Dzienne archiwum: Październik 16, 2019

Sesja Rady Gminy Damasławek

 

 

R A D A     G M I N Y

D A M A S  Ł A W E K

informuje, że 24 października 2019 r. o godz. 16:00

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku

odbędzie się

SESJA  RADY  GMINY

Sesja ma charakter otwarty

 

 

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zgłaszanie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Powołanie sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Damasławek.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmieniająca uchwałę nr XLVI/285/18 Rady Gminy Damasławek z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych,
 • sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XI/83/19 Rady Gminy Damasławek z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile ponaglenia z dnia 16 sierpnia 2019 r. wniesionego przez pana Sz.,
 • zmian w budżecie gminy na rok 2019,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Damasławek na lata 2019 – 2029,
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy Damasławek.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady  Gminy

Sławomir Buk

Oficjalne otwarcia pomieszczeń na parterze budynku przy ulicy Rynek 4.

 

Oficjalne otwarcia pomieszczeń na parterze budynku przy ulicy Rynek 4.

Parter obiektu zaadoptowano na sale rehabilitacyjne oraz fizjoterapeutyczne. Zadanie realizowane było w ramach projektu partnerskiego pod tytułem „TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych.” objęty wnioskiem o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0105/17, współfinansowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego.

Celem projektu było utworzenie przez Partnera – Gminę Damasławek Centrum Wsparcia Opiekunów, w ramach którego świadczone będą usługi usprawniająco/rehabilitacyjne dla mieszkańców Gminy w tym uczestników Projektu.

Uroczyste otwarcie pomieszczeń poprzedzone zostało prelekcją w Gminnym Ośrodku Kultury w Damasławku, podczas której omówiono istotne cele projektu. Następnie przed budynkiem przy ulicy Rynek 4 nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi, którego dokonał Wójt Gminy Damasławek Cyprian Wieczorek, Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, Administrator Parafii Ks. Grzegorz Iwiński, realizator projektu Pan Ryszard Gawroński oraz przedstawicielka uczestników projektu Pani Henryka Leśniewska. Ponadto Administrator damasławskiej parafii dokonał poświęcenia wyremontowanego obiektu.

W ramach modernizacji powstał hol/poczekalnia, gabinet rehabilitacji, gabinet fizykoterapii, pomieszczenie socjalne, dwie łazienki, a cały parter dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych..

Na adaptację i remont budynku Gmina Damasławek przeznaczyła ponad 140 000,00 zł. Mamy nadzieję, że realizacja programu poprawi dostęp do świadczonych usług usprawniająco/rehabilitacyjnych, a oddane do użytku pomieszczenia będą służyć Mieszkańcom naszej Gminy przez wiele lat.

“Wolność cierpieniem pisana”

 

Towarzystwo Sympatyków Ziemi Damasławskiej 10 października 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Damasławku zorganizowało spotkanie pt.: “Wolność cierpieniem pisana”. W spotkaniu uczestniczył Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, Wójt Gminy Damasławek Cyprian Wieczorek oraz szczególni goście – Kombatanci z terenu naszej gminy. Prezes Towarzystwa Sławomir Buk przedstawił zarys historyczny wydarzeń związanych z II wojną światową. Kombatanci w ramach wdzięczności otrzymali podziękowania, kwiaty i drobny upominek. Dzięki Ich uprzejmości mogliśmy wysłuchać wspomnień na temat trudnej tułaczki wojennej. Nie zabrakło części artystycznej, w której Anna Komasa zaśpiewała niespotykane piosenki o wolności. Na każdego uczestnika czekały widokówki, okolicznościowy tort oraz możliwość wpisania się do pamiątkowej księgi. Całość spotkania przebiegała w miłej i rodzinnej atmosferze. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia. To była wspaniała lekcja historii!

fot. Anka Borczykowska x8
fot. Archiwum Urzędu x5