Miesięczne archiwum: Listopad 2019

Wójt Gminy Damasławek ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans dla tych rodzin i osób w 2020 roku.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

 

Działając na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i 5 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) i uchwały Nr XV/101/19 Rady Gminy Damasławek z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Damasławek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans dla tych rodzin i osób w 2020 roku.

 

 1. Rodzaj zadania, zakres współpracy oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:
 2. Rodzaj zadania: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans dla tych rodzin i osób:
 3. Zadanie pod nazwą: „Wspieranie działań w zakresie pozyskiwania, magazynowania i udzielania pomocy żywnościowej mieszkańcom Gminy Damasławek”.

Celem zadania jest przekazanie żywności mieszkańcom Gminy Damasławek znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy w 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Oczekiwane rezultaty zadania:

 • zagwarantowanie żywności dla osób uprawnionych do jej skorzystania – przygotowanie i rozdanie paczek (wskaźnik: liczba odbiorców; liczba wydanej żywności określona w jednostkach miary; liczba dni i godzin, w których będzie wydawana żywność),
 • zorganizowanie transportów żywności (wskaźnik: liczba transportów).

Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania w 2020 roku wynosi
do 3 360,00 zł.

Na powyższe zadanie w 2018 roku udzielono dotacji podmiotowi uprawnionemu w wysokości 3 048,00 zł, a w 2019 roku udzielono dotacji w wysokości 2 548,00 zł.

 

Kwota dotacji na wsparcie realizacji ww. zadania określona została na podstawie projektu budżetu Gminy Damasławek na 2020 rok i może ulec zmianie po podjęciu uchwały budżetowej na 2020 rok przez Radę Gminy Damasławek.

 Zasady przyznawania dotacji:

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferach objętych konkursem.
 3. Zlecenie realizacji zadań publicznych odbywać się będzie w formie wspierania wykonania zadania publicznego.
 4. Dotacja zostanie przyznana podmiotom wyłonionym w konkursie na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się z otrzymanej dotacji
  po zrealizowanym zadaniu w sposób określony w umowie.
 5. Ofertę wypełnić należy w sposób zgodny z instrukcjami umieszczonymi we wzorze oferty (tj. w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań – Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem dotacji lub przyznaniem dotacji
  w oczekiwanej wysokości.
 7. Dofinansowanie realizacji zadania ze środków Gminy Damasławek nie może przekraczać 96% całkowitych kosztów realizacji zadania. Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany zapewnić minimum 4% wkładu własnego, o którym mowa w części V.B (Źródła finansowania kosztów realizacji zadania) pkt.3 (wkład własny) ramowego wzoru oferty.
 8. Jeżeli oferent planuje uwzględnić w kosztach realizacji zadania „wkład osobowy” lub „wkład rzeczowy” zobowiązany jest do zamieszczenia w ofercie ich wyceny.

Wkładem osobowym jest praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy planowane do zaangażowania w realizację zadania. Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia, a także inne zasoby udostępnione, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie, jakie planowane są do zaangażowania w realizację zadania przez oferenta.

 1. W przypadku, gdy wnioskowana w ofercie kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania w poszczególnym zakresie, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosowanie
  do posiadanych środków. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest niższa niż wnioskowana
  w ofercie, oferent zobowiązany jest do dostarczenia do Urzędu Gminy Damasławek zaktualizowanego harmonogramu, kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz opisu poszczególnych działań. Oferta stanowić będzie załącznik do umowy.
 2. Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, że:
 • rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
 • podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych,
 • zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta.
 1. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony jeżeli:
 • nie złożono żadnej oferty,
 • żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 668 ze zm.).
 1. Wypłata dotacji nastąpi na zasadach zawartych w stosownej umowie.
 2. Dotacje będą udzielane na zadania realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy w 2020 do 31 grudnia 2020 r.
 3. Dopuszcza się możliwość pobierania opłat od adresatów zadania publicznego pod warunkiem, że oferent prowadzi w tym zakresie odpłatną działalność pożytku publicznego.

 

 

III. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia zawarcia umowy w 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku.
 2. Oferty powinny być skierowane w maksymalnym stopniu do mieszkańców Gminy Damasławek.
 3. Zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie
  z warunkami określonymi w ofercie oraz w umowie.
 4. Dotacja nie będzie udzielana na:
  a)zakup gruntów,
  b)działalność gospodarczą,
  c)działalność polityczną,
  d)pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,
  e)realizację inwestycji, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana.
 5. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zamiany w zakresie sposobu i terminu realizacji zadania. Zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody gminy. Zgłoszone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany nie wymagają aneksu do umowy.
 6. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów zadania. Zmiany powyżej 15% wymagają uprzedniej, pisemnej zgody gminy. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji budżetowej w ramach kwoty dotacji. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany budżet oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany powyższe nie wymagają aneksu do umowy.
 7. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Gminy Damasławek. Informacja powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowania z budżetu Gminy Damasławek”.
 8. Oferent realizując zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

  Termin składania ofert:

 1. Oferty na realizację zadania publicznego podmioty uprawnione składają (osobiście lud drogą pocztową) w terminie do 23 grudnia 2019 r. do godziny 15³0 w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do urzędu, a nie data stempla pocztowego. Nie będą rozpatrywane oferty przesłane drogą elektroniczną oraz faksem, złożone lub doręczone po terminie.
 2. Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań – Dz. U. z 2018 r. poz. 2057.
 3. Do oferty należy dołączyć:
 • aktualny odpis odpowiedniego rejestru lub ewidencji, potwierdzający status prawny podmiotu oraz umocowanie osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu oferenta;
 • statut podmiotu, a w przypadku, gdy przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania statutu inny dokument określający zasady działalności podmiotu.
 1. Wzór oferty, sprawozdania oraz umowy o wykonanie zadnia publicznego dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damasławek damaslawek.nowoczesnagmina.pl, na stronie internetowej gminy www.gminadamaslawek.pl i w Urzędzie Gminy Damasławek (pok. nr 4).
 2. Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginałach. W przypadku gdy wymienione załączniki składane są w formie kserokopii każda strona załącznika powinna zawierać:
  a)potwierdzenie formułą „za zgodność z oryginałem”,
  b)datę potwierdzenia zgodności z oryginałem,
  c)podpis osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania oferenta.

  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty:

 1. W celu opiniowania złożonych ofert Wójt Gminy Damasławek powoła w drodze zarządzenia komisję konkursową.
 2. W komisji konkursowej nie mogą zasiadać osoby pozostające w faktycznym stosunku
  z uczestnikami konkursu, ponieważ może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
 3. Jeżeli okoliczności, o których mowa wyżej zostaną ujawnione po powołaniu komisji, Wójt Gminy Damasławek dokonuje odpowiedniej zmiany w składzie komisji, przy czym czynności komisji dokonane przed zmianą, uznaje się za nieważne.
 4. W pracach komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.
 5. Do zadań komisji należy:
 • opiniowanie zgłoszonych ofert,
 • dokonanie oceny spełnienia kryteriów stawianych oferentom,
 • przedstawienie propozycji wyboru ofert,
 • wnioskowanie do Wójta Gminy o zatwierdzenie dotacji.
 1. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Oferta spełnia warunki formalne jeżeli złożona została:
 • w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu;
 • na odpowiednim druku;
 • przez uprawniony podmiot;
 • w zakresie zgodnym z ogłoszonym konkursem;
 • z uwzględnieniem warunku, że wysokość dotacji wynosi nie więcej niż 96 % kosztów finansowych projektu;
 • podpisana została przez upoważnione osoby.
 1. Oferty powinny być podpisane przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrznym podpisem, umożliwiającym weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty.
 2. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, w których terminy realizacji zadań są zgodne z określonymi w części I ogłoszenia o konkursie terminami realizacji poszczególnych zadań.
 3. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących braków formalnych:
  a)złożenie po terminie,
  b)niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty,
  c)złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o konkursie,
  d)złożenie na niewłaściwym formularzu,
  e)złożenie przez podmiot nieuprawniony,
  f)złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem,
  g)złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz gminy i jej mieszkańców,
  h)złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu,
  i)wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym,
  j)wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym.
 4. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
  a)brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych na potwierdzeniu złożenia oferty,
  b)nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletnie.
 5. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 11 mogą zostać usunięte w terminie do 5 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty.
 6. Nie ma możliwości wymiany ofert.
 7. Oferty spełniające kryteria formalne podlegają ocenie merytorycznej.
 8. Komisja konkursowa stosuje następujące kryteria oceny merytorycznej ofert na realizację zadań:
Lp. Szczegółowe kryteria wyboru oferty Maksymalna liczba punktów
1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta. 7
2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jej zakresu rzeczowego zadania. 8
3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne. 9
4. Ocena planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego. 5
5. Planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków. 5
6. Ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadanie publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadania. 3
7. Zgodność założonych rezultatów z celami zadania i ogłoszeniem o konkursie ich realność i sposób ich monitoringu. 10
8. Komplementarność zadania z innymi działaniami organizacji lub lokalnych instytucji. 3

 

 1. Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 50 pkt. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 25 pkt.
 2. Komisja sporządza protokół zawierający propozycje wybranych ofert, który przedstawia Wójtowi Gminy Damasławek. Protokół zawiera informacje o zarekomendowanych ofertach i o propozycjach wysokości przyznanych dotacji.
 3. Ostatecznego wyboru ofert i wysokości dotacji dokona Wójt Gminy. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.
 4. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 stycznia 2020 r., a informacja
  o wynikach niezwłocznie zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie
  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damasławek damaslawek.nowoczesnagmina.pl oraz na stronie internetowej gminy www.gminadamaslawek.pl . Zwycięzca zostanie powiadomiony pisemnie.
 5. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert nastąpi podpisanie umów z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, które będą stanowić podstawę przekazania dotacji. Ramowy wzór umowy określa załącznik nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań – Dz. U. z 2018 r. poz. 2057.
 6. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zmiany wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
 7. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed upływem terminu składania ofert w konkursie.

 

 

 1. Informacje dodatkowe:
 • Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damasławek damaslawek.nowoczesnagmina.pl, na stronie internetowej gminy www.gminadamaslawek.pl oraz dostępne są w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Damasławek (pokój nr 4), tel. 67-26-86-332.
 • W kwestiach nieunormowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się właściwe przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  ( j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).

 

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego_wzór

Oferta realizacji zadania publicznego_wzór

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Cyprian Wieczorek

 

Wójt Gminy Damasławek ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku.

 

 

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

 

Działając na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i 5 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) i uchwały Nr XV/101/19 Rady Gminy Damasławek z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Damasławek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku

 

 1. Rodzaj zadania, zakres współpracy oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:
 2. Rodzaj zadania: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych:
 3. Zadanie pod nazwą: „Podtrzymywanie aktywności życiowej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ułatwienie im uczestnictwa w życiu społecznym”:

Celem zadania jest zorganizowanie zajęcia o charakterze integracyjnym (wydarzenia, imprezy, spotkania) z udziałem osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy w 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Oczekiwane rezultaty zadania:

 • organizacja czasu wolnego i rozwinięcie zainteresowań oraz umiejętności osób niepełnosprawnych (sposób monitorowania: lista obecności).

Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania w 2020 roku wynosi
do 3 000,00 zł.

Na powyższe zadanie w 2018 roku udzielono dotacji podmiotowi uprawnionemu w wysokości 3 000,00 zł, a w 2019 roku udzielono dotacji w wysokości 3 000,00 zł.

 

Kwota dotacji na wsparcie realizacji ww. zadania określona została na podstawie projektu budżetu Gminy Damasławek na 2020 rok i może ulec zmianie po podjęciu uchwały budżetowej na 2020 rok przez Radę Gminy Damasławek.

 Zasady przyznawania dotacji:

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferach objętych konkursem.
 3. Zlecenie realizacji zadań publicznych odbywać się będzie w formie wspierania wykonania zadania publicznego.
 4. Dotacja zostanie przyznana podmiotom wyłonionym w konkursie na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się z otrzymanej dotacji
  po zrealizowanym zadaniu w sposób określony w umowie.
 5. Ofertę wypełnić należy w sposób zgodny z instrukcjami umieszczonymi we wzorze oferty (tj. w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań – Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem dotacji lub przyznaniem dotacji
  w oczekiwanej wysokości.
 7. Dofinansowanie realizacji zadania ze środków Gminy Damasławek nie może przekraczać 96% całkowitych kosztów realizacji zadania. Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany zapewnić minimum 4% wkładu własnego, o którym mowa w części V.B (Źródła finansowania kosztów realizacji zadania) pkt.3 (wkład własny) ramowego wzoru oferty.
 8. Jeżeli oferent planuje uwzględnić w kosztach realizacji zadania „wkład osobowy” lub „wkład rzeczowy” zobowiązany jest do zamieszczenia w ofercie ich wyceny.

Wkładem osobowym jest praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy planowane do zaangażowania w realizację zadania. Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia, a także inne zasoby udostępnione, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie, jakie planowane są do zaangażowania w realizację zadania przez oferenta.

 1. W przypadku, gdy wnioskowana w ofercie kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania w poszczególnym zakresie, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosowanie
  do posiadanych środków. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest niższa niż wnioskowana
  w ofercie, oferent zobowiązany jest do dostarczenia do Urzędu Gminy Damasławek zaktualizowanego harmonogramu, kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz opisu poszczególnych działań. Oferta stanowić będzie załącznik do umowy.
 2. Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, że:
 • rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
 • podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych,
 • zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta.
 1. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony jeżeli:
 • nie złożono żadnej oferty,
 • żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 668 ze zm.).
 1. Wypłata dotacji nastąpi na zasadach zawartych w stosownej umowie.
 2. Dotacje będą udzielane na zadania realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy w 2020 do 31 grudnia 2020 r.
 3. Dopuszcza się możliwość pobierania opłat od adresatów zadania publicznego pod warunkiem, że oferent prowadzi w tym zakresie odpłatną działalność pożytku publicznego.

 

 

III. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia zawarcia umowy w 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 2. Oferty powinny być skierowane w maksymalnym stopniu do mieszkańców Gminy Damasławek.
 3. Zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie
  z warunkami określonymi w ofercie oraz w umowie.
 4. Dotacja nie będzie udzielana na:
  a)zakup gruntów,
  b)działalność gospodarczą,
  c)działalność polityczną,
  d)pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,
  e)realizację inwestycji, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana.
 5. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu realizacji zadania. Zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody gminy. Zgłoszone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany nie wymagają aneksu do umowy.
 6. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów zadania. Zmiany powyżej 15% wymagają uprzedniej, pisemnej zgody gminy. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji budżetowej w ramach kwoty dotacji. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany budżet oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany powyższe nie wymagają aneksu do umowy.
 7. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Gminy Damasławek. Informacja powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowania z budżetu Gminy Damasławek”.
 8. Oferent realizując zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

  Termin składania ofert:

 1. Oferty na realizację zadania publicznego podmioty uprawnione składają (osobiście lud drogą pocztową) w terminie do 23 grudnia 2019 r. do godziny 15³0 w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do urzędu, a nie data stempla pocztowego. Nie będą rozpatrywane oferty przesłane drogą elektroniczną oraz faksem, złożone lub doręczone po terminie.
 2. Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań – Dz. U. z 2018 r. poz. 2057.
 3. Do oferty należy dołączyć:
 • aktualny odpis odpowiedniego rejestru lub ewidencji, potwierdzający status prawny podmiotu oraz umocowanie osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu oferenta;
 • statut podmiotu, a w przypadku, gdy przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania statutu inny dokument określający zasady działalności podmiotu.
 1. Wzór oferty, sprawozdania oraz umowy o wykonanie zadnia publicznego dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damasławek damaslawek.nowoczesnagmina.pl, na stronie internetowej gminy www.gminadamaslawek.pl i w Urzędzie Gminy Damasławek (pok. nr 4).
 2. Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginałach. W przypadku gdy wymienione załączniki składane są w formie kserokopii każda strona załącznika powinna zawierać:
  a)potwierdzenie formułą „za zgodność z oryginałem”,
  b)datę potwierdzenia zgodności z oryginałem,
  c)podpis osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania oferenta.

  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty:

 1. W celu opiniowania złożonych ofert Wójt Gminy Damasławek powoła w drodze zarządzenia komisję konkursową.
 2. W komisji konkursowej nie mogą zasiadać osoby pozostające w faktycznym stosunku
  z uczestnikami konkursu, ponieważ może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
 3. Jeżeli okoliczności, o których mowa wyżej zostaną ujawnione po powołaniu komisji, Wójt Gminy Damasławek dokonuje odpowiedniej zmiany w składzie komisji, przy czym czynności komisji dokonane przed zmianą, uznaje się za nieważne.
 4. W pracach komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.
 5. Do zadań komisji należy:
 • opiniowanie zgłoszonych ofert,
 • dokonanie oceny spełnienia kryteriów stawianych oferentom,
 • przedstawienie propozycji wyboru ofert,
 • wnioskowanie do Wójta Gminy o zatwierdzenie dotacji.
 1. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Oferta spełnia warunki formalne jeżeli złożona została:
 • w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu;
 • na odpowiednim druku;
 • przez uprawniony podmiot;
 • w zakresie zgodnym z ogłoszonym konkursem;
 • z uwzględnieniem warunku, że wysokość dotacji wynosi nie więcej niż 96 % kosztów finansowych projektu;
 • podpisana została przez upoważnione osoby.
 1. Oferty powinny być podpisane przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrznym podpisem, umożliwiającym weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty.
 2. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, w których terminy realizacji zadań są zgodne z określonymi w części I ogłoszenia o konkursie terminami realizacji poszczególnych zadań.
 3. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących braków formalnych:
  a)złożenie po terminie,
  b)niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty,
  c)złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o konkursie,
  d)złożenie na niewłaściwym formularzu,
  e)złożenie przez podmiot nieuprawniony,
  f)złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem,
  g)złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz gminy i jej mieszkańców,
  h)złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu,
  i)wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym,
  j)wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym.
 4. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
  a)brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych na potwierdzeniu złożenia oferty,
  b)nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletnie.
 5. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 11 mogą zostać usunięte w terminie do 5 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty.
 6. Nie ma możliwości wymiany ofert.
 7. Oferty spełniające kryteria formalne podlegają ocenie merytorycznej.
 8. Komisja konkursowa stosuje następujące kryteria oceny merytorycznej ofert na realizację zadań:

 

Lp. Szczegółowe kryteria wyboru oferty Maksymalna liczba punktów
1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta. 7
2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jej zakresu rzeczowego zadania. 8
3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne. 9
4. Ocena planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego. 5
5. Planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków. 5
6. Ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadanie publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadania. 3
7. Zgodność założonych rezultatów z celami zadania i ogłoszeniem o konkursie ich realność i sposób ich monitoringu. 10
8. Komplementarność zadania z innymi działaniami organizacji lub lokalnych instytucji. 3

 

 1. Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 50 pkt. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 25 pkt.
 2. Komisja sporządza protokół zawierający propozycje wybranych ofert, który przedstawia Wójtowi Gminy Damasławek. Protokół zawiera informacje o zarekomendowanych ofertach i o propozycjach wysokości przyznanych dotacji.
 3. Ostatecznego wyboru ofert i wysokości dotacji dokona Wójt Gminy. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.
 4. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 stycznia 2020 r., a informacja
  o wynikach niezwłocznie zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie
  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damasławek damaslawek.nowoczesnagmina.pl oraz na stronie internetowej gminy www.gminadamaslawek.pl . Zwycięzca zostanie powiadomiony pisemnie.
 5. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert nastąpi podpisanie umów z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, które będą stanowić podstawę przekazania dotacji. Ramowy wzór umowy określa załącznik nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań – Dz. U. z 2018 r. poz. 2057.
 6. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zmiany wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
 7. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed upływem terminu składania ofert w konkursie.

 

 

 1. Informacje dodatkowe:
 • Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damasławek damaslawek.nowoczesnagmina.pl, na stronie internetowej gminy www.gminadamaslawek.pl oraz dostępne są w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Damasławek (pokój nr 4), tel. 67-26-86-332.
 • W kwestiach nieunormowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się właściwe przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).

 

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego_wzór

Oferta realizacji zadania publicznego_wzór

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Cyprian Wieczorek

 

 

 

 

 

 

Terminy komisji Rady Gminy Damasławek na miesiąc grudzień 2019 roku

 

WYZNACZONO TERMINY  KOMISJI

RADY GMINY DAMASŁAWEK

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2019 ROKU

 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa  

(tematyka z planu pracy – UG)

10 grudnia 2019 r. godz. 15:30

 

Wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki  i Rolnictwa
oraz Komisji Oświaty, Samorządności i Zdrowia

 16 grudnia 2019 r. godz. 15:00

 

Damasławek, 27.11.2019 r.

Sporz. M. S-M

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Damasławku przy ul. Matejki.

 

DZIAŁKI POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ
NA SPRZEDAŻ
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) § 3 ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490)

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych w Damasławku przy ul. Matejki

Położenie
Księga wieczysta,
oznaczenie nieruchomości,
opis nieruchomości
Numer działki
Powierzchnia
Cena wywoławcza [zł] Wadium

[zł]

Przeznaczenie
 i sposób zagospodarowania
Damasławek, ul. Matejki
KW PO1B/00018944/8
obręb 0001 arkusz mapy 2
Działka ma kształt trójkąta i sprzedawana jest w kompleksie z działką numer 317/38. Użytki: RIVa – grunty orne
działka nr
317/20
pow. 0,0028 ha
41 000 zł
+ VAT 23%
4 100 zł Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Damasławek uchwalonym przez Radę Gminy Damasławek uchwałą Nr XVI/99/15
z dnia 2 listopada 2015 r. działki oznaczone są symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren nieużytkowany. Wzdłuż północnej granicy działki nr 317/38 przebiega podziemna sieć elektroenergetyczna nn.
Działki sprzedawane w kompleksie. Łącznie powierzchnia 1007 m2.
Damasławek, ul. Matejki
KW PO1B/00019483/5
obręb 0001 arkusz mapy 2
Działka ma kształt wieloboku i dostęp do drogi publicznej (ul. Matejki), możliwość podłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i sanitarnej. Użytki: RIVa – grunty orne
działka nr
317/38
pow. 0,0979 ha
Damasławek, ul. Matejki
 KW PO1B/00018944/8
obręb 0001 arkusz mapy 2
Działka ma kształt wieloboku i dostęp do drogi publicznej (ul. Matejki) przez działkę numer 317/35, możliwość podłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej
i sanitarnej. Użytki: SRIVa – sady, RIVa – grunty orne
działka nr
317/21
pow. 0,1341 ha
67 000 zł
+ VAT 23%
6 700 zł Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Damasławek uchwalonym przez Radę Gminy Damasławek uchwałą Nr  XVI/99/15
z dnia 2 listopada 2015 r. działka numer 317/21 oznaczona jest symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, działka numer 317/35 oznaczona jest symbolem KDW – teren dróg wewnętrznych. Teren częściowo nieużytkowany i częściowo użytkowany jako ogródki przydomowe. Wzdłuż północnej granicy działki nr 317/35 przebiega podziemna sieć elektroenergetyczna nn.Działki sprzedawane w kompleksie. Łącznie powierzchnia 1649 m2.
Damasławek, ul. Matejki
KW PO1B/00019483/5
obręb 0001 arkusz mapy 2,
Działka ma kształt prostokąta, stanowi drogę dojazdową do działki numer 317/21
i sprzedawana jest w kompleksie z tą działką. Użytki: RIVa – grunty orne
działka nr
317/35
pow. 0,0308 ha

 

 1. Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości stanowią własność Gminy Damasławek i nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani też nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.
 2. Sprzedaż ww. nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204).
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2020 r. (środa) w sali nr 9 Urzędu Gminy Damasławek przy
  Rynek 8. Rozpoczęcie przetargu: dz. nr (317/38, 317/20) – godz. 10.00, dz. nr (317/21, 317/35) – godz. 10.30
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wymagane wadium w terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu, a dowód wniesienia wadium przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu podczas rejestracji uczestników w sali nr 9 Urzędu Gminy Damasławek przy ul. Rynek 8
  w Damasławku.
 5. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem.
 6. Wadium należy wpłacić najpóźniej do 9 stycznia 2020 r. (czwartek) przelewem na niżej podany rachunek bankowy Gminy Damasławek nr: 18 8959 0001 4200 0299 2000 0410 (w tytule wpłaty należy wpisać
  działek).
 7. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 8. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet zapłaty ceny nabycia własności nieruchomości.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował
  co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 10. Do cen działek osiągniętych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 11. Protokół z przeprowadzenia przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.
 12. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez organizatora przetargu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Termin i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu.
 13. Nabywca nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
 14. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscui terminie podanym w zawiadomieniu, można odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 15. Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację
  i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Damasławek oraz ogłoszenie w prasie.
 16. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z warunkami przetargu.
 17. Treść niniejszego ogłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Damasławek, pokój nr 8 oraz na stronach internetowych: www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl, www.gminadamaslawek.pl

 Regulamin

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Niemczynie

 

DZIAŁKI POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ
NA SPRZEDAŻ
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

                Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204) § 3 ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych w Niemczynie

Położenie
Księga wieczysta,
oznaczenie nieruchomości,
opis nieruchomości
Numer działki
Powierzchnia
(ha)
Użytki
Cena wywoławcza [zł] Wadium

[zł]

Przeznaczenie
 i sposób zagospodarowania, opis nieruchomości
NIEMCZYN

PO1B/00019093/4
obręb 0008 Niemczyn
arkusz mapy 2,
Działki mają dostęp
do drogi publicznej nr 212014P.

Przez teren działek przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna (nn). Możliwość podłączenia do sieci elektroenergetycznej
i wodociągowej.

Umowa dzierżawy
do 31.08.2021 r.

działka nr
687/3
 pow. 0,0940 ha
Użytki rolne: „
RIVa – 0,0940 ha
30 500 zł
+ VAT 23%
3 050 zł Dotychczas nieruchomości wykorzystywane były na cele rolnicze. Nieruchomości oznaczone są
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Niemczyn uchwalonym przez Radę Gminy Damasławek uchwałą nr XI/65/11 z dnia 30 września 2011 r. jako MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Działki mają kształt nieregularnego wieloboku, prostokąta i prostokąta
ze ściętym narożnikiem.
Na terenie działek rosną nieliczne drzewa.
działka nr
687/4
pow. 0,0903 ha
 Użytki rolne: RIVa – 0,0759 ha, PsV – 0,0144 ha
29 300 zł
+ VAT 23%
2 930 zł
działka nr
687/5
pow. 0,0888 ha
 Użytki rolne: RIVa – 0,0137 ha, PsV – 0,0751 ha
28 800 zł
+ VAT 23%
2 880 zł
działka nr
687/6
pow. 0,0860 ha
 Użytki rolne: PsV – 0,0860 ha
27 900 zł
+ VAT 23%
2 790 zł

 

 1. Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości stanowią własność Gminy Damasławek i nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani też nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.
 2. Sprzedaż ww. nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204).
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2020 r. (środa) w sali nr 9 Urzędu Gminy Damasławek przy ul. Rynek 8. Rozpoczęcie przetargu: dz. nr 687/3 – godz. 11.00, dz. nr 687/4 – godz. 11.30, dz. nr 687/5 – godz. 12.00, dz. nr 687/6 – godz. 12.30.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wymagane wadium w terminie wyznaczonym
  w niniejszym ogłoszeniu, a dowód wniesienia wadium przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu podczas rejestracji uczestników w sali nr 9 Urzędu Gminy Damasławek przy ul. Rynek 8 w Damasławku.
 5. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem.
 6. Wadium wpłaca się najpóźniej do 9 stycznia 2020 r. (czwartek) przelewem na niżej podany rachunek bankowy Gminy Damasławek nr: 18 8959 0001 4200 0299 2000 0410 (w tytule wpłaty należy wpisać nr. działek). Wadium musi być wpłacone osobno na każdą działkę.
 7. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 8. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet zapłaty ceny nabycia własności nieruchomości.
 9. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych,
  a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 10. Do cen działek osiągniętych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 12. Protokół z przeprowadzenia przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.
 13. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez organizatora przetargu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 14. Termin i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu.
 15. Nabywca nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
 16. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym
  w zawiadomieniu, można odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 17. Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Damasławek oraz ogłoszenie w prasie.
 18. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z warunkami przetargu.
 19. Treść niniejszego ogłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Damasławek, pokój nr 8 oraz
  na stronie www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl

Regulamin

Dzień Pluszowego Misia

 

W poniedziałek, dnia 25 listopada w naszym przedszkolu obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Chyba nie ma domu, w którym nie byłoby misia. Jest on przyjacielem oraz towarzyszem wielu zabaw. Dlatego dziś każdy przedszkolak przyniósł swojego ulubionego misia. Każde dziecko przedstawiło skąd pochodzi jego ukochany przyjaciel. Następnie były wspólne zabawy z misiami. Uświetnieniem uroczystości był galaretkowy tort wykonany przez grupę Pszczółek. Jednogłośnie stwierdziliśmy, że każdy miś przyjacielem dzieci jest…

Opracowała: Agnieszka Kokowska

 

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

POZIOM 2

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA
Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia godz. 9.00 25.11.2019 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka Od godz. 9.00 dnia 26.11.2019 r. do godz. 24.00 dnia 27.11.2019 r
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.
Prognozowana jakość powietrza
Prognoza na dzień 26.11.2019 r. i na dzień 27.11.2019 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

Dzień 26.11.2019 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 26.11.2019 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: miasto Poznań i Leszno oraz teren powiatów: poznańskiego, szamotulskiego, nowotomyskiego, grodziskiego, kościańskiego, wolsztyńskiego, leszczyńskiego, śremskiego, gostyńskiego, rawickiego, kępińskiego.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 26.11.2019 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: szacunkowa sumaryczna liczba ludności zamieszkującej obszary miast i powiatów wymienionych powyżej wyniosła 1922106

 

 

Dzień 27.11.2019 r

 

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 27.11.2019 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: miasto Poznań, Leszno i Gniezno oraz teren powiatów: wągrowieckiego, obornickiego, poznańskiego, szamotulskiego, śremskiego, gnieźnieńskiego, gostyńskiego, rawickiego.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 27.11.2019 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: szacunkowa sumaryczna liczba ludności zamieszkującej obszary miast i powiatów wymienionych powyżej wyniosła 880521

 

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 26.11.2019 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: miasto Poznań i Leszno oraz teren powiatów: poznańskiego, szamotulskiego, nowotomyskiego, grodziskiego, kościańskiego, wolsztyńskiego, leszczyńskiego, śremskiego, gostyńskiego, rawickiego, kępińskiego.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 26.11.2019 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: szacunkowa sumaryczna liczba ludności zamieszkującej obszary miast i powiatów wymienionych powyżej wyniosła 1922106

Dzień 27.11.2019 r


 

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 27.11.2019 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: miasto Poznań, Leszno i Gniezno oraz teren powiatów: wągrowieckiego, obornickiego, poznańskiego, szamotulskiego, śremskiego, gnieźnieńskiego, gostyńskiego, rawickiego.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 27.11.2019 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: szacunkowa sumaryczna liczba ludności zamieszkującej obszary miast i powiatów wymienionych powyżej wyniosła 880521

INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności ·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła choroba płuc),

·      osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

W przypadku wystąpienia lub nasilenia się objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

Zalecane środki ostrożności Odradzana jest aktywność na zewnątrz. Osoby wrażliwe powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu.

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań krótkoterminowych ·      Działania określone przez Zarząd Województwa w planach działań krótkoterminowych

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania 25.11.2019 r. godz. 9.00
Podstawa prawna ·       Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)

·       rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

Źródła danych ·       Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

·       Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie – prognoza jakości powietrza

Opracowanie  
Publikacja http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

 

 

Powiadomienie do systemu RSO

 „Tytuł” Ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w województwie wielkopolskim
„Skrót” W dniach 26 i 27 listopada 2019 r. w Poznaniu, Lesznie i Gnieźnie oraz na terenie powiatów: wągrowieckiego, obornickiego, poznańskiego, szamotulskiego, śremskiego, gnieźnieńskiego, gostyńskiego, rawickiego wystąpi ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).

 

„PIERWSZE CZYTANKI DLA…” PRZEDSZKOLAKA

 

„PIERWSZE CZYTANKI DLA…” PRZEDSZKOLAKA – półmetek tegorocznej edycji kampanii Mała książka – wielki człowiek, organizowanej przez Instytut Książki.

Wierzymy, że wizyta w bibliotece może być początkiem wspaniałej przygody na całe życie, a wspólne czytanie książek w rodzinie wpływa pozytywnie na rozwój dziecka i wzmacnia poczucie bliskości z rodzicami. Dlatego Instytut Książki kontynuuje i rozwija program prowadzony od 2017 roku. Wówczas rozpoczęliśmy dystrybucję wyprawek czytelniczych dla noworodków w  szpitalach. Do połowy 2019 roku przekazano już około 600 tysięcy książek. Teraz w  5200 bibliotekach, biorących udział w programie, na młodych czytelników w wieku 3–6 lat czeka wyjątkowy prezent – książka „Pierwsze czytanki dla…”, dostosowana pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i  spełniająca najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i  mądrych książek dla najmłodszych. Od września 2019 roku już ponad 80 tysięcy dzieci odebrało swoją Wyprawkę Czytelniczą, z czego blisko 50 000 to nowi użytkownicy – dzieci, które po raz pierwszy zapisały się do biblioteki.

Kampania „Mała książka – wielki człowiek” to dla dzieci i ich rodziców zaproszenie do świata literatury z pięknie wydaną i mądrą książką, to także okazja do odwiedzenia biblioteki i zapoznania się z jej ofertą, po to, by wracać tam jak najczęściej. Dla bibliotekarzy to natomiast możliwość na pozyskanie nowych i wiernych czytelników.

W starannie dobranym zestawie utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych znajdują się zarówno pozycje klasyczne, jak i współczesne. W gronie autorów znajdziemy m.in. Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską, Czesława Janczarskiego czy Hannę Januszewską. W  publikacji obecni są również Liliana Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna Onichimowska, Małgorzata Strzałkowska, Adam Bahdaj, Michał Rusinek, Agnieszka Frączek, Joanna Kulmowa, Marcin Brykczyński, Jan Twardowski i Grzegorz Kasdepke – twórcy tak różni, jak różne są perspektywy spoglądania na świat – nieogarniony, a przy tym pociągający i pobudzający dziecięcą ciekawość. Całość została wzbogacona znakomitymi ilustracjami artysty Józefa Wilkonia.

W wyprawce dzieci otrzymają także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece Mały Czytelnik dostanie naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice i opiekunowie – przygotowana dla nich broszura informacyjna „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

Przed nami jeszcze ponad dwa miesiące trwania akcji, która uzupełniona będzie w najbliższym czasie kampanią telewizyjną, radiową oraz promocją w Internecie i mediach społecznościowych. Bierze w niej udział para aktorów Tamara Arciuch i Bartłomiej Kasprzykowski, prywatnie rodzice, którzy świadomie wychowują swoje pociechy w duchu zamiłowania do książek.

Kampania jest widoczna w przestrzeni publicznej wielu polskich miast dzięki ekspozycji prezentowanej na nośnikach outdoorowych. Aktywnie działa grupa facebookowa www.facebook.com/malaksiazkawielkiczlowiek/.

Więcej informacji na temat kampanii oraz pełną listę biorących w niej udział bibliotek znajdą Państwo na stronie www.wielki-czlowiek.pl. Zapraszamy do korzystania ze strony, gdzie publikujemy na bieżąco informacje o naszych działaniach i ciekawe materiały, pomocne w pracy z dziećmi.

Przed Świętami warto pomyśleć nie tylko o prezentach pod choinkę, ale i o najwspanialszym prezencie, jaki możemy dać naszemu dziecku. To czas, który  mu poświecimy na wspólne czytanie i miłość do literatury, która pozostanie na całe życie. Mamy nadzieję, że już niedługo kolejne dzieci rozpoczną swoją przygodę z książką i czytaniem, i wraz z rodzicami staną się stałymi bywalcami bibliotek!

 

Instytut Książki

 

 

 

Pomoc suszowa

 

Pomoc suszowa.

 

Wójt Gminy Damasławek Cyprian Wieczorek informuje, że do  29 listopada 2019 r. rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach polowych spowodowanych suszą powinni złożyć stosowny wniosek o pomoc suszową do Biura Powiatowego  ARiMR w Wągrowcu.

Jednym z wymaganych dokumentów do wniosku jest protokół z oszacowania strat sporządzony przez Gminną Komisję do Szacowania Start w Rolnictwie.

Część rolników z Gminy Damasławek, którzy nie otrzymali jeszcze protokołów
z wymaganym podpisem Wojewody Wielkopolskiego i nie złożyli jeszcze  wniosku o pomoc suszową, to powinni składać taki wniosek do ARIMR na podstawie protokołu „roboczego”. Ww. protokół można otrzymać w Urzędzie Gminy Damasławek pok. nr 8.

W przypadku zwrotu protokołów z podpisem Wojewody Wielkopolskiego zainteresowani rolnicy zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie przez pracownika  Urzędu. Otrzymany  protokół należy dostarczyć do ARiMR.

 

 

 

 

 

Szkolenie chemizacyjne

 

Szkolenie chemizacyjne.

Wójt Gminy Damasławek Cyprian Wieczorek informuje, że 12 grudnia 2019 r. 

Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Wągrowcu organizuje szkolenie chemizacyjne (puls obsługa opryskiwacza) dla rolników z Gminy Damasławek.

Zainteresowanych prosimy o kontakt  z Biurem Powiatowym WIR tel. 67 21 62 286
lub na FB Rady Powiatowej.