Dzienne archiwum: Sierpień 17, 2018

Informacja dot. wniosków suszowych.

Wójt Gminy Damasławek Jacek Matysiak informuje, że do Gminnej Komisji do Szacowania Strat w Rolnictwie w Damasławku wpłynęły 353 wnioski o wyszacowanie strat w rolnictwie spowodowanych suszą. Powierzchnia upraw dotkniętych klęską wynosi około 7 900,00 ha w tym około 2 300,00 ha upraw gdzie straty wynoszą co najmniej 70 %.

Średnie straty w uprawach kształtują się następująco:
• zboża ozime 50% strat
• zboża jare 70 % strat
• ziemniaki i buraki cukrowe 40-50% strat
• rzepak 70 % strat
Są też drastyczne przypadki przekraczające te wartości.

Komisja przesłała protokoły w których szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji do Wojewody Wielkopolskiego celem ich potwierdzenia za wyjątkiem tych protokołów, które wymagają uzupełnienia o dane z protokołów pochodzących z innych sąsiednich gmin.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK
Jacek Matysiak

Informacja dot. projektu – Wzrost miejsc przedszkolnych, podniesienie kompetencji dzieci oraz nauczycieli w Publicznym Przedszkolu w Damasławku.

 

Gmina Damasławek, wraz z partnerem Fundacją „Partnerzy dla Samorządu”, rozpoczęła w kwietniu bieżącego roku realizację projektu pt. „Wzrost miejsc przedszkolnych, podniesienie kompetencji dzieci oraz nauczycieli w Publicznym Przedszkolu w Damasławku”. Działanie to jest współfinansowane w ramach WRPO 2014+, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna.

Kwota dofinansowania to 255 833,04 zł.

Całkowita wartość projektu 300 980,05 zł.

Projekt dotyczy utworzenia 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 3 i 4-latków z obszaru gminy Damasławek. Działanie obejmuje zakup: sprzętów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek dla dzieci oraz organizację placu zabaw. Przedsięwzięcie zakłada sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania nowotworzonych miejsc przedszkolnych przez okres 12 miesięcy, w tym kosztów personelu dydaktycznego i pomocniczego oraz wyżywienia dla dzieci.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia: języka angielskiego, rytmiczno-taneczne, korekcyjno-kompensacyjne oraz zapewnione będzie wsparcia logopedyczne i psychologiczne. Zostaną także przeprowadzone warsztaty z dietetykiem, obejmujące zarówno dzieci, jak i ich rodziców. Projekt zakłada również podwyższenie kwalifikacji nauczycieli przedszkolnych w zakresie surdopedagogiki i języka migowego.

Powyższe przedsięwzięcie stanowi działanie komplementarne projektu inwestycyjnego pt. „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Damasławku” współfinansowanego w ramach WRPO 2014+, Oś Priorytetowa 9. „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.3. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.1.”Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej”.