Miesięczne archiwum: Październik 2018

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych – „Ja w internecie”.

 

Rozpoczynamy rekrutację uczestników do projektu pt. Ja w Internecie. Jest to program bezpłatnych szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.

 

 

W ramach bezpłatnego szkolenia zorganizowane zostaną następujące bloki tematyczne:

 

Moduły tematyczne dla uczestników szkoleń

Przewiduje się realizację szkoleń w ramach następujących modułów szkoleniowych:

 

 1. „Rodzic w Internecie”

Moduł „Rodzic w Internecie” adresowany do rodziców, opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic, opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

 

 1. „Mój biznes w sieci”

Moduł „Mój biznes w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi
e-administracji. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP).

 

 1. „Moje finanse i transakcje w sieci”

Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m. in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

 

 1. „Rolnik w sieci”

Moduł „Rolnik w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla osób zajmujących się rolnictwem. Uczestnik szkolenia dowie się, gdzie w internecie można znaleźć przydatne informacje, aplikacje i e-usługi oraz jak z nich bezpiecznie korzystać, a także jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki banku czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). Ponadto nauczą się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu, rozliczeń podatkowych online, usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług online Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl) czy usług ARiMR, ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ.

 

 1. „Kultura w sieci”

Moduł „Kultura w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się
z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania
z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach z sieci i jak stworzyć drzewo genealogiczne.

 

Czas szkolenia: 12 godzin na 1 moduł. Planowany termin szkoleń: od grudnia 2018 r. do kwietnia 2019 r.

Uczestnicy szkolenia: osoby powyżej 25 roku, bez górnej granicy wieku, zarówno kobiety jak i mężczyźni, pracujący i bezrobotni, a także osoby z niepełnosprawnościami.

Nabór uczestników szkoleń prowadzimy przez cały czas trwania projektu, aż do wyczerpania wolnych miejsc. Jeden uczestnik może skorzystać z dowolnej ilości modułów. Przy rejestracji należy zadeklarować ilość i nazwę wybranego bloku.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy złożyć wypełniony formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej www.gminadamaslawek.pl zakładka Ja w internecie w siedzibie Urzędu Gminy w Damasławku w sekretariacie lub biurze nr 6.

Po sporządzeniu wstępnej listy, skontaktujemy się z Państwem celem dopełnienia formalności i ostatecznej kwalifikacji do projektu.

 

Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Operatorem Programu jest Fundacja Legalna Kultura, która ogłasza konkursy grantowe i wspomaga realizację projektów pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym.

ZAŁĄCZNIKI:


Odbiór robót – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mokronosy – etap II.

 

Wójt Gminy Damasławek Jacek Matysiak informuje, że dnia 24 października 2018 r. dokonano odbioru budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mokronosy – etap II. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Drogowe Sp. z o. o., mające siedzibę w Olszy.

W ramach budowy powstał odcinek o długości 420 m i szerokości 4 m. Zastosowano następującą konstrukcję nawierzchni drogi i zjazdów: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 5 cm, warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm, warstwa odsączająca z piasku o wodoprzepuszczalności powyżej 8m/dobę i grubości 10 cm.

Zastosowano umocnienie poboczy kruszywem łamanym na szerokości 0,50 m plus 0,25 pobocza z gruntu – pochylenie 8%. Wykonano również zjazdy na pola.

Odwodnienie projektowanej drogi odbywa się na przyległy teren (w obrębie pasa drogowego) dzięki odpowiednim spadkom poprzecznym i podłużnym.

Budowa została dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Koszt budowy drogi wyniósł 270 264,21 zł brutto.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

Jacek Matysiak

Informacja dot. podpisania umowy w sprawie przekazania dotacji w 2019 roku w wysokości 13 720,00 zł dla Powiatu Wągrowieckiego na realizację programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV.

 

Wójt Gminy Damasławek informuje, że została podpisana umowa nr OR.032.253.2018 w sprawie przekazania dotacji w 2019 roku w wysokości 13 720,00 zł dla Powiatu Wągrowieckiego na realizację programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022” .

W roku 2018 szczepieniem zostaną objęte dziewczęta z rocznika 2005, w roku 2019 z rocznika 2005 i 2006, w roku 2020 z rocznika 2007, w roku 2021 z rocznika 2008, w roku 2022 z rocznika 2009 zameldowane na stałe w powiecie wągrowieckim.
Szczepienie to ma na celu redukcję zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, w konsekwencji zmniejszenie zachorowań na raka szyjki macicy.
Koszt pełnego cyklu szczepień dla jednej dziewczynki wynosi obecnie 800 zł.
Gmina Damasławek pokryje 50% kosztów szczepień dziewcząt zameldowanych na stałe na jej terenie. Powiat wągrowiecki dofinansowuje drugie 50% kosztów szczepień oraz sfinansuje koszty organizacyjne realizacji programu. Szacunkowy koszty dla gminy przy założeniu zaszczepienia 70% populacji dziewcząt na lata 2018 – 2022 to 43 960 zł.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

Jacek Matysiak

 

ZAŁĄCZNIKI:


Informacja – podpisanie umowy na budowę świetlicy wiejskiej w Dąbrowie.

 

Wójt Gminy Damasławek Jacek Matysiak informuje, że w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu podpisano umowę na budowę świetlicy wiejskiej w Dąbrowie. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 500 000 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.
W ramach inwestycji zostanie wybudowany nowy budynek świetlicy wiejskiej o kubaturze 1240 m3. Wokół budynku zostanie zagospodarowany teren poprzez budowę dojść i dojazdów do projektowanego budynku oraz miejsc postojowych utwardzonych kostką brukową. W ramach zadania zostanie zakupione wyposażenie świetlicy w postaci stołów, krzeseł, wyposażenia kuchni.
W ramach inwestycji planuje się również wykonanie instalacji fotowoltaicznej, która częściowo pokrywać będzie zapotrzebowanie energetyczne budynku.
Szacowany koszt realizacji inwestycji wynosi 1 mln zł.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

Jacek Matysiak

 

 

Informacja dot. zmian w organizacji ruchu w dniu 1 listopada.

 

INFORMACJA

 

Uprzejmie informuję, że w Dniu Wszystkich Świętych tj.  1 listopada br. zostanie wprowadzona przy cmentarzu w Damasławku zmiana organizacji ruchu, która przedstawia się następująco:

 • Zorganizowano trzy parkingi dla samochodów, w tym: parking nr 1 przy cmentarzu, parking  nr 2 przy ul. Lipowej i parking nr 3 na terenie mleczarni.
 • Na drodze koło mleczarni będzie ruch jednokierunkowy od strony cmentarza w kierunku ul. Janowieckiej.
 • Na drodze dojazdowej asfaltowej do cmentarza – od strony ul. Lipowej – zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się pojazdów po obu stronach jezdni.

               

Proszę o zastosowanie się do wprowadzonej zmiany organizacji ruchu, która jest niezbędna w celu zapewnienia porządku komunikacyjnego i bezpieczeństwa pieszych.

 

Wójt Gminy Damasławek

Jacek Matysiak

 

Damasławek, październik 2018 r.

 

Informacja dot. nasadzenia 143 szt. drzew miododajnych z gatunku lipa drobnolistna w miejscowości Dąbrowa.

 

„Drzewa miododajne”

 

Wójt Gminy Damasławek Jacek Matysiak informuje, że wzdłuż drogi gminnej nr 212011P w Dąbrowie (droga na „Komorowo”) zostało nasadzonych 143 szt. drzew miododajnych z gatunku lipa drobnolistna. Zadanie zostało zrealizowane przy  dofinasowaniu ze środków Województwa Wielkopolskiego. Całkowity koszt zadania wyniósł 22 880,00 zł, w tym 20 000,00 zł ze środków Województwa Wielkopolskiego, udział własny Gminy  to 2 880,00 zł.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

Jacek Matysiak

 

 

Odbiór robót – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piotrkowice.

 

Odbiór robót – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piotrkowice

 

Wójt Gminy Damasławek Jacek Matysiak informuje, że dnia 23 października 2018 r. dokonano odbioru budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piotrkowice. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o. o., mające siedzibę w Inowrocławiu.
W ramach budowy powstał odcinek o długości 583 m i szerokości 4 m. Zastosowano następującą konstrukcję nawierzchni drogi i zjazdów: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 5 cm, warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie o grubości 20 cm, warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej stabilizowanej spoiwem o grubości 10 cm, profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża.
Zastosowano umocnienie poboczy mieszanką gliniasto-żwirową o grubości 10 cm, a pobocze w obrębie łuków – włączenia drogi gminnej w powiatową umocniono kamieniem polnym na zaprawie betonowej o grubości 10 cm.
Na odcinku wybudowanej drogi wodę opadową odprowadza się powierzchniowo w kierunku przydrożnych rowów lub lokalnie w teren.
Budowa została dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Koszt budowy drogi wyniósł 455 104,10 zł brutto.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

Jacek Matysiak

Program powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać” po raz kolejny w Gminie Damasławek.

 

Wójt Gminy Damasławek Jacek Matysiak informuje, że kontynuując praktykę pozalekcyjnych zajęć sportowych w zakresie nauki pływania tak jak w poprzednich latach, podpisał wstępną deklarację udziału w programie powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać”, który realizowany będzie w 2019 roku.

Gmina deklaruje udział w projekcie 45 uczniów z klas I-III szkół podstawowych oraz dofinansowanie w wysokości 7 425,00 zł.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

Jacek Matysiak

Ostrzeżenie meteorologiczne – silny wiatr.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 19

 

 • Nazwa biura – IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
 • Zjawisko/stopień zagrożenia – Silny wiatr/ 1
 • Obszar – województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki
 • Ważność – od godz. 12:00 dnia 23.10.2018 do godz. 08:00 dnia 24.10.2018
 • Przebieg – Przewiduje się wystąpienie dość silnego i silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h z zachodu, po południu skręcający na północno-zachodni. W drugiej części nocy porywy wiatru do 90 km/h.
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) – 90%
 • Uwagi – Brak.
 • Dyżurny synoptyk IMGW-PIB – Lech Buchert
 • Godzina i data wydania – godz. 23:12 dnia 22.10.2018
 • SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 wielkopolskie/wągrowiecki od 12:00/23.10 do
  08:00/24.10.2018 prędkość do 40 km/h, porywy do 80 km/h, po północy porywy do 90 km/h. W.

 

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu

Biała Sobota w ZUS – dzień otwarty dla lekarzy.

 

 

 

Biała Sobota w ZUS – dzień otwarty dla lekarzy

 

ZUS Oddział w Pile  27 października 2018 r. w godzinach od 10.00 do 13.00  organizuje dzień otwarty dla lekarzy. W tym celu otwieramy salę obsługi klientów na bezpłatne, indywidualne konsultacje na temat elektronicznych zwolnień lekarskich specjalnie w sobotę.

 

Zapraszamy do wszystkich naszych placówek:

 • Oddział ZUS w Pile, przy ul. Dr. Drygasa 7,
 • Inspektorat ZUS w Chodzieży, przy ul. Mostowej 2,
 • Inspektorat ZUS w Czarnkowie, przy ul. Kościuszki 87,
 • Inspektorat ZUS w Wągrowcu, przy ul. Przemysłowej 11
 • Inspektorat ZUS w Złotowie, przy Al. Piasta 37.

 

Pracownicy ZUS w ramach akcji będą:

 • udzielać indywidualnych konsultacji;
 • zakładać profile PUE ZUS;
 • prowadzić szkolenia ogólne i przystanowiskowe dotyczące wystawiania i anulowania e-ZLA;
 • pomagać w uzyskaniu certyfikatu z ZUS – jeżeli lekarz będzie chciał w trakcie wizyty uzyskać certyfikat z ZUS, powinien przyjść z własnym nośnikiem (pendrive) lub sprzętem (laptop);
 • udzielać wyjaśnień w zakresie pytań i wątpliwości dotyczących elektronicznych zwolnień lekarskich również w kontekście pracodawcy (płatnika) i pacjenta (ubezpieczonego);
 • w razie wystąpienia takiego przypadku – przyjmować od klientów, którzy pojawią się w tym dniu w placówce ZUS – wnioski i dokumenty.

 

 

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS

w Wielkopolsce

Powiatowy Budżet Obywatelski.

 

Szanowni Państwo zakończyła się kolejna edycja głosowania w ramach Powiatowego Budżetu Obywatelskiego z terenu Gminy Damasławek zgłoszono budowę chodnika przy drodze powiatowej w Niemczynie. W poprzednich latach zdobyto środki i wykonano remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Damasławek w Kołybkach, Stępuchowie i Dąbrowie.

 

W bieżącej edycji zebrano kilka tysięcy podpisów. Życzymy sukcesu.

 

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

Jacek Matysiak

Informacja dot. położenia kolejnej warstwy asfaltu na ul. Wągrowieckiej w Damasławku.

 

Położono kolejną warstwę asfaltu na ul. Wągrowieckiej w Damasławku. Prace remontowe zbliżają się do końca.

Ponadto informuję, że jeszcze w tym  roku  Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zleci wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Damasławek przy ul. Wągrowieckiej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Boisko.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

Jacek Matysiak

 

Podpisanie porozumienia z Polską Spółką Gazownictwa z siedzibą w Warszawie, Oddział w Poznaniu.

 

Wójt Gminy Damasławek informuje, że Gmina Damasławek podpisała porozumienie z Polską Spółką Gazownictwa z siedzibą w Warszawie, Oddział w Poznaniu, porozumienie określające zasady współpracy w zakresie realizacji inwestycji zmierzającej do zaopatrzenia gminy w paliwo gazowe – gaz ziemny, tj. zaprojektowanie oraz wybudowanie przez PSG sieci gazowej w miejscowości i Gminie Damasławek.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

Jacek Matysiak