poszkodowani rolnicy, którzy posiadają uprawy na terenie Gminy Damasławek mogą wystąpić z wnioskiem do „Gminnej Komisji do szacowania strat w rolnictwie spowodowanymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi” o wyszacowanie strat.

Wniosek „Zgłoszenia upraw do wyszacowania strat spowodowanych suszą na terenie Gminy Damasławek” od dnia 14.06.2018 r. będzie można odebrać u sołtysa, w Urzędzie Gminy Damasławek pok. nr 8 lub pobrać ze strony internetowej www.gminadamaslawek.pl z zakładki Aktualności.

 

Wniosek należy złożyć w terminie do 2 lipca 2018 r.

 

ZAŁĄCZNIKI:


Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damasławku dot. programu „DOBRY START”.

 

PROGRAM „DOBRY START”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damasławku, informuję iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku. Wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Druki wniosków będą wydawane od miesiąca lipca.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

 

Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.

 

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061)

1. Świadczenie dobry start przysługuje:

1) rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych – raz w roku na dziecko;
2) osobom uczącym się – raz w roku.

2. Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
1) przez dziecko lub osobę ucząca się 20 roku życia;

2) przez dziecko lub osobę ucząca się 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

3. Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:
1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

4. W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

5. Świadczenie dobry start przysługuje osobom, o których mowa w § 4 ust. 1, w wysokości 300 zł.

6. Świadczenie dobry start nie przysługuje:
1) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
2) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Źródło:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061).

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ISKRA NADZIEI – I Powiatowe Spotkanie Integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych i Rodzin.

 

Dnia 09.06.2018 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ISKRA NADZIEI było organizatorem I Powiatowego Spotkania Integracyjnego dla dzieci niepełnosprawnych i Rodzin.Spotkanie to odbyło się w Welspinie w Wągrowcu. Mimo wysokich temperatur zgromadziło nas się 140 osób, było wesoło, nie zabrakło atrakcji począwszy od kręgielni, basenu, po spotkanie z kosmetyczka , rehabilitantami, tańce, malowanie palcami. Cała imprezę prowadził znany Nam już p.Mateusz Winiarski z Waszego Radia FM z Wągrowca. Spotkanie to było finansowane ze środków Powiatu Wągrowieckiego oraz Urzędu Gminy Damasławek. Myślę że było to pierwsze ale nie ostatnie spotkanie integracyjne tego typu.

 

Tekst: Joanna Szyperska
Zdjęcia: Archiwum Stowarzyszenia

 

GALERIA

Foto (1)

Zakończenie projektu „Kompleksowy Program Usług Opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej 5 gmin Wielkopolski dla niesamodzielnych seniorów i opiekunów faktycznych”

 

Wójt  Gminy Damasławek informuje, iż  zakończony został  projekt „Kompleksowy Program Usług Opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej 5 gmin Wielkopolski dla niesamodzielnych seniorów i opiekunów faktycznych” nr RPWP.07.02.02-30-0020/16. Był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dzienny Dom Pomocy w Damasławku funkcjonował od lutego 2017 do czerwca 2018. W tym czasie w jego spotkaniach uczestniczyło 20 seniorów wieku 60/65+ z terenu Gminy Damasławek. Odbyli łącznie 30 spotkań (po 6 godzin dziennie) w trakcie, których realizowane były zajęcia z gimnastyki, artystyczne, muzyczne, poświęcone: zdrowemu trybowi życia, dietetyce pierwszej pomocy, higienie kręgosłupa, obsłudze, komputera, historii lokalnej czy prawnym aspektom życia osoby starszej. Wszystkim podopiecznym zapewniane były dowóz z miejsca zamieszkania do Gminnego Ośrodka Kultury, poczęstunek, oraz dwudaniowy obiad.  Prowadzącym program była firma Centrum Kompetencji  Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp.j. –  Poznań ul. Nowosolska 21/3a.

 

W piątek 8 VI odbyło się ostatnie spotkanie w Dziennym Domu Pomocy w Damasławku, prowadzonym w ramach projektu „Kompleksowy Program Usług Opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej 5 gmin Wielkopolski dla niesamodzielnych seniorów i opiekunów faktycznych”.

Oprócz podopiecznych w wydarzeniu wzięli udział między innymi Wójt Gminy Damasławek  Jacek Matysiak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku  Magdalena Zygmunt, prezeska partnera w projekcie, firmy OAK Usługi Opiekuńcze  Anna Zujewska,  Ryszard Gawroński z firmy Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo – Doradcza, oraz osoby prowadzące zajęcia.

Wspólnie wspominano przeżycia z ostatniego półtora roku przeglądając zdjęcia oraz podziwiając wystawę prac uczestników. Wszyscy otrzymali pamiątkowe fotografie oraz dyplomy z podziękowaniami, po czym spałaszowano okolicznościowy tort oraz pyszne ciasta przygotowane przez uczestniczki projektu. Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie przez Wójta Gminy Damasławek specjalnego pucharu dla Pani Henryki Leśniewskiej, która osiągnęła najwyższą frekwencję na spotkaniach Dziennego Domu Pomocy.

Spotkanie zakończono z nadzieją na rychłe ponowne spotkanie w ramach kolejnych projektów . Podziękowano   uczestnikom programu, sympatykom oraz ich opiekunom z gminy Damasławek za okazane zaufanie i serdeczność a także za każdą wspólnie spędzone chwilę, które na długo zostaną w pamięci.

 

Opr. na podstawie materiałów firmy

Centrum Kompetencji  Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp.j.

 

GALERIA