Dzienne archiwum: Maj 8, 2019

VII edycji konkursu pn. „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Drodzy mieszkańcy wsi, liderzy, sołtysi, samorządowcy z terenu województwa wielkopolskiego!

                                                                  

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w VII edycji konkursu pn. „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

skierowanego do sołectw z terenu województwa wielkopolskiego. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Krajowe
Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Celem konkursu jest promowanie najlepszych i najciekawszych projektów finansowanych w ramach funduszu sołeckiego
oraz identyfikacja najbardziej aktywnych mieszkańców terenów wiejskich, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej.
Pragniemy dostrzegać i docenić tych, którzy są aktywni, mają pomysły i chcą się nimi dzielić.

Ocenie podlegają dwie kategorie:

  1. Najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego.
  2. Najaktywniejszy mieszkaniec wsi.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe i terminowe złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami
w biurze Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin.

Ostateczny termin przyjmowania formularzy upływa w dniu 31 maja 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Dokumenty konkursowe dostępne są na stronie internetowej: www.kss.org.pl

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów (Joanna Kukulska,
tel. 797 901 115, e-mail:
j.kukulska@kss.org.pl; Grażyna Sędziak, tel. 797 901 112, e-mail: biuro@wss.konin.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi w dniu 7 lipca 2019 r. w Licheniu,
podczas konferencji „Wiejska Polska”.

 

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze wsparcia KSOW, zachęcając jednocześnie do zarejestrowania się jako Partner KSOW.
Więcej informacji na portalu internetowym
www.ksow.pl .

Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW: www.ec.europa.eu

30 kwietnia br. o godz. 16:00 odbyła się VI Sesja Rady Gminy Damasławek.

                30 kwietnia br. o godz. 16:00 odbyła się VI Sesja Rady Gminy Damasławek. Podczas sesji Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Damasławku – Krystyna Wronkowska wręczyła wybranemu w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Damasławek w okręgu wyborczym nr 15, panu Tomaszowi Szmielowi zaświadczenie o wyborze na radnego. Następnie radny – Tomasz Szmiel złożył uroczyste ślubowanie.

W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła 13 uchwał. Dokonano wyboru drugiego Wiceprzewodniczącego Rady, którym został radny – Dominik Mosiek dotychczasowy Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 18b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w skład komisji skarg, wniosków i petycji nie może wchodzić radny pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego, Rada dokonała zmiany w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Na Przewodniczącego tejże komisji powołano radnego – Tomasza Szmiela.

Wszystkie podjęte uchwały wraz z protokołami sesji Rady Gminy Damasławek są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Damasławek na stronie www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl oraz w Urzędzie Gminy Damasławek na stanowisku ds. obsługi rady gminy i promocji gminy – pokój nr 4.

Tomasz Szmiel

Dominik Mosiek