Miesięczne archiwum: Styczeń 2020

Porządkowanie poboczy dróg gminnych

Rozpoczęliśmy porządkowanie poboczy dróg gminnych. Kolejny rok przycinamy drzewa i krzewy. Poniżej zdjęcia trzech dróg przy których usunęliśmy krzaki.

W związku z naszą akcją mamy zagadkę. W jakich miejscowościach wykonaliśmy zdjęcia?
Osoba, która jako pierwsza poda prawidłową odpowiedź, otrzyma od nas pakiet gminnych gadżetów.

Sesja Rady Gminy Damasławek

 

 

 

Rada Gminy Damasławek

informuje, że 3 lutego 2020 roku o godz. 15:00

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku

odbędzie się

SESJA RADY GMINY

Sesja ma charakter otwarty

 

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zgłaszanie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Powołanie sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy Damasławek.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany uchwały nr IX/71/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Damasławek,
 • ustalenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Damasławek na rok szkolny 2019/2020,
 • wyłączenia z Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku i likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Damasławku,
 • zmian w budżecie gminy na rok 2020,
 • przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Wągrowcu na uchwałę nr XXIV/148/16 Rady Gminy Damasławek z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Damasławek.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy Damasławek.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Buk

Stopień alarmowy BRAVO oraz ALFA i ALFA-CRP na obszarze całego kraju.

 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające stopień alarmowy BRAVO (województwo małopolskie) oraz ALFA i ALFA-CRP na obszarze całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od czwartku 23 stycznia 2020 r. (od godz. 00:01) do środy 29 stycznia 2020 r. (do godziny 23:59). Wprowadzenie stopnia alarmowego ma charakter prewencyjny.

Stopień ALFA jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Stopnie alarmowe CRP dotyczą z kolei zagrożenia w cyberprzestrzeni.

Podczas obowiązywania stopnia alarmowego ALFA wszyscy powinni zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład: nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numerów telefonu 112 oraz 997.

 

Oferta pracy – Robotnik gospodarczy

 

OFERTA PRACY

ROBOTNIK GOSPODARCZY

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

 

 1. Określenie stanowiska:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.

 

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. B, kat. T lub B + E.

  4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  I. ZADANIA:

 • Utrzymanie czystości na terenie Gminy Damasławek.
 • Pielęgnacja terenów zielonych:
 • trawników, kwietników,
 • klombów kwiatowych,
 • drzew i krzewów.
 • Utrzymanie w sprawności i dokonywanie drobnych napraw powierzonego sprzętu.
 • Prawidłowa obsługa maszyn (ciągnik, rębak, itp.).
 • Zgłaszanie kierownikowi o wszelkiego rodzaju nieprawidłowościach.
 • Zgłaszanie zapotrzebowania na niezbędne narzędzia do wykonywania prac.
 • Wykonywanie drobnych prac konserwacyjno-remontowych w budynkach Gminy Damasławek.
 • Utrzymanie porządku i remonty na drogach, ulicach, placach i chodnikach.
 • Instalowanie i demontaż oświetlenia świątecznego.
 • Wykonywanie prac na wysokości do 3 metrów.
 • Oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota wskazanych terenów.
 • W sezonie grzewczym palenie w centralnym ogrzewaniu w budynku gminnym wskazanym przez Kierownika.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Referatu i Wójta.

  II. OBOWIĄZKI:

 • Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damasławek.
 • Przestrzeganie Regulaminu Pracy i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.).
 • Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.) w związku z pracą na aplikowane stanowisko,
 • oświadczenia kandydata ubiegającego się o zatrudnienie:

– o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

– o niekaralności, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis)

 

          6. Informacja o warunkach pracy:

 • 1 etat.
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

 

 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek (pok. nr 2) lub pocztą na adres urzędu: Urząd Gminy Damasławek,
ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko robotnika gospodarczego” w nieprzekraczalnym terminie do 5 lutego 2020 roku do godziny 14:30.

            Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15.30, w piątek od 7:30 do 14:30. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

            Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67-26-86-332 w godz. od 7:30
do 16:30 w poniedziałki, od 7:30 do 15:30 od wtorku do czwartku, od 7:30 do 14:30 w piątki.

 

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula dotycząca danych osobowych

Damasławek, 24 stycznia 2020 roku

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i analityki

 

Wójt Gminy Damasławek ogłasza nabór

 na wolne stanowisko urzędnicze

księgowości budżetowej i analityki

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

 

 1. Określenie stanowiska:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega Skarbnikowi Gminy.

 

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie, co najmniej średnie.

Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość regulacji prawnych:

– ustawa o samorządzie gminnym,

– ustawa o pracownikach samorządowych,

– Kodeks Postępowania Administracyjnego,

– ustawa o finansach publicznych,

– ustawa o rachunkowości,

– ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

 • komunikatywność,
 • umiejętność planowania pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność przekazywania i uzyskiwania informacji,
 • umiejętność interpretowania przepisów prawa i zdolność analitycznego myślenia,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • prawo jazdy kat. B.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  I. ZADANIA:

1) Sporządzenie dla pracowników wyodrębnionej klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie uchwały budżetowej.

2) Prowadzenie zbiorczego harmonogramu wydatków na podstawie harmonogramów jednostkowych.

3) Sporządzanie niezwłocznie, po każdej zatwierdzonej zmianie w budżecie, aktualizacji wyodrębnionej klasyfikacji budżetowej wydatków pracowników realizujących wykonanie budżetu. Przedłożenie ich do podpisu Wójtowi i przekazywanie pracownikom do realizacji.

4) Analiza realizacji wydatków.

5) Opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie WPF.

6) Prowadzenie pozabilansowej ewidencji księgowej, w tym zaangażowanie wydatków.

7) Kontrola dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym oraz ich dekretacja i wprowadzanie do sytemu finansowo- księgowego.

8) Sporządzanie i przekazywanie miesięcznego sprawozdania budżetowego Urzędu Gminy o wydatkach (Rb-28).

9) Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań budżetowych Rb-PDP dotyczących dochodów podatkowych Gminy oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań Rb-34.

10) Współpraca z bankiem, w tym uzgodnienie sald rachunków bankowych w ciągu roku.

11) Segregowanie dokumentów finansowo- księgowych z zakresu dochodów budżetowych.

12) Opróżnianie w sezonie kąpielowym automatów do dystrybucji energii elektrycznej przy polu namiotowym na kąpielisku gminnym w Kozielsku, razem we współpracy z pracownikiem ds. inwestycji i zamówień publicznych oraz przekazywanie gotówki do kasy Urzędu Gminy.

13) Opracowywanie harmonogramu realizacji wydatków na stanowisku pracy.

14) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Referatu oraz Wójta.

 

         II. OBOWIĄZKI:

 • Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damasławek, Regulaminu Pracy i Kodeksu Etyki Pracownika Samorządowego.
 • Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym.
 • Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.).
 • Przestrzeganie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
 • Przestrzeganie i stosowanie przepisów instrukcji kancelaryjnej dla urzędów gmin.
 • Przestrzeganie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).
 • Zamieszczanie w BIP informacji, aktów prawa miejscowego i innych, których obowiązek publikacji wynika z przepisów szczególnych, za pośrednictwem informatyka.
 • Zamieszczanie informacji na stronie internetowej Gminy Damasławek za pośrednictwem informatyka.
 • Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w Urzędzie.
 • Przestrzeganie przepisów ustaw związanych z powierzonym zakresem obowiązków, m. in. ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych itp.
 • Przestrzeganie i stosowanie przepisów ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


 1. Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.) w związku z pracą na aplikowane stanowisko,
 • oświadczenia kandydata ubiegającego się o zatrudnienie:

– o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

– o niekaralności, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis)

 

 1. Informacja o warunkach pracy:
 • 1 etat,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • praca jednozmianowa w poniedziałek od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku
  w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Damasławek, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w grudniu 2019 r. był wyższy niż 6 %.

 

 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek (pok. nr 2) lub pocztą na adres urzędu: Urząd Gminy Damasławek,
ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej i analityki” w nieprzekraczalnym terminie do 5 lutego 2020 roku do godziny 14:30.

            Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15.30, w piątek od 7:30 do 14:30. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

            Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67-26-86-332 w godz. od 7:30
do 16:30 w poniedziałki, od 7:30 do 15:30 od wtorku do czwartku, od 7:30 do 14:30 w piątki.

 

 1. Inne informacje:
 • nabór na wolne stanowisko przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Damasławek,
 • nabór odbędzie się w dwóch etapach:

I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,

II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub wyłącznie z rozmowy kwalifikacyjnej,

 • kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu,
 • informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (damaslawek.nowoczesnagmina.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu,
 • informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w ogłoszeniu o naborze podstawa prawna art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( U. z 2019 r., poz. 1282),
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67–26-86-332.

  Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

Damasławek, 24 stycznia 2020 r.

Ferie zimowe

❄️💥FERIE ZIMOWE💥❄️

W pierwszym tygodniu ferii zimowych nie zabraknie ciekawych zajęć i wydarzeń. Pomimo braku śniegu, nie brakuje pomysłów na spędzenie wolnego czasu. Zachęcamy do zapisywania się na poszczególne warsztaty. Pełna oferta zajęć na profilu GOK Damasławek oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku.

75. rocznica wyzwolenia Damasławka spod okupacji hitlerowskiej oraz 157. rocznica Powstania Styczniowego.

 

🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱 🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱 🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱

W środę 22 stycznia 2020 roku na damasławskim rynku odbyła się uroczystość związana z obchodami 75. rocznicy wyzwolenia Damasławka spod okupacji hitlerowskiej oraz 157. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Podczas uroczystości odśpiewano hymn państwowy, a przybyłe delegacje złożyły pod pomnikiem okolicznościowe wiązanki kwiatów. Wójt podziękował wszystkim zgromadzonym za udział w obchodach oraz za oddanie czci poległym w czasie II wojny światowej. Po uroczystościach przybyłe delegacje udały się do Urzędu Gminy Damasławek, na spotkanie przy kawie i herbacie.