Miesięczne archiwum: Listopad 2018

Stypendia sportowe Funduszu Natalii Partyki – IV edycja wystartowała.

 

 

Warszawa, 28 listopada 2018 r.

 

Informacja prasowa


Stypendia sportowe Funduszu Natalii Partyki – IV edycja wystartowała

Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z siecią sklepów Biedronka uruchomił IV edycję programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców borykających się
z trudnościami w rozwoju kariery. To wyjątkowy program, który wspiera młodych, utalentowanych ludzi, szukających dofinansowania swojego rozwoju sportowego. Każde stypendium w ramach funduszu to 10 000 zł. na realizację jasno sprecyzowanych celów sportowych.

Natalia Partyka – czterokrotna mistrzyni paraolimpijska, trzykrotna uczestniczka igrzysk olimpijskich, medalista mistrzostw Europy, wielokrotna reprezentantka Polski w tenisie stołowym – utworzyła fundusz stypendialny, który od trzech lat, dzięki partnerstwu z siecią Biedronka, przyznaje stypendia dla zdolnych sportowców.

W związku z tym, że w tenisa stołowego gram długo, wiem, z czym wiąże się kariera sportowca. To mnóstwo przeszkód i wyrzeczeń. W czasie swojej kariery spotkałam wiele bardzo życzliwych mi osób, które w różny sposób mi pomagały. Cieszę się, że mój Fundusz pełni podobną rolę dla wielu młodych talentów. – mówi Natalia Partyka.

W trzech dotychczasowych edycjach Konkursu stypendia zdobyło 33 sportowców. W III edycji do grona stypendystów dołączyli między innymi Oskar Kwiatkowski, utalentowany snowboardzista i Łukasz Niedziałek – utytułowany młody chodziarz. Dominik Bury – wielokrotny medalista w biegach narciarskich otrzymał wsparcie Funduszu aż dwa razy. Stypendystami Funduszu zbyli również Bartosz Tyszkowski – zdobywca srebrnego medalu w pchnięciu kulą podczas Igrzysk Paraolimpijskich w RIO oraz Maria Andrejczyk, która z sukcesem zakończyła udział w olimpiadzie w Brazylii, zajmując czwartą pozycję w konkursie rzutu oszczepem.

 

Kto może dostać stypendium z Funduszu Stypendialnego Natalii Partyki?

Sportowcy w wieku od 17 do 22 lat, którzy osiągają wysokie wyniki w sporcie na poziomie klasy sportowej odpowiedniej do ich kategorii wiekowej, w dyscyplinach indywidualnych lub grach zespołowych, w dyscyplinach olimpijskich lub paraolimpijskich.

Stypendium otrzymają kandydaci, którzy z różnych przyczyn mają problemy z rozwojem kariery, ale jednocześnie mają sprecyzowane cele sportowe.

Stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy. Kandydaci, prócz wypełnionego formularza zgłoszeniowego, muszą przesłać także krótką prezentację wideo. Wnioski stypendialne należy składać do 14 grudnia 2018 r.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów dostępne są na stronie www.fundusznataliipartyki.pl.

***

 

Kontakt: Małgorzata Stradomska-Kalinka

e-mail: stypendium@fundusznataliipartyki.pl

tel: 22 825 70 22

www.fundusznataliipartyki.pl

Zarządzenie Nr Or.0050.98.2018 Wójta Gminy Damasławek z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Damasławek.

 

Zarządzenie Nr Or.0050.98.2018
Wójta Gminy Damasławek
z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Damasławek

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Damasławek zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Damasławek.

§ 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie umieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damasławek www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl, na stronie internetowej gminy www.gminadamaslawek.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Cyprian Wieczorek

 

ZAŁĄCZNIK:


Ostrzeżenie meteorologiczne – opady marznące.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 20

 

 • Nazwa biura IMGW-PIB – Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
 • Zjawisko/stopień zagrożenia – Opady marznące/ 1
 • Obszar – województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki
 • Ważność – od godz. 03:00 dnia 01.12.2018 do godz. 12:00 dnia 01.12.2018
 • Przebieg – Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) – 80%
 • Uwagi – Brak.
 • Dyżurny synoptyk IMGW-PIB – Leszek Szaradowski
 • Godzina i data wydania – godz. 13:00 dnia 30.11.2018
 • SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 wielkopolskie/wągrowiecki od 03:00/01.12 do 12:00/01.12.2018 marznące opady, drogi śliskie.

 

Źródło informacji – IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu

Informacja – odbiór drogi nr 212025P w miejscowości Starężyn – etap I.

 

Urząd Gminy Damasławek informuje, że dnia 29.11.2018 r. dokonano odbioru pierwszego etapu budowy drogi nr 212025P w miejscowości Starężyn. Wykonawcą była firma GABRODROG Paweł Kubicki, mająca siedzibę w Żninie.

W ramach budowy powstał odcinek drogi o długości 121,70 m i szerokości 5 m. Nawierzchnia drogi składa się z: warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, warstwy wzmacniającej podłoże z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie o grubości 20 cm.

Wykonano zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowej, a także zjazdy gospodarcze z betonu asfaltowego.

W obrębie wybudowanej drogi umieszczono oznakowanie pionowe oraz poziome.

Koszt budowy drogi wyniósł 155 540,27 zł brutto.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Cyprian Wieczorek

 

Informacja GOPS Damasławek – projekt „TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych”.

 

 

Informacja

 

Na terenie Gminy Damasławek realizowany jest projekt  „TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych”.

W ramach projektu można skorzystać z następujących pakietów:

       1.Usługi opiekuńcze z fizjoterapią w miejscu zamieszkania;

 1. Klub seniora z fizjoterapią;
 2. Klub seniora i mieszkanie wspomaganego;
 3. Mieszkanie wspomagane

Obecnie w projekcie bierze udział 12 osób w tym z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 3 osoby, z mieszkania wspomaganego 9 osób.

Udział we wszystkich formach wsparcia jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego a co za tym idzie całkowicie bezpłatny. Zapisy na poszczególne usługi (dostępne w ograniczonej ilości według przewidzianych pakietów) możliwe są u koordynatora – Centrum Kompetencji Grupy Szkoleniowo-Doradczej A. Gawrońska sp.j., zaś osobą zawiadującą działaniami na obszarze Gminy Damasławek jest Pan Michał Skoczyński. Informacje na temat projektu są dostępne na stronie internetowej http://centrum-kompetencji.pl/ bądź pod numerem telefonu 507 725 253.

 

Kierownik GOPS

Anna Grzewińska

 

Ogłoszenie o otwartej sesji Rady Gminy Damasławek w dniu 4 grudnia 2018 r.

 

RADA GMINY

DAMASŁAWEK

informuje, że 4 grudnia 2018 r. o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku

odbędzie się

SESJA  RADY  GMINY

Sesja ma charakter otwarty

 

1. Otwarcie

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zgłaszanie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.

4. Powołanie sekretarza obrad.

5. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy Damasławek.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,

2) ustalenia opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków w Damasławku,

3)zmiany uchwały nr I/5/18 Rady Gminy Damasławek z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji skarg, wniosków i petycji,

4) zmiany uchwały nr IV/16/14 Rady Gminy Damasławek z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad, na jakich radnym Rady Gminy Damasławek przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych,

5) zmieniająca uchwałę nr XVI/78/2000 Rady Gminy Damasławek z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”,

6) zmieniająca uchwałę nr XXVI/165/09 Rady Gminy Damasławek z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Damasławek do Stowarzyszenia „Dolina Wełny” działającego jako Lokalna Grupa Działania,

7)zmian w budżecie gminy na rok 2018.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym.

8. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy Damasławek.

9. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

10. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Rady  Gminy

Sławomir Buk

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Damasławek w sezonie 2018/2019.

 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych  na terenie Gminy Damasławek w sezonie 2018/2019

 

Za zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Damasławek w sezonie zimowym 2018/2019 odpowiedzialna  jest firma:  ROL-TRANS Andrzej Jadach,   Dąbrowa 43, 62-110 Damasławek

 • obsługiwany teren: m. Damasławek, część południowa i północna gminy od drogi wojewódziej nr 251

 

Informacje o utrudnieniach w  przejezdności dróg należy zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Gminy Damasławek pod nr tel. 067 2613 611 (w godzinch pracy Urzędu) lub pod nr tel. 784 495 192 (całodobowo).

 

 

Podsumowanie inwestycji związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

 

Podsumowanie inwestycji związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

 

Urząd Gminy Damasławek informuje, że w 2018 r. zrealizowano dwa zadania drogowe związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych dofinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego.

 

Zadaniami tymi były:

 • Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piotrkowice o dł. 0,583 km. Całkowity koszt zadania wyniósł 455 104,10 zł z czego dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego  wyniosło 110 343,80 zł.

 

 • Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mokronosy – II etap o dł. 0,420 km. Całkowity koszt zadania wyniósł 270 264,21 zł z czego dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego  wyniosło 94 756,20 zł

 

Wykonane  inwestycje przyczynią się do poprawy jakości warunków życia i zapewnią bezpieczeństwo w ruchu drogowym ich użytkownikom.

Wójt Gminy Damasławek serdecznie dziękuje wszytkim mieszkańcom za okazaną wyrozumiałość podczas realizacji  inwestycji.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Cyprian Wieczorek

 

Informacja – obchody Dnia Wolontariusza.

Drodzy Wolontariusze, Społecznicy, Aktywiści, Działacze i Działaczki!

 

Cieszymy się, że jesteście z nami! Wasze zaangażowanie w pomoc drugiemu człowiekowi, działania społeczne i aktywizację lokalnego środowiska są powodem do dumy i radości.

Zbliża się Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który chcemy świętować razem z Wami!

Dlatego zapraszamy Was na obchody Dnia Wolontariusza, zorganizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

 

Jednocześnie gorąco zachęcamy Was do zgłoszenia kandydatur do konkursu Barwy Wolontariatu. Szczegółowe informacje wraz z formularzami znajdziecie na stronie: www.wolontariuszroku.wrk.org.pl. Kandydatów i kandydatki w konkursie można zgłaszać do 1 grudnia 2018 w 5 kategoriach:

 1. Wolontariat indywidualny
 2. Wolontariat szkolny
 3. Wolontariat senioralny
 4. Wolontariat zespołowy
 5. Organizacja/instytucja przyjazna wolontariatowi.

Zwycięzców w każdej z kategorii czekają atrakcyjne nagrody finansowe.

Uroczysta Gala wręczenia nagród oraz wspólne świętowanie Wielkopolskiego Dnia Wolontariusza będą miały miejsce 12.12.2018 r. (środa) w godzinach 12:00-15.00 w Sali Ziemi (Międzynarodowe Targi Poznańskie – wejście od ul. Śniadeckich, wjazd dla autokarów będzie bezpłatny).

Wydarzenie uświetni swym koncertem  Kamil Bednarek.

Wstęp darmowy za okazaniem wejściówki otrzymanej po rejestracji on-line: http://wolontariuszroku.wrk.org.pl/koncert/

 

Spędźmy to Święto razem!

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

 

Jubileusz 90. rocznicy urodzin.

 

Pan Mieczysław Jan Nitka zamieszkały w Damasławku obchodził  Jubileusz 90 rocznicy urodzin. Z tej niecodziennej okazji 20 listopada 2018 roku Wójt Gminy Damasławek mgr Cyprian Wieczorek  złożył  Szanownemu Jubilatowi życzenia oraz wręczył bukiet okolicznościowych kwiatów.

 

Sporządziła: Leokadia Kosmowska

 

OFERTA PRACY STANOWISKO SEKRETARZA GMINY DAMASŁAWEK – zatrudnianie osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego.

Damasławek, 22.11.2018 r.

Zkr.210.12.2018

 

OFERTA PRACY

STANOWISKO SEKRETARZA GMINY DAMASŁAWEK

 

zatrudnienie osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego

1.Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

2. Określenie stanowiska:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko   to podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy Damasławek.

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie,

2) Co najmniej 4-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w:

1) urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,

2) starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,

3) urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin oraz gminnych jednostkach i zakładach budżetowych,

4) biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki,

5) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego,

w tym co najmniej 2-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub  co najmniej 4-letni staż pracy w jednostkach, o których mowa wyżej oraz co najmniej 2-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,

3) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

4) Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

5) Nieposzlakowana opinia,

6) Wykształcenie wyższe magisterskie,

7) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

1) Dobra znajomość regulacji prawnych:

– ustawa o samorządzie gminnym,

– ustawa o pracownikach samorządowych,

– Kodeks Postępowania Administracyjnego,

– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

2) Samodzielność,

3) Komunikatywność,

4) Dyspozycyjność,

3) Umiejętność planowania pracy,

4) Umiejętność pracy w zespole,

5) Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet biurowy MS Office, Internet),

6) Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

7) Umiejętność przekazywania i uzyskiwania informacji,

8) Umiejętność interpretowania przepisów prawa i zdolność analitycznego myślenia,

9) Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

10) Preferowane wykształcenie o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, zarządzanie.

 

 1. Zakres czynności:

 I. ZADANIA:

1) Prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień Wójta.

2) Prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta.

3) Podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub w przypadku niemożności pełnienia przez Niego obowiązków wynikających z innych przyczyn.

4) Wykonywanie wobec Wójta czynności z zakresu prawa pracy, poza nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustaleniem wynagrodzenia Wójta.

5) Nadzór nad poprawnością przygotowywanych pism, decyzji oraz projektów aktów prawnych Wójta i Rady.

6) Nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i terminowego załatwiania interpelacji, skarg, wniosków i petycji.

7) Reprezentowanie Gminy na zewnątrz pod nieobecność Wójta.

8) Współpraca z prasą, radiem i telewizją.

9)Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie.

10) Opracowywanie projektów zmian regulaminów i innych aktów wewnętrznych Urzędu.

11) Współpraca z kierownikami referatów przy opracowywaniu zakresów czynności na stanowiskach pracy.

12) Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z wnioskami, skargami i petycjami nadzorowanie i kontrolowanie sposobu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji oraz terminowego i prawidłowego załatwiania spraw interesantów.

13) Nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej oraz udostępnianiem informacji publicznej w Biuletynie.

14) Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu.

15) Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w organizowaniu lokalnych imprez kulturalnych i świąt państwowych.

16) Zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów – dekretacja korespondencji przychodzącej.

17) Nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych.

18) Kierowanie pracą Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

19) Nadzorowanie terminowego i zgodnego z prawem załatwiania spraw należących do zadań Referatu.

20) Weryfikacja planowanych zadań do realizacji na podległych stanowiskach.

21) Zapewnienie przestrzegania przez podległych pracowników porządku i dyscypliny pracy, w tym racjonalnego wykorzystania czasu pracy.

22) Podejmowanie działań korygujących organizację pracy referatu w kierunku poprawy jej jakości.

23) Nadzorowanie przestrzegania przepisów na stanowiskach pracy w tym przepisów
o ochronie danych osobowych, tajemnicy państwowej i służbowej, przepisów o bhp
i ppoż., o dostępie do informacji publicznej oraz o zamówieniach publicznych.

23) Bieżąca kontrola wewnętrzna podległych pracowników.

24) Dokonywanie okresowych ocen pracowników referatu, nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z okresową oceną pracowników Urzędu.

25) Współpraca z pozostałymi referatami w zakresie pozyskiwania środków unijnych i innych pozabudżetowych na realizację zadań Gminy.

26) Współdziałanie z radcą prawnym w zakresie sprawowania obsługi prawnej Urzędu.

27) Współdziałanie z ABI/ Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz przechowywanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych.

28) Wykonywanie zadań Koordynatora do spraw kontroli zarządczej.

29) Wykonywanie zadań Przewodniczącego Zespołu do spraw Oceny Ryzyka.

30) Wykonywanie zadań Koordynatora CAF.

31) Zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Urzędu, w tym sprawowanie nadzoru nad budynkiem Urzędu.

32) Prowadzenie książki kontroli Urzędu.

33) Nadzór nad wywieszaniem flag przy Urzędzie oraz pomnikach pamięci znajdujących się na terenie gminy, zgodnie z obowiązującym wykazem świąt państwowych.

34) Zapewnienie warunków do wykonywania przez Wójta funkcji reprezentacyjnej.

35) Sporządzanie zbiorczych deklaracji na podatek od nieruchomości i środków transportowych należących do Gminy Damasławek w terminach określonych ustawowo, w tym do składania korekt deklaracji.

36) Sporządzanie i wprowadzanie do krajowej bazy raportu dotyczącego emisji gazów cieplarnianych i innych substancji do powietrza za rok poprzedni w terminie do końca lutego.

37) Prowadzenie dokumentacji ZFŚS.

38) Koordynowanie i monitorowanie zadań realizowanych w punkcie potwierdzającym profil zaufany elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

39) Rozpatrywanie wniosków o udostępnianie nagrania z monitoringu wizyjnego znajdującego się na terenie miejscowości Damasławek.

41) Opracowywanie harmonogramu realizacji wydatków na stanowisku pracy.

42) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta.

 

II. OBOWIĄZKI:

1) Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Damasławek oraz Kodeksu Etyki Pracownika Samorządowego.

2) Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym.

3) Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

4) Przestrzeganie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

5) Przestrzeganie i stosowanie przepisów instrukcji kancelaryjnej dla urzędów Gmin.

6) Przestrzeganie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm./.

7) Zamieszczanie w BIP za pośrednictwem informatyka informacji, aktów prawa miejscowego i innych dokumentów, których obowiązek publikacji wynika z przepisów szczególnych.

8) Zamieszczanie informacji na stronie internetowej Gminy Damasławek za pośrednictwem informatyka.

9) Przestrzeganie przepisów ustaw związanych z powierzonym zakresem obowiązków.

10) Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w Urzędzie.

 1. Wymagane dokumenty:

1) Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,

2) Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta
z pełni praw publicznych,

3) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Sekretarza Gminy Damasławek,

4) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

5) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6) Kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,

7) List motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

8) Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis)

9) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej oferty pracy.

 

 1. Informacja o warunkach pracy:

1) etat,

2) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony – zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego.

3) Praca jednozmianowa w poniedziałek od 8.30 do 16.30, od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Damasławek (sekretariat pok. nr 2) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Damasławek

Rynek 8

62-110 Damasławek

z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko Sekretarza Gminy Damasławek” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2018 r. do godziny 15:30.

Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 8:30 do 16:30, od wtorku do piątku od 7:30 do 15.30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (67) 26 13 627 w godz. od 8.30
do 16.30 w poniedziałki oraz od 7:30 do 15:30 od wtorku do piątku.

 

 

Damasławek, 22.11.2018 r.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Cyprian Wieczorek

 

 

ZAŁĄCZNIK:

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

I inauguracyjna Sesja Rady Gminy Damasławek kadencji 2018 – 2023.

 

19 listopada 2018 r. o godz. 16:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Damasławku odbyła się I inauguracyjna Sesja Rady Gminy Damasławek kadencji 2018 – 2023. Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek obrady prowadził radny senior – Henryk Kaczmarek. Na początku sesji radni Gminy Damasławek i Wójt elekt – Cyprian Wieczorek złożyli ślubowanie. W wyniku przeprowadzonych tajnych głosowań Przewodniczącym Rady Gminy Damasławek został pan Sławomir Buk,  a Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Damasławek: pani Weronika Smalec i pan Jan Mazurkiewicz.  Powołane zostały następujące komisje Rady:

 

I. Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa

Przewodniczący Piotr Kostecki

Członkowie: Żaneta Twarożek

 Aurelia Paleń

Sławomir Pędziński

Dominik Mosiek

Jan Mazurkiewicz

Henryk Kaczmarek

Paweł Sproski

 

II. Komisja Oświaty, Samorządności i Zdrowia

Przewodniczący Barbara Rogalska

Członkowie: Ilona Kledzik

Sławomir Buk

Wioleta Kalka

Weronika Smalec

Magdalena Grunwald

Jacek Rozmarynowski

 

III. Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Wioleta Kalka

Członkowie: Ilona Kledzik

Sławomir Pędziński

 

IV. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący – Dominik Mosiek

Członkowie:  Aurelia Paleń

Weronika Smalec

 

Podczas sesji radni podjęli również uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Damasławek. Wynagrodzenie Wójta zostało obniżone w stosunku do wynagrodzenia poprzednika. Różnica wynika z niższego stażu pracy.

Wójt pogratulował Przewodniczącemu Rady, radnym podjętych uchwał i objętych funkcji. Podziękował wszystkim obecnym za przybycie radnym, sołtysom, licznie zgromadzonym gościom i mieszkańcom gminy. Poinformował, że na sesję zaprosił lokalne stowarzyszenia, organizacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, kierowników jednostek organizacyjnych po to, aby ukazać, że naszym celem jest współpraca z każdym tak, aby jak najlepiej żyło się nam w Gminie Damasławek. Niezależnie od tego, kto ma jakie poglądy polityczne to wszystkim nam zależy na tym, aby działać jak najlepiej na rzecz naszej małej ojczyzny Gminy Damasławek.

 

Foto (1)

 

TRANSMISJA SESJI