Dzienne archiwum: Listopad 5, 2018

Ogłoszenie o otwartej sesji Rady Gminy Damasławek w dniu 9 listopada 2018 r.

R A D A     G M I N Y

D A M A S  Ł A W E K

        informuje, że dnia 9 listopada 2018 r. o godz. 10:00 w sali Urzędu Gminy Damasławek odbędzie się

LII NADZWYCZAJNA SESJA 

RADY  GMINY

Sesja ma charakter otwarty

 

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Powołanie sekretarza obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Gminy Damasławek.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

2) zmiany Uchwały Nr XLII/244/17 Rady Gminy Damasławek z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Damasławek na 2018 rok,

3) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

4) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Damasławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok,

5) zmian w budżecie gminy na rok 2018.

  1. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady  Gminy

Wojciech Ollek