Dzienne archiwum: Styczeń 9, 2019

Ogłoszenie o drugiej aukcji na sprzedaż samochodu specjalnego marki JELCZ 004.

 

Ogłoszenie o drugiej aukcji na sprzedaż samochodu specjalnego marki JELCZ 004.

1. Nazwa i siedziba jednostki:
Gmina Damasławek
ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek, tel. 67 261 36 11

2. Miejsce i termin aukcji:
Urząd Gminy w Damasławku
ul. Rynek 8, pok. 9
6 lutego 2019 r. (środa) godz. 10:00.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód specjalny marki
JELCZ 004:
Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu aukcji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00. tel. 67 26-86-322

4. Przedmiot aukcji:
Samochód specjalny marki JELCZ 004 wyprodukowany w 1984 roku przeznaczony
dotychczas na cele pożarnicze. Numer VIN – 32508003008001, masa własna 9700 kg, brak
aktualnego badania technicznego, ubezpieczenie do 05.03.2019r., przebieg 36 900 km.

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wnoszenia
5.1. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłata wadium w wysokości 500,00 zł.
5.2. Wadium wnosi się w pieniądzu.
5.3. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Damasławek
nr: 18 8959 0001 4200 0299 2000 0410 do dnia 01.02.2019 r. (piątek)
Strona 2 z 2
5.4. Dowód wniesienia wadium należy przedstawić komisji przed rozpoczęciem aukcji.
5.5. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie dokonali zakupu lub nie przystąpili do przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu aukcji.
5.6. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet nabycia przedmiotu aukcji.
5.7. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik aukcji, który wygrał aukcję uchyli się od zawarcia umowy.

6. Cena wywoławcza:
8.000,00 zł cena nie podlega opodatkowaniu VAT.

7. Warunki aukcji:
7.1. Uczestnicy składają oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu aukcji.
7.2. Uczestnicy, którzy nie złożą oświadczenia podlegają wykluczeniu z udziału w aukcji.
7.3. Kwota minimalnego postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 80,00 zł, nie więcej niż 500,00 zł.
7.4. Cena za przedmiot aukcji zaproponowana przez uczestnika przestaje być wiążąca, gdy inny uczestnik zaproponuje wyższą.
7.5. Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka aukcję, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę firmy, która aukcję wygrała.
7.6. Przystąpienie jednego licytanta wystarczy do przeprowadzenia aukcji.
7.7. Po zamknięciu licytacji nabywca zobowiązany jest zawrzeć umowę kupna wylicytowanego przedmiotu.
7.8. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę pomniejszoną o wpłacone wadium, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia aukcji na rachunek bankowy Gminy Damasławek nr: 51 8959 0001 4200 0299 2000 0010.
7.9. Wydanie przedmiotu aukcji nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
7.10. Zakupione mienie należy odebrać na swój koszt i swoim staraniem, po uprzednim wpłaceniu ustalonej kwoty.
7.11. Gmina Damasławek jako sprzedający nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia powstałe po wydaniu przedmiotu aukcji.
7.12. Organizatorowi aukcji przysługuje prawo zamknięcia aukcji bez podania przyczyny.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Cyprian Wieczorek

 

ZAŁĄCZNIKI: 


Ostrzeżenie meteorologiczne – oblodzenie.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 3

 

 • Nazwa biura – IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
 • Zjawisko/stopień zagrożenia – Oblodzenie/ 1
 • Obszar – województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki
 • Ważność – od godz. 22:00 dnia 09.01.2019 do godz. 10:00 dnia 10.01.2019
 • Przebieg – Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -1°C, temperatura minimalna gruntu około -1°C
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) – 80%
 • Uwagi – Brak.
 • Dyżurny synoptyk IMGW-PIB – Magdalena Muszyńska-Karbowska
 • Godzina i data wydania – godz. 12:24 dnia 09.01.2019
  SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 wielkopolskie/wągrowiecki od 22:00/09.01 do 10:00/10.01.2019 temp. min. ok. -1 st., przy gruncie ok. -1 st., ślisko.

 

Źródło informacji – IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu

Terminy posiedzeń komisji i obrad sesji Rady Gminy Damasławek w miesiącu styczniu 2019 r.

 

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI NAD PLANAMI PRACY NA 2019 ROK RADY GMINY DAMASŁAWEK

 

 

I. Komisja Oświaty, Samorządności i Zdrowia (UG)

22 stycznia 2019 r. godz. 15:30

II. Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa (UG)

28 stycznia 2019 r. godz. 15:30

III. Komisja Oświaty, Samorządności i Zdrowia (UG)

29 stycznia 2019 r. godz. 15:30

 

SESJA RADY GMINY DAMASŁAWEK
30 stycznia 2019 r. godz. 16:00

 

Damasławek, 09.01.2019 r.
Sporz. M. S-M