Dzienne archiwum: Lipiec 2, 2018

Fundacja „Partnerzy dla Samorządu” jako Partner Gminy Damasławek realizującej projekt pn. „Wzrost miejsc przedszkolnych, podniesienie kompetencji dzieci oraz nauczycieli w Publicznym Przedszkolu w Damasławku” poszukuje specjalistów do prowadzenia zajęć dodatkowych.

Fundacja „Partnerzy dla Samorządu” jako Partner Gminy Damasławek realizującej projekt pn. „Wzrost miejsc przedszkolnych, podniesienie kompetencji dzieci oraz nauczycieli w Publicznym Przedszkolu w Damasławku” poszukuje specjalistów do prowadzenia zajęć dodatkowych.

 

Nabór prowadzony jest na stanowiska:

– nauczyciel języka angielskiego,

– osoby prowadzącej zajęcia rytmiczno-ruchowe,

– osoby prowadzącej zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

– dietetyka,

– logopedy,

– psychologa.

 

Wymiar godzin pracy w ramach Projektu dla stanowisk: nauczyciel języka angielskiego, osoby prowadzącej zajęcia rytmiczno-ruchowe, osoby prowadzącej zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
i logopedy wynosi 30 godz. (średnio 1 godz. tygodniowo), psychologa 34 godz. (30 godz. zajęć dla dzieci oraz 4 godz. warsztatów dla rodziców) oraz dietetyka10 godz. (6 godz. zajęć dla dzieci oraz 4 godz. warsztatów dla rodziców).

Miejsce pracy to Publiczne Przedszkole w Damasławku, ul. Kościelna 2. Zajęcia będą prowadzone dla grupy 25 dzieci w wieku 3-4 lat. Zatrudnienie będzie miało formę umowy cywilno-prawnej. Ramy czasowe zatrudnienia w ramach projektu to okres od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. Okres trwałości projektu to minimum2 lata od momentu zakończenia realizacji projektu.

 

Od kandydatów oczekuje się wykształcenia wyższego specjalistycznego, zgodnego ze stanowiskiem, oraz odpowiednich uprawnień do pracy z dziećmi objętymi wychowaniem przedszkolnym.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 61 624 72 96 od pon. do pt. w godz. 8:00-16:00.

Podanie o pracę oraz CV, z potwierdzeniem posiadanych uprawnień i doświadczenia, należy przesłać pocztą na adres Fundacja „Partnerzy dla Samorządu” ul. Grottgera 16/2, 60-758 Poznań lub mailowo info@partners.org.pl do dnia 8 sierpnia 2018 r.

Oferta powinna zawierać dopisek, którego stanowiska dotyczy.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r, poz. 902)”.

Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.05.2016 r., L 119/1).

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 255 833,04 zł.

 

Informacja KOWR – aplikacja „Polska smakuje”.


 

 

Oddział Terenowy w Poznaniu

Poznań, 2018-07-28


Szanowni Państwo,

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa promuje produkty regionalne, tradycyjne oraz ekologiczne. Działania podejmowane są w wydarzeniach i kampaniach własnych, imprezach, wystawach, największych targach, wydarzeniach branżowych, na portalach społecznościowych, w lokalnych oraz ogólnopolskich mediach. Trendy, na których opiera się strategia działań to patriotyzm konsumencki, zdrowy styl życia (sport i dieta), wzrost turystyki krajowej, większa rola emocji w procesach zakupowych.

Aby osiągnąć cel niezbędna jest Państwa pomoc w przygotowaniu bazy producentów w aplikacji mobilnej Polska Smakuje https://www.polskasmakuje.pl/ która zgromadzi informacje o lokalnych rolnikach i producentach prowadzących sprzedaż swoich wyrobów. Dzięki temu rozwiązaniu konsumenci za pomocą telefonu komórkowego z dostępem do internetu szybko sprawdzą, jacy producenci znajdują się w najbliższej okolicy, wyszukają konkretne produkty, a także sprawdzą, co i gdzie w danym regionie mogą kupić.

Korzyści, jakie Państwo otrzymają z rejestracji na stronie:

 • promocja i reklama produktu pod jedną wspólną rozpoznawalną marką „Polska smakuje”
 • zwiększenie sprzedaży poprzez uczestnictwo w ogólnopolskiej bazie producentów dzięki której, podróżujący po kraju za pomocą aplikacji będą mogli dowiedzieć się o istnieniu Państwa produktu
 • podwyższenie zainteresowania Państwa produktów wśród klientów poszukujących zdrowej regionalnej żywności
 • rozpoznawanie Państwa produktu jako żywność wysokiej jakości
 • wzmocnienie kojarzenia Państwa produktu z regionalną certyfikowaną żywnością
 • ułatwienie klientom w dotarciu do punktów sprzedaży poprzez zsynchronizowanie aplikacji z mapą Google
 • możliwość stosowania zapisu na produkcie „jesteśmy dostępni na polskasmakuje.pl”,

Jeśli chcą Państwo, aby Państwa produkty zostały promowane pod hasłem „Polska Smakuje” zapraszamy do bezpłatnej rejestracji i udziału w aplikacji.

Regulamin Użytkowania Systemu i Aplikacji Polska Smakuje dostępny jest na stronie internetowej https://www.polskasmakuje.pl/regulamin/.

Ponadto, aplikacja Polska Smakuje zawiera informacje o targach i innych imprezach odbywających się w całej Polsce.

 

Uprawnionym do rejestracji w Systemie lub Aplikacji Polska Smakuje jest Wystawca, który spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

1) produkuje żywność w systemie jakości, tj.: Integrowana Produkcja, Jakość Tradycja, Qality Meat Program (QMP), System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP), System Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System);

2) produkuje żywność ekologiczną, zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1054);

3) wytwarza produkt, który jest zarejestrowany w rejestrze: Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS);

4) wytwarzany przez niego produkt ma nadane oznaczenie Poznaj Dobrą Żywność (PDŻ);

5) wytwarza produkt, który jest oznakowany znakiem graficznym zawierającym informację „Produkt polski”, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2212, z późn. zm.)

6) jego produkt jest wpisany na listę produktów tradycyjnych, prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1168);

7) jego produkt ma oznaczenie słowne „produkt górski”, o którym mowa w art. 31 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1, z późn. zm.);

8) jest producentem rolnym, przetwórcą, restauratorem, będącym członkiem jednego z 10 regionów członkowskich na terytorium Polski, które są zrzeszone w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, tj.: Mazowsza, Kujaw i Pomorza, Małopolski Świętokrzyskiego, Wielkopolski, Pomorza Zachodniego, Pomorskiego, Opolskiego, Warmii i Mazur Powiśle, Dolno Śląskiego,

9) jest producentem rolnym prowadzącym:

 1. a) sprzedaż bezpośrednią, w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2017r. poz. 242, z późn. zm.),
 2. b) rolniczy handel detaliczny, w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 29 b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 149, z późn. zm.),
 3. c) dostawy bezpośrednie, o których mowa art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149, z późn.zm.) i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz.U.2007r. Nr 112, poz. 774),
 4. d) MOL – sprzedaż marginalną, lokalną i ograniczoną, o której mowa art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 r. poz. 242, z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. poz. 451).

W związku z dynamicznym rozwojem aplikacji zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji nt. aplikacji oraz zaproszenie producentów lokalnej  żywności do utworzenia konta i zamieszczenia informacji nt. własnych produktów wraz z ilustrującymi je zdjęciami, a także wskazanie adresu sprzedaży i kontakt telefoniczny.

 

W razie pytań, pomocy przy logowaniu proszę kontaktować się z osobami:

 

Magdalena Seidler tel. (61) 856 07 29 kom. 668 134 533

Adrian Ratajczyk tel. (61) 856 07 29 kom. 608 527 426

 

ZAŁĄCZNIK: