Dzienne archiwum: Październik 3, 2019

XII Festiwal Artystyczny „Radosna Nutka” im. Ireny Wojewódzkiej-Kucz.

 

Dzisiaj w Gminnym Ośrodku Kultury w Damasławku odbył się XII Festiwal Artystyczny „Radosna Nutka” im. Ireny Wojewódzkiej-Kucz. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie „REHABILITACJA„ Warsztat Terapii Zajęciowej w Wapnie. Motywem przewodnim festiwalu była poezja śpiewana. Na scenie zaprezentowali się uczestnicy indywidualni jak i grupy. Wszystkim uczestnikom gratulujemy udanych występów i życzymy dalszych sukcesów.

 

65-lecie pożycia małżeńskiego Państwa Genowefy i Kazimierza Ziółkowskich

 

           Wspaniałym ,,Żelaznym Jubileuszem” pożycia małżeńskiego mogą poszczycić się Państwo Genowefa i Kazimierz Ziółkowscy z Damasławka, którzy 28 września 2019 roku obchodzili  Jubileusz 65 rocznicy Pożycia Małżeńskiego . Państwo Ziółkowscy swój związek małżeński zawarli 28 września 1954 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego Damasławek. Z tej wyjątkowej  okazji Dostojnym Jubilatom  Wójt Gminy Damasławek Cyprian Wieczorek życzył dużo zdrowia, radości, pogody ducha oraz wielu kolejnych rocznic w miłości i szczęściu rodzinnym oraz wręczył kwiaty, dyplom i drobny upominek. Wójt dodał, iż 65-lecie pożycia małżeńskiego to niezwykła rocznica za sprawą której, spoglądamy na Państwa z podziwem i uznaniem, to dowód na istnienie takich wartości jak miłość, wierność i uczciwość małżeńska oraz zrozumienie istoty związku małżeńskiego. To piękny wzór i przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związek małżeński.

 

Bezpłatna opieka stomatologiczna

 

Wójt Gminy Damasławek Cyprian Wieczorek zawarł porozumienie z Prywatnym Gabinetem Stomatologicznym Tatiana Sokołowska, dzięki któremu uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Niemczynie i Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku będą objęci bezpłatnym leczeniem i opieką stomatologiczną.

Podstawą do podpisania porozumienia była ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami. Zgodnie z jej zapisami w przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole, organ prowadzący szkołę zawiera porozumienie z podmiotem leczniczym, w którym określa sposób organizacji świadczeń.

Do połowy października Prywatny Gabinet Stomatologiczny Tatiana Sokołowska w porozumieniu ze szkołami ustali harmonogram wizyt dzieci i młodzieży w gabinecie stomatologicznym. Jeżeli po dokonaniu przeglądu stomatologicznego zaistnieje konieczność dalszego leczenia to wówczas uczeń będzie musiał zgłosić się do gabinetu w obecności rodzica.

Oferta pracy

                                                                                                                     

 

 

 

Damasławek, 3.10.2019 r.

Zkr.210.14.2019

 

OFERTA PRACY

ROBOTNIK GOSPODARCZY

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

 

 1. Określenie stanowiska:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.

 

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. B.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. ZADANIA:
 1. Pełnienie funkcji opiekuna świetlicy wiejskiej w Dąbrowie, udostępnianie obiektu osobom zainteresowanym.
 2. Utrzymanie czystości i porządku w budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie.
 3. Utrzymanie czystości i porządku na terenie przyległym do świetlicy wiejskiej w Dąbrowie, w tym pielęgnacja terenów zielonych:
  – trawników, kwietników,
  – klombów kwiatowych,
  – drzew i krzewów.
 4. W sezonie grzewczym palenie w centralnym ogrzewaniu w budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie.
 5. Utrzymanie w sprawności i dokonywanie drobnych napraw powierzonego sprzętu.
 6. Zgłaszanie kierownikowi o wszelkiego rodzaju nieprawidłowościach.
 7. Zgłaszanie zapotrzebowania na niezbędne narzędzia do wykonywania prac.
 8. Wykonywanie drobnych prac konserwacyjno-remontowych w budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie.
 9. Wykonywanie prac na wysokości do 3 metrów.
 10. Oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota terenu świetlicy wiejskiej w Dąbrowie.
 11. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Referatu i Wójta.

        II. OBOWIĄZKI:

 1. Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damasławek.
 2. Przestrzeganie Regulaminu Pracy i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.).
 3. Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.) w związku z pracą  na aplikowane stanowisko,
 • oświadczenia kandydata ubiegającego się o zatrudnienie:

        – o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

        – o niekaralności, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za                          umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne                            przestępstwo skarbowe,

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis)                                                                

         6. Informacja o warunkach pracy:

 • 1 etat.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony.
 • Praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.
 • Miejsce wykonywania pracy: świetlica wiejska w Dąbrowie, teren Gminy Damasławek.

 

 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek (pok. nr 2) lub pocztą na adres urzędu: Urząd Gminy Damasławek,
ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko robotnika gospodarczego” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9.10.2019 r. do godziny 14:30.

Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15.30, w piątek od 7:30 do 14:30. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67-26-86-332 w godz. od 7:30 do 16:30 w poniedziałki, od 7:30 do 15:30 od wtorku do czwartku, od 7:30 do 14:30  w piątki.

Kwestionariusz osobowy

Damasławek, 3.10.2019 r.

 Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru

Klauzula dotycząca danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) uprzejmie informuję:

 1. Administratorem danych osobowych aplikujących jest Wójt Gminy Damasławek, Rynek 8, 62-Damasławek, telefon kontaktowy: 67 261 36 11, zwany dalej „Administratorem”. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych oraz uprawnień przysługującym osobom, których dane są przetwarzane można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Krzysztofa Pukaczewskiego – kontakt pod adresem e-mail: pukaczewski@hotmail.com
 2. Dane osobowe są przetwarzane w związku z rekrutacją na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek zgodnie z ustawą Kodeks pracy i ustawą o pracownikach samorządowych.
 3. Osobom aplikującym na zasadach określonych w art. od 15 do 22 RODO przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania   i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Udział w procesie rekrutacji jest dobrowolny, jednak podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w procesie konkursowym na oferowane stanowisko.
 5. Dane udostępnione w procesie rekrutacyjnym nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, za wyjątkiem instytucji upoważnionych na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. rekrutacji z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.