Dzienne archiwum: Grudzień 12, 2019

Ostrzeżenie meteorologiczne

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 55

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia Opady marznące/ 1
Obszar województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki
Ważność od godz. 23:00 dnia 12.12.2019 do godz. 09:00 dnia 13.12.2019
Przebieg Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu, deszczu ze śniegiem lub mżawki powodujących gołoledź.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 70%
Uwagi Brak.

Nowe stawki podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2020 roku będą obowiązywać nowe stawki podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. Wysokości stawek na przyszły rok są następujące:

 

Podatek od nieruchomości:

 • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: 0,95 zł za 1 m2
 • od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych: 4,80 zł za 1 ha,
 • od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 0,30 zł  za 1 m2,
 • od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa  w ustawie z dnia 23 lipca 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 roku poz. 1023, 1529 i 1566) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego: 3,10 zł za 1 m2,
 • od budynków mieszkalnych: 0,80 zł za 1 m2,
 • od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz  od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 20,50 zł za 1 m2,
 • od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 11,18 zł za 1 m2,
 • od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: 4,87 zł za 1 m2,
 • od domków letniskowych: 8,05 zł za 1 m2,
 • od budynków pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 5,30 zł  za 1 m2,
 • od budowli: 2% od wartości.

 

Podatek rolny:

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020, stawka podatku rolnego w przyszłym roku wynosić będzie dla gospodarstw rolnych: 146,15 zł za 1 ha przeliczeniowy, a dla gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego (poniżej 1 ha): 292,30 zł za 1 ha fizyczny.

 

Podatek leśny:

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku, podatek leśny    na rok podatkowy 2020 wynosić będzie: 42,7328 zł za 1 ha lasu.

 

Stawki podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2020 nie uległy zmianie   w stosunku do roku 2019. Określone są one w Uchwale Nr XLI/236/17 Rady Gminy Damasławek z dnia 19 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Są też dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Damasławek, na stronie BIP Urzędu Gminy: www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl oraz zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 24 października 2017 roku poz. 6673.

 

Sesja Rady Gminy Damasławek

Rada Gminy

Damasławek

informuje, że 27 grudnia 2019 r. o godz. 13:00

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku

odbędzie się

SESJA  RADY  GMINY

Sesja ma charakter otwarty

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zgłaszanie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Powołanie sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy Damasławek.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia,
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • ustalenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Damasławek na rok szkolny 2019/2020,
 • zmian w budżecie gminy na rok 2019,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Damasławek na lata 2019 – 2029,
 • zmieniająca uchwałę nr XI/83/19 Rady Gminy Damasławek z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile ponaglenia z dnia 16 sierpnia 2019 r. wniesionego przez pana Sz.,
 • zmiany uchwały nr XLVII/296/18 Rady Gminy Damasławek z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Damasławek do realizacji „Programu profilaktyki     w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018 – 2022”,
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok,
 • ustalenia planu pracy Rady Gminy Damasławek na 2020 rok,
 • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Damasławek na lata 2020 – 2030,
 • uchwały budżetowej na rok 2020.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy Damasławek.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie.  

 

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Buk

Przedszkolaki w teatrze

 

Na początku grudnia przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Damasławku udały się na wycieczkę do MDK w Wągrowcu na przedstawienie teatralne pt. Alladyn”.  Podczas wycieczki dzieci miały możliwość spotkania się z prawdziwymi aktorami na scenie. Duże wrażenie na najmłodszych widzach  zrobiły cudowne kostiumy i wspaniała oprawa muzyczna do przedstawienia.

Opracowała: A. Kokowska