Miesięczne archiwum: Grudzień 2018

TRANSMISJA SESJI RADY GMINY DAMASŁAWEK ODBĘDZIE SIĘ dnia 28.12.2018 r. o godzinie 11:00

TRANSMISJA SESJI RADY GMINY DAMASŁAWEK ODBĘDZIE SIĘ 

 

dnia 28.12.2018 r. o godzinie 11:00

 


ABY OBEJRZEĆ TRANSMISJĘ KLIKNIJ W LINK PONIŻEJ

KLIKNIJ


PORZĄDEK OBRAD (KLIKNIJ) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Damasławek, adres: ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek nr tel. 67-26-13-611
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sebastian.banaszak@cbi24.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2018.994) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.”.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych w postaci wizerunku oraz barwy głosu i przekazanych poprzez wypowiedź danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także osobytrzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U.2018.1330) i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damasławek
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego,w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, oraz o tym iż Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU kandydatów na członków komisji opiniującej w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

kandydatów na członków komisji opiniującej w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku

 

W wyniku naboru kandydatów na członków komisji opiniującej w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku w Urzędzie Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62 – 110 Damasławek

nie zgłosił się żaden kandydat

Uzasadnienie:
W odpowiedzi na zarządzenie nr Or. 0050.103.2018 Wójta Gminy Damasławek z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji opiniującej w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku nie został zgłoszony żaden kandydat reprezentujący przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Cyprian Wieczorek
       

Damasławek, 24.12.2018 r.

Nieodpłatna pomoc prawna.

 

REJESTRACJA

 

Od 1 stycznia 2019r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: (67) 26 80 558 czynnym w godzinach pracy Urzędu.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.
 • Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, przy użyciu wideokonferencji, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej nr telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

ZAŁĄCZNIKI:


Ogłoszenie dot. uruchomienia syren alarmowych.

 

OGŁOSZENIE

 

Urząd Gminy Damasławek informuje, że w związku z setną rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego w dniu 27 grudnia 2018 roku o godzinie 16:40 na terenie gminy Damasławek zostaną uruchomione syreny alarmowe – dźwięk ciągły, trwający jedną minutę.                                         

 

Damasławek, dnia 20 grudnia 2018 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady marznące.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 22

 

 • Nazwa biura IMGW-PIB – Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
 • Zjawisko/stopień zagrożenia – Opady marznące/ 1
 • Obszar – województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki
 • Ważność – od godz. 19:00 dnia 20.12.2018 do godz. 02:00 dnia 21.12.2018
 • Przebieg – Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) – 85%
 • Uwagi – Brak.
 • Dyżurny synoptyk IMGW-PIB – Przemysław Szrama
 • Godzina i data wydania – godz. 12:39 dnia 20.12.2018
  SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 wielkopolskie/wągrowiecki od 19:00/20.12 do 02:00/21.12.2018 marznące opady, drogi śliskie.

 

Źródło informacji –  IMGW-PIB – Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu

Wizyta delegacji z Holandii – grudzień 2018 r.

 

W dniach od 12 do 16 grudnia 2018 r. Gmina Damasławek gościła delegację holenderską z zaprzyjaźnionej Gminy Oirschot z Przewodniczącym Komitetu Fransem Putmans na czele oraz członkami komitetu. Organizatorem wizyty delegacji gości z Holandii było Towarzystwo Współpracy Gminy Damasławek z Zagranicą z Prezesem Leszkiem Górskim na czele.

Jak, co roku celem wizyty holenderskiej było obdarowanie najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy paczkami świątecznymi z żywnością. Rekrutacją osób, które otrzymały pomoc zajął się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damasławku.

Na uroczystym spotkaniu podsumowującym wizytę w świetlicy wiejskiej w Niemczynie Wójt Gminy Damasławek – Cyprian Wieczorek wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Damasławek – Sławomirem Buk złożyli podziękowania gościom za pomoc, jaką udzielają Gminie Damasławek oraz uhonorowali Przewodniczącego Komitetu Fransa Putmans pamiątkowym grawertonem.

 

Foto (1)

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady marznące.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 21

 

 • Nazwa biura – IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
 • Zjawisko/stopień zagrożenia – Opady marznące/ 1
 • Obszar – województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki
 • Ważność – od godz. 09:00 dnia 18.12.2018 do godz. 12:00 dnia 18.12.2018
 • Przebieg – Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki powodujących gołoledź.
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) – 80%
 • Uwagi – Brak.
 • Dyżurny synoptyk IMGW-PIB – Leszek Szaradowski
 • Godzina i data wydania – godz. 08:39 dnia 18.12.2018

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 wielkopolskie/wągrowiecki od 09:00/18.12
do 12:00/18.12.2018 marznące opady, drogi śliskie.

 

Źródło informacji – IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu

OFERTA PRACY STANOWISKO SEKRETARZA GMINY DAMASŁAWEK – zatrudnianie osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego.

Damasławek, 17.12.2018 r.

Zkr.210.13.2018

 

OFERTA PRACY
STANOWISKO SEKRETARZA GMINY DAMASŁAWEK

 

zatrudnienie osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego

 

1. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

2. Określenie stanowiska:
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy Damasławek.

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:
1) Obywatelstwo polskie,
2) Co najmniej 4-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w:

1) urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,
2) starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,
3) urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin oraz gminnych jednostkach i zakładach budżetowych,
4) biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki,
5) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego,
w tym co najmniej 2-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej 4-letni staż pracy w jednostkach, o których mowa wyżej oraz co najmniej 2-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,

3) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4) Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
5) Nieposzlakowana opinia,
6) Wykształcenie wyższe magisterskie,
7) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku.

Wymagania dodatkowe:
1) Dobra znajomość regulacji prawnych:
– ustawa o samorządzie gminnym,
– ustawa o pracownikach samorządowych,
– Kodeks Postępowania Administracyjnego,
– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2) Samodzielność,
3) Komunikatywność,
4) Dyspozycyjność,
3) Umiejętność planowania pracy,
4) Umiejętność pracy w zespole,
5) Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet biurowy MS Office, Internet),
6) Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
7) Umiejętność przekazywania i uzyskiwania informacji,
8) Umiejętność interpretowania przepisów prawa i zdolność analitycznego myślenia,
9) Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
10) Preferowane wykształcenie o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, zarządzanie.

4. Zakres czynności:
I. ZADANIA:
1) Prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień Wójta.
2) Prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta.
3) Podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub w przypadku niemożności pełnienia przez Niego obowiązków wynikających z innych przyczyn.
4) Wykonywanie wobec Wójta czynności z zakresu prawa pracy, poza nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustaleniem wynagrodzenia Wójta.
5) Nadzór nad poprawnością przygotowywanych pism, decyzji oraz projektów aktów prawnych Wójta i Rady.
6) Nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i terminowego załatwiania interpelacji, skarg, wniosków i petycji.
7) Reprezentowanie Gminy na zewnątrz pod nieobecność Wójta.
8) Współpraca z prasą, radiem i telewizją.
9) Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie.
10) Opracowywanie projektów zmian regulaminów i innych aktów wewnętrznych Urzędu.
11) Współpraca z kierownikami referatów przy opracowywaniu zakresów czynności na stanowiskach pracy.
12) Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z wnioskami, skargami i petycjami nadzorowanie i kontrolowanie sposobu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji oraz terminowego i prawidłowego załatwiania spraw interesantów.
13) Nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej oraz udostępnianiem informacji publicznej w Biuletynie.
14) Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu.
15) Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w organizowaniu lokalnych imprez kulturalnych i świąt państwowych.
16) Zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów – dekretacja korespondencji przychodzącej.
17) Nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych.
18) Kierowanie pracą Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
19) Nadzorowanie terminowego i zgodnego z prawem załatwiania spraw należących do zadań Referatu.
20) Weryfikacja planowanych zadań do realizacji na podległych stanowiskach.
21) Zapewnienie przestrzegania przez podległych pracowników porządku i dyscypliny pracy, w tym racjonalnego wykorzystania czasu pracy.
22) Podejmowanie działań korygujących organizację pracy referatu w kierunku poprawy jej jakości.
23) Nadzorowanie przestrzegania przepisów na stanowiskach pracy w tym przepisów o ochronie danych osobowych, tajemnicy państwowej i służbowej, przepisów o bhp i ppoż., o dostępie do informacji publicznej oraz o zamówieniach publicznych.
24) Bieżąca kontrola wewnętrzna podległych pracowników.
25) Dokonywanie okresowych ocen pracowników referatu, nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z okresową oceną pracowników Urzędu.
26) Współpraca z pozostałymi referatami w zakresie pozyskiwania środków unijnych i innych pozabudżetowych na realizację zadań Gminy.
27) Współdziałanie z radcą prawnym w zakresie sprawowania obsługi prawnej Urzędu.
28) Współdziałanie z ABI/ Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz przechowywanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych.
29) Wykonywanie zadań Koordynatora do spraw kontroli zarządczej.
30) Wykonywanie zadań Przewodniczącego Zespołu do spraw Oceny Ryzyka.
31) Wykonywanie zadań Koordynatora CAF.
32) Zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Urzędu, w tym sprawowanie nadzoru nad budynkiem Urzędu.
33) Prowadzenie książki kontroli Urzędu.
34) Nadzór nad wywieszaniem flag przy Urzędzie oraz pomnikach pamięci znajdujących się na terenie gminy, zgodnie z obowiązującym wykazem świąt państwowych.
35) Zapewnienie warunków do wykonywania przez Wójta funkcji reprezentacyjnej.
36) Sporządzanie zbiorczych deklaracji na podatek od nieruchomości i środków transportowych należących do Gminy Damasławek w terminach określonych ustawowo, w tym do składania korekt deklaracji.
37) Sporządzanie i wprowadzanie do krajowej bazy raportu dotyczącego emisji gazów cieplarnianych i innych substancji do powietrza za rok poprzedni w terminie do końca lutego.
38) Prowadzenie dokumentacji ZFŚS.
39) Koordynowanie i monitorowanie zadań realizowanych w punkcie potwierdzającym profil zaufany elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
40) Rozpatrywanie wniosków o udostępnianie nagrania z monitoringu wizyjnego znajdującego się na terenie miejscowości Damasławek.
41) Opracowywanie harmonogramu realizacji wydatków na stanowisku pracy.
42) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta.

II. OBOWIĄZKI:
1) Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Damasławek oraz Kodeksu Etyki Pracownika Samorządowego.
2) Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym.
3) Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
4) Przestrzeganie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
5) Przestrzeganie i stosowanie przepisów instrukcji kancelaryjnej dla urzędów Gmin.
6) Przestrzeganie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm./.
7) Zamieszczanie w BIP za pośrednictwem informatyka informacji, aktów prawa miejscowego i innych dokumentów, których obowiązek publikacji wynika z przepisów szczególnych.
8) Zamieszczanie informacji na stronie internetowej Gminy Damasławek za pośrednictwem informatyka.
9) Przestrzeganie przepisów ustaw związanych z powierzonym zakresem obowiązków.
10) Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w Urzędzie.

5. Wymagane dokumenty:
1) Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,
2) Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta
z pełni praw publicznych,
3) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Sekretarza Gminy Damasławek,
4) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
5) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6) Kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
7) List motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
8) Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis)
9) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej oferty pracy.

6. Informacja o warunkach pracy:
1) 1 etat – dopuszcza się zatrudnienie w części etatu.
2) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony – zastępstwo w związku
z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego.
3) Praca jednozmianowa w poniedziałek od 8.30 do 16.30, od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Damasławek (sekretariat pok. nr 2) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Damasławek
ul. Rynek 8
62-110 Damasławek

z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko Sekretarza Gminy Damasławek” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.12.2018 r. do godziny 15:30.
Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 8:30 do 16:30, od wtorku do piątku od 7:30 do 15.30.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (67) 26 13 627 w godz. od 8.30 do 16.30 w poniedziałki oraz od 7:30 do 15:30 od wtorku do piątku.

 

Damasławek, 17.12.2018 r.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Cyprian Wieczorek

 

ZAŁĄCZNIK:


Nieodpłatna pomoc prawna od 01.01.2019 r.

Szanowni Państwo!

 

Zdecydowałam się do Państwa napisać ponieważ bardzo, ale to bardzo zależy mi i pewnie nam wszystkim, ażeby przepisy ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej wchodzące w życie 1 stycznia 2019 roku, weszły w to nasze życie w sposób prawdziwy, a nie papierowy.

Innymi słowy bardzo bym chciała namówić Państwa, urzędników gminy lub starostwa do wykazania ogromnej troski ażeby tak się stało. Ustawa szanuje nas. Często kłopot z którym boryka się obywatel nie jest prosty, wymaga wielu konsultacji, kogoś kto będzie mu pomagał przez rok lub dłużej i naprawdę mimo, że nie jest on biedny, nie stać go na wynajęcie kancelarii prawnej na tak długi okres. Ustawa jest dla nas wszystkich, tych którzy znaleźli się w trudnej powikłanej sytuacji życiowej, a nie są bardzo bogaci. Ustawa pierwszy raz od drugiej wojny światowej uznaje, że skoro obywatel podpisuje się, to nie tylko jego podpis jest prawdziwy, ale uważamy, że mówi prawdę tak jak ją rozumie normalny człowiek, który z kłopotem swoim zwraca się do punktu konsultacji prawnej czy obywatelskiej.

Całe życie chciałam ażeby Komisje Interwencji mogły istnieć w każdym miejscu Polski. Po wygraniu wyborów przez Andrzeja Dudę, kiedy wyraził On wolę pomocy wszystkim będącym w kłopotach w naszym kraju, stworzyliśmy „Duda Pomoc”, ale to jest za mało w takim dużym kraju. Dopiero zmiana ustawy, pod warunkiem, że wypełnimy ją faktyczną treścią, może dać nam poczucie, że żyjemy w państwie życzliwym, pomocnym i solidarnym. Na szczęście do takiej zmiany doszło z inicjatywy Prezydenta RP.

Jeszcze raz Państwa zachęcam do szczególnego zaangażowania się w to przedsięwzięcie.

Łączę wyrazy szacunku

 

Zofia Romaszewska

Doradca Prezydenta RP

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

tel. +48 22 695 21 48

e-mail: zofia.romaszewska@prezydent.pl

ZAŁĄCZNIKI:


 1. Informacja o zmianach w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej
 2. List Doradcy Prezydenta RP – Zofii Romaszewskiej

Ogłoszenie o otwartej sesji Rady Gminy Damasławek w dniu 28 grudnia 2018 r.

 

RADA GMINY DAMASŁAWEK

informuje, że 28 grudnia 2018 r. o godz. 11:00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku

odbędzie się

SESJA  RADY  GMINY

Sesja ma charakter otwarty

 

 

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zgłaszanie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Powołanie sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy Damasławek.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok,

3) ustalenia planu pracy Rady Gminy Damasławek na 2019 rok,

4) zmian w budżecie gminy na 2018 rok,

5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Damasławek na lata 2018 – 2025,

6) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Damasławek na lata 2019 – 2027,

7) uchwały budżetowej na 2019 rok.

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 1. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy Damasławek.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Rady  Gminy

Sławomir Buk