Dzienne archiwum: Grudzień 10, 2018

Zaproszenie na pierwszą dawkę szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV).

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

Przychodnia „EDICTUM” Sp. z o.o. jako realizator „Programu profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022” finansowanego w 50% ze środków budżetu Powiatu Wągrowieckiego oraz w 50% z budżetów Gminy Miejskiej Wągrowiec, Gminy Wągrowiec, Gminy Damasławek, Miasta i Gminy Gołańcz, Gminy Mieścisko, Miasta i Gminy Skoki, Gminy Wapno, zaprasza na pierwszą dawkę szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), odpowiedzialnemu za powstawanie raka szyjki macicy i innych nowotworów w obrębie narządów moczowo – płciowych oraz głowy i szyi dziewczynki z rocznika 2005, które z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogły przyjąć szczepienia w dniach 19.11.2018 oraz 20.11.2018.

 

Szczepienia odbędą się według poniższego harmonogramu:

 

I dawka 17.12.2018 (poniedziałek)


godz.: 13:00-13:30

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łeknie,Pocztowa 7, 62-105 Łekno


godz.: 14:00-15:00 

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach, Poznańska 2, 62-085 Skoki


godz.: 15:30-17:00

Szkoła Podstawowa Nr 2, Krótka 4, 62-100 WągrowiecWAŻNE!

  • W każdej gminie obowiązuje limit szczepień, pierwszeństwo mają dziewczynki zapisane już na listach chętnych do zaszczepienia. Szczegółowe informacje dotyczące szczepienia można uzyskać od realizatora programu szczepień EDICTUM Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 31 60-835 Poznań od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 61 847 04 54;
  • Na szczepienie proszę zabrać zgodę na zaszczepienie dziecka podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego i kwestionariusz wywiadu przesiewowego załączonego do zaproszenia na szczepienie oraz książeczkę zdrowia córki;
  • Dziewczynki przychodzą na szczepienie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego lub osoby pełnoletniej lub nauczyciela pod opieką którego będą podczas zajęć w szkole.

 

Serdecznie zapraszamy

Dr n. med. Maria Marcinkowska

Zarządzenie nr Or.0050.103.2018 Wójta Gminy Damasławek z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji opiniującej w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku.

 

Zarządzenie nr Or.0050.103.2018
Wójta Gminy Damasławek
z dnia 7 grudnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji opiniującej w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku

 

    Działając na podstawie art.15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w związku z §14 ust. 2 uchwały nr LII/312/18 Rady Gminy Damasławek z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Damasławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3    ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok Wójt Gminy Damasławek zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłasza nabór kandydatów na członków komisji opiniującej, która to komisja zostanie powołana do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku.
§ 2. Kandydatów na członków komisji opiniującej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział w konkursie.
§ 3. Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62 – 110 Damasławek: poniedziałek w godz. 8:30 – 16:30, wtorek – piątek 7:30 – 15:30 lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) na adres: Urząd Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62 – 110 Damasławek z dopiskiem „Kandydat na członka komisji opiniującej” w terminie do dnia 21 grudnia 2018 r. do godz. 15:30.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Cyprian Wieczorek

 

ZAŁĄCZNIK: