Miesięczne archiwum: Maj 2019

Nabór kandydatów na ławnika

O G Ł O S Z E N I E  

Wójta Gminy Damasławek
w sprawie naboru kandydatów na ławnika

 

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 r. czteroletniej kadencji ławników, Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu zwrócił się do Rady Gminy Damasławek z prośbą o dokonanie wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Wągrowcu na kadencję 2020 – 2023.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 160 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) informuje, że  do dnia 30 czerwca 2019 roku można zgłaszać Radzie Gminy Damasławek kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Wągrowcu.

 

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników

 

 1. Przepisy prawne:
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, 693 z późn. zm.).

 

 1. Kto może zostać ławnikiem:

Art. 158. § 1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)   jest nieskazitelnego charakteru;

3)   ukończył 30 lat;

4)   jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)   nie przekroczył 70 lat;

6)   jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)   posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 1. Kto nie może zostać ławnikiem:

Art. 159. § 1. Ławnikami nie mogą być:

1)   osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)   osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)   funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)   adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)   radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)   duchowni;

7)   żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)   funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)   radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

 1. Kto może zgłaszać kandydatów:

Art. 162. § 1. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

 

 1. Zgłaszanie kandydatów na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 09.06.2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693 z późn. zm.).

 

Art. 163 § 2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1)   informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)   oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie               o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)   oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,             a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa        w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)   dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego

 • 3.Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
 • 4.Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
 • 5.Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
 • 6.Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście,         o której mowa w § 4.
 • 7.Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
 • 7a. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 • 8.Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
 • 9.Rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.
 • 10.Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, o którym mowa w § 1, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa    w § 2-5, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza       w drodze uchwały.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2019 r.                    w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek 7:30 – 16:30, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:30 lub pocztą na adres: Urząd Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek z dopiskiem „kandydat na ławnika” (decyduje data wpływu do urzędu).

 

 1. Dokumenty do pobrania:

Wzór  karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory innych dokumentów dostępne są w Urzędzie Gminy Damasławek pokój nr 4, na stronie BIP Gminy Damasławek www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl oraz na stronie internetowej www.gminadamaslawek.pl

 

 1. Informacje dodatkowe:

Wybór ławnika nastąpi do 31 października 2019 r. Szczegółowe informacje dotyczące naboru kandydatów na ławnika uzyskać można pod nr tel. 67-26-86-332.

 

Dokumenty do pobrania: 

Karta zgłoszenia kandydata
Lista osób zgłaszających kandydata
Klauzula informacyjna

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Cyprian Wieczorek

 

 

Damasławek, 29.05.2019 r.

 

 

 

Nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową.

 

NIERUCHOMOŚCI
POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ NA SPRZEDAŻ
Gmina Damasławek

Położenie i oznaczenie nieruchomości.
Księga wieczysta
Numer działki
Powierzchnia (ha)
Cena wywoławcza [zł] Wadium
[zł]
Termin przetargu
DAMASŁAWEK
ul. Matejki
obręb 0001, arkusz mapy 2,
użytki: RIVa – grunty orne,
SRIVa – sady
KW PO1B/00019483/5
KW PO1B/00018944/8
działka nr 317/38
 
pow. 0,0979 ha
41 000 zł
 
+ VAT 23% Działki numer 317/38
i 317/20 sprzedawane
w kompleksie.
4 100 zł
wpłata do 27.06.2019r.
03.07.2019r.
godz. 10.00
działka nr 317/20
pow. 0,0028 ha
DAMASŁAWEK
ul. Matejki
obręb 0001, arkusz mapy 2, użytki: RIVa – grunty orne
KW PO1B/00018944/8
KW PO1B/00019483/5
działka nr 317/21
pow. 0,1341 ha
67 000 zł
 
+ VAT 23% Działki numer 317/21
i 317/35 sprzedawane
w kompleksie.
6 700 zł
 wpłata do 27.06.2019r.
03.07.2019r.
godz. 10.30
działka nr 317/35
pow. 0,0308 ha
NIEMCZYN
obręb 0008 Niemczyn
arkusz mapy 2,
użytki: RIVa – grunty orne,
PsV – pastwiska.
KW PO1B/00019093/4
działka nr 687/3
pow. 0,0940 ha
30 500 zł
+ VAT 23%
3 050 zł
wpłata do 27.06.2019r.
03.07.2019r.
godz. 11.00
działka nr 687/4
pow. 0,0903 ha
29 300 zł
+ VAT 23%
2 930 zł
wpłata do 27.06.2019r.
03.07.2019r.
godz. 11.30
działka nr 687/5
pow. 0,0888 ha
28 800 zł
+ VAT 23%
2 880 zł
wpłata do 27.06.2019r.
03.07.2019r.
godz. 12.00
działka nr 687/6
pow. 0,0860 ha
27 900 zł
+ VAT 23%
2 790 zł
wpłata do 27.06.2019r.
03.07.2019r.
godz. 12.30

 

 Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w Urzędzie Gminy Damasławek przy ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek w sali nr 9 w terminie podanym wyżej. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204).

Wadium wpłaca się najpóźniej do 27 czerwca 2019 r. (czwartek) przelewem na niżej podany rachunek bankowy Gminy Damasławek nr: 18 8959 0001 4200 0299 2000 0410 (w tytule wpłaty należy wpisać nr. działek). Wadium musi być wpłacone osobno na każdą działkę z wyjątkiem działek sprzedawanych w kompleksie tj. dz. (317/38 i 317/20) oraz (317/21
i 317/35).

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Damasławek, a także opublikowane na stronach internetowych Urzędu: www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl, www.gminadamaslawek.pl – zakładka Nieruchomości.

Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży ustala organizator przetargu. Nabywca nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, można odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Damasławek oraz ogłoszenie w prasie.

Dodatkowe informacje o przetargach można uzyskać w Urzędzie Gminy Damasławek, pokój nr 8 lub pod nr tel. 67 26-86-322, e-mail: sekretariat@damaslawek.nowoczesnagmina.pl

 

http://www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl/?a=7942

http://www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl/?a=7944

 

Wójt Gminy Damasławek

/-/ mgr Cyprian Wieczorek

Sesja Rady Gminy

 R A D A     G M I N Y D A M A S  Ł A W E K
informuje, że 12 czerwca 2019 r. o godz. 16:00
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku
odbędzie się 
SESJA  RADY  GMINY
Sesja ma charakter otwarty

 

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zgłaszanie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Powołanie sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy Damasławek.
 6. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2018 rok:
 • Debata nad raportem o stanie gminy za 2018 rok,
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Damasławek wotum zaufania.
 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok,
 • udzielenia Wójtowi Gminy Damasławek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damasławek w rejonie ul. Długiej,
 • zmiany Uchwały Nr II/7/18 Rady Gminy Damasławek z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Damasławek na 2019 rok,
 • dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Damasławku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku,
 • przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Damasławek dla szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na stałe zamieszkałych na terenie Gminy Damasławek,
 • zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Damasławek na lata 2019 – 2027,
 • zmiany uchwały nr VIII/44/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Damasławek,
 • zmiany uchwały nr VIII/45/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dąbrowa,
 • zmiany uchwały nr VIII/46/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gruntowice,
 • zmiany uchwały nr VIII/47/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kołybki,
 • zmiany uchwały nr VIII/48/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kopanina,
 • zmiany uchwały nr VIII/49/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kozielsko,
 • zmiany uchwały nr VIII/50/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Miąża,
 • zmiany uchwały nr VIII/51/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Międzylesie,
 • zmiany uchwały nr VIII/52/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mokronosy,
 • zmiany uchwały nr VIII/53/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Niemczyn,
 • zmiany uchwały nr VIII/54/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Piotrkowice,
 • zmiany uchwały nr VIII/55/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rakowo,
 • zmiany uchwały nr VIII/56/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Smuszewo,
 • zmiany uchwały nr VIII/57/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Starężyn,
 • zmiany uchwały nr VIII/58/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Starężynek,
 • zmiany uchwały nr VIII/59/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stępuchowo,
 • zmiany uchwały nr VIII/60/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Turza,
 • zmiany uchwały nr VIII/61/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wiśniewko.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy Damasławek.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący
Rady  Gminy
Sławomir Buk

Dzień Pracownika Samorządowego.

 

Z okazji Dnia Pracownika Samorządowego 27 maja 2019 roku w Urzędzie Gminy Damasławek odbyło się coroczne spotkanie z emerytowanymi pracownikami, którzy swą aktywność zawodową kończyli w tutejszym Urzędzie.

W czasie spotkania Wójt Gminy Damasławek Pan Cyprian Wieczorek życzył obecnym niegasnącej pogody ducha, pomyślności, a przede wszystkim zdrowia oraz wręczył obecnym upominki.

Spotkanie przy kawie było okazją do wspomnień, rozmów na temat aktualnych spraw z życia Naszej Gminy. Takie wydarzenia świadczą o słuszności stworzonej przed laty tradycji wspólnego spotkania się z pracownikami, którzy są częścią historii urzędu.

To wyraz ponadczasowych więzi i okazja do wspomnień.

                                                                                                        

Sporządziła: Joanna Dworek

Wypłata stypendium szkolnych dla uczniów

 

Urząd Gminy w Damasławku informuje, że w dniach 28 i 29 maja 2019 roku będzie wypłacana w kasie Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Damasławku pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na II półrocze roku szkolnego 2018/2019. Osobom, które podały numer rachunku bankowego środki zostaną przekazane w dniu 28.05.2019 roku.

Na wypłatę stypendium w budżecie została przeznaczona kwota 38.854,00          

Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

 

9 czerwca br. na terenie Gminnego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Boisko w Damasławku odbędą się Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Gminy Damasławek i Gminy Wapno. Rozpoczęcie zawodów o godz. 14.00. Serdecznie zapraszam wszystkich Mieszkańców Gminy do kibicowania naszym Druhom.

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

           

26 maja br. odbędą się wybory posłów do Parlamentu Europejskiego. W tym dniu lokale wyborcze będą czynne dla wyborców w godzinach 7:00-21:00. Poniżej wykaz siedzib lokali wyborczych, w których można zagłosować:

 

Numer obwodu Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 Damasławek (całość) Gminny Ośrodek Kultury

w Damasławku

ul. Żnińska 9

62-110 Damasławek

2 Dąbrowa, Gruntowice, Międzylesie, Modrzewie Świetlica wiejska            

 w Międzylesiu

Międzylesie

62-110 Damasławek

3 Stępuchowo, Kozielsko, Kopanina, Starężyn, Starężynek, Miąża, Niemczyn (całość), Kołybki, Rakowo, Wiśniewko Świetlica wiejska         

w Niemczynie

Niemczyn

62-110 Damasławek

4 Mokronosy, Smuszewo, Turza, Piotrkowice Świetlica wiejska             

w Mokronosach

Mokronosy

62-110 Damasławek

 

Oferta pracy – robotnik gospodarczy

                                                           Damasławek, 24.05.2019 r.

Zkr.210.10.2019                                                

 

OFERTA PRACY

ROBOTNIK GOSPODARCZY

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

 

 1. Określenie stanowiska:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.

 

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. B, mile widziane prawo jazdy kat. T.

        4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
       
         I.  ZADANIA:

 1. Utrzymanie czystości na terenie Gminy Damasławek.
 2. Pielęgnacja terenów zielonych:

            a) trawników, kwietników,
            b)klombów kwiatowych,
            c)drzew i krzewów.

        3.Utrzymanie w sprawności i dokonywanie drobnych napraw powierzonego sprzętu.
        4. Prawidłowa obsługa maszyn i dokonywanie drobnych napraw (ciągnik, rębak, itp.).
        5. Zgłaszanie kierownikowi o wszelkiego rodzaju nieprawidłowościach.
        6. Zgłaszanie zapotrzebowania na niezbędne narzędzia do wykonywania prac.
        7. Wykonywanie drobnych prac konserwacyjno-remontowych w budynkach Gminy                                           Damasławek.
        8. Utrzymanie porządku i remonty na drogach, ulicach, placach i chodnikach.
        9.Instalowanie i demontaż oświetlenia świątecznego.
      10. Wykonywanie prac na wysokości do 3 metrów.
      11.Oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota wskazanych terenów.
      12.W sezonie grzewczym palenie w centralnym ogrzewaniu w budynku gminnym                                          wskazanym przez Kierownika.
      13.Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Referatu i Wójta.

      II. OBOWIĄZKI:

 1. Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damasławek.
 2. Przestrzeganie Regulaminu Pracy i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.).
 3. Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. 

  5. Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae – opatrzone własnoręcznym podpisem,
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem świadectw pracy,
 • kserokopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem dokumentów..potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach  i umiejętnościach,
 • oświadczenia kandydata ubiegającego się o zatrudnienie:

– o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

– o niekaralności, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,

– o zapoznaniu się z „Informacją dla kandydatów do pracy” – załącznik nr 2 do regulaminu, 

 

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis)

               6. Informacja o warunkach pracy:

 • 1 etat.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony.
 • Praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

 

              7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek (pok. nr 2) lub pocztą na adres urzędu: Urząd Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko robotnika gospodarczego w Urzędzie Gminy Damasławek” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.06.2019 r. do godziny 14:30.

Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15.30, w piątek od 7:30 do 14:30. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67-26-86-332 w godz. od 7:30 do 16:30 w poniedziałki, od 7:30 do 15:30 od wtorku do czwartku, od 7:30 do 14:30 w piątki.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK 
mgr Cyprian Wieczorek

 

Damasławek, 24.05.2019 r.

 

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY