Dzienne archiwum: Lipiec 17, 2019

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelarii w Urzędzie Gminy Damasławek

 

Wójt Gminy Damasławek ogłasza nabór  
na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelarii

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

 1. Określenie stanowiska:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega Sekretarzowi Gminy.

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Wykształcenie, co najmniej średnie.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Dobra znajomość regulacji prawnych:

– ustawa o samorządzie gminnym,

– ustawa o pracownikach samorządowych,

– Kodeks Postępowania Administracyjnego,

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

 • Komunikatywność,
 • Umiejętność planowania pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • Umiejętność przekazywania i uzyskiwania informacji,
 • Umiejętność interpretowania przepisów prawa i zdolność analitycznego myślenia,
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. ZADANIA:
 • Sprawowanie obsługi biurowej i kancelaryjnej Urzędu.
 • Zaopatrywanie Urzędu w pieczęcie urzędowe, niezbędny sprzęt, wyposażenie biurowe i kancelaryjne.
 • Prowadzenie ewidencji korespondencji za pomocą elektronicznego obiegu dokumentów.
 • Prowadzenie rejestru faktur i rachunków.
 • Prowadzenie rejestru wydanych poleceń wyjazdów służbowych.
 • Przyjmowanie i wywieszanie pism urzędowych, obwieszczeń i licytacji komorniczych.
 • Zarządzanie sprawozdawczością elektroniczną Głównego Urzędu Statystycznego.
 • Współpraca z firmami świadczącymi usługi telekomunikacyjne.
 • Analizowanie i kontrolowanie bilingów telefonów komórkowych i stacjonarnych.
 • Prowadzenie dokumentacji osób wykonujących pracę w ramach kar orzeczonych prawomocnym wyrokiem sądu.
 • Przygotowywanie wystąpień i życzeń okolicznościowych.
 • Prenumerowanie książek, publikacji i czasopism.
 • Opracowywanie harmonogramu realizacji wydatków na stanowisku pracy.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Referatu i Wójta.

 

OBOWIĄZKI:

 • Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Damasławek oraz Kodeksu Etyki Pracownika Samorządowego.
 • Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym.
 • Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 1000 ze zm.)
 • Przestrzeganie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.)
 • Przestrzeganie i stosowanie przepisów instrukcji kancelaryjnej dla urzędów gmin.
 • Przestrzeganie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 1040)
 • Zamieszczanie w BIP za pośrednictwem informatyka informacji, aktów prawa miejscowego i innych dokumentów, których obowiązek publikacji wynika z przepisów szczególnych.
 • Przestrzenie przepisów ustaw związanych z powierzonym zakresem obowiązków.
 • Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w urzędzie.
 1. Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.) w związku z pracą na aplikowane stanowisko,
 • oświadczenia kandydata ubiegającego się o zatrudnienie:

– o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

– o niekaralności, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,

 • kserokopia potwierdzona przez kandydata za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności, jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6 %.

 

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis)

 

 1. Informacja o warunkach pracy:
 • 1 etat,
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Praca jednozmianowa w poniedziałek od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku
  w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.

 

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Damasławek, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w czerwcu 2019 r. był wyższy niż 6 %.

 

 

 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek (pok. nr 2) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Damasławek
Rynek 8
62-110 Damasławek

w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi kandydata  z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelarii”  w nieprzekraczalnym terminie do 29 lipca 2019 r. do godziny 16:00.

Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

 1. Inne informacje:
 • Nabór na wolne stanowisko przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Damasławek.
 • Nabór odbędzie się w dwóch etapach:

I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,

II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub wyłącznie z rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (damaslawek.nowoczesnagmina.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.
 • Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym  w ogłoszeniu o naborze podstawa prawna art. 13 ust. 4 ustawy z dnia  21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67–26-86-332.

 

Damasławek, 17 lipca 2019 r.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Cyprian Wieczorek

 

 

Klauzula dotycząca danych osobowych

 Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) uprzejmie informuję:

 1. Administratorem danych osobowych aplikujących jest Wójt Gminy Damasławek, Rynek 8, 62-Damasławek, telefon kontaktowy: 67 261 36 11, zwany dalej „Administratorem”. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych oraz uprawnień przysługującym osobom, których dane są przetwarzane można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Krzysztofa Pukaczewskiego – kontakt pod adresem e-mail: pukaczewski@hotmail.com
 2. Dane osobowe są przetwarzane w związku z rekrutacją na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek zgodnie z ustawą Kodeks pracy i ustawą o pracownikach samorządowych.
 3. Osobom aplikującym na zasadach określonych w art. od 15 do 22 RODO przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania  i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Udział w procesie rekrutacji jest dobrowolny, jednak podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w procesie konkursowym na oferowane stanowisko.
 5. Dane udostępnione w procesie rekrutacyjnym nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, za wyjątkiem instytucji upoważnionych na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. rekrutacji z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.