Dzienne archiwum: Styczeń 7, 2019

Informacja – stawki podatków lokalnych na 2019 r.

 

Od 1 stycznia 2019 roku będą obowiązywać nowe stawki podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. Wysokości stawek na przyszły rok są następujące:
Podatek od nieruchomości:

 • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: 0,93 zł za 1 m2
 • od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych: 4,71 zł za 1 ha
 • od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 0,29 zł za 1 m2
 • od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego: 3,09 zł za 1 m2
 • od budynków mieszkalnych: 0,75 zł za 1 m2
 • od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 19,50 zł za 1 m2
 • od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 10,98 zł za 1 m2
 • od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: 4,78 zł za 1 m2
 • od domków letniskowych: 7,90 zł za 1 m2
 • od budynków pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 5,05 zł za 1 m2
 • od budowli: 2% od wartości

 

Podatek rolny: Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, stawka podatku rolnego w przyszłym roku wynosić będzie dla gospodarstw rolnych: 135,90 zł za 1 ha przeliczeniowy, a dla gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego (poniżej 1 ha): 271,80 zł za 1 ha fizyczny.
Podatek leśny: Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku, podatek leśny na rok podatkowy 2019 wynosić będzie: 42,2356 zł za 1 ha lasu.
Stawki podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2019 nie uległy zmianie w stosunku do roku 2018. Określone są w Uchwale Nr XLI/236/17 Rady Gminy Damasławek z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Damasławek, na stronie BIP Urzędu Gminy: www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl oraz zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.10.2017 r. poz. 6673.

Zawarcie umowy z Gminnym Ludowym Klubem Sportowym „Sokół” Damasławek na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Damasławek w 2019 roku”.

 

W dniu 7 stycznia 2019 r. Wójt Cyprian Wieczorek w imieniu Gminy Damasławek zawarł umowę z Prezesem – Damianem Marcem i Wiceprezesem Enrico Witczakiem Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” Damasławek na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Damasławek w 2019 roku” na kwotę 100 950,00 zł.

 

Sporządziła – Agnieszka Furmaniak