Miesięczne archiwum: wrzesień 2021

Obwieszczenie o zakończeniu konsultacji społecznych

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY DAMASŁAWEK

z dnia 30 września 2021 r.

 

                Informuję, że w dniach od 15 września 2021 r. do 29 września 2021 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Damasławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”. Konsultacje ww. projektu uchwały zostały przeprowadzone na podstawie uchwały Nr XXXIX/242/10 Rady Gminy Damasławek z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii zainteresowanych podmiotów do ww. projektu uchwały.

             Projekt uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Damasławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” wraz z obwieszczeniem o konsultacjach został wywieszony w okresie konsultacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Damasławek, zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damasławek www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl oraz na stronie internetowej www.gminadamaslawek.pl .

            W wyznaczonym terminie konsultacji żadna organizacja pozarządowa nie zgłosiła uwag i opinii do projektu uchwały.

            Biorąc powyższe pod uwagę konsultacje uważa się za przeprowadzone.

           

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ Cyprian Wieczorek 

 

Damasławek, 30 września 2021 r.

Odbiór inwestycji

 

Zakończyła się budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Niemczynie. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz chodnik. Wartość inwestycji to blisko 300 000,00 złotych. Wykonawcą prac była firma GABRODROG Paweł Kubicki ze Żnina. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 173 978,00 złotych.

Sprzedaż nieruchomości położonych w Damasławku przy ul. Matejki

DZIAŁKI POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ
NA SPRZEDAŻ
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Na podstawie art. 28, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490)

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

ogłasza

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych w Damasławku przy ul. Matejki

Położenie
Księga wieczysta,
oznaczenie nieruchomości,
opis nieruchomości

Numer działki
Powierzchnia

Cena wywoławcza [zł]

Wadium

[zł]

Przeznaczenie
 i sposób zagospodarowania

Damasławek, ul. Matejki
 KW PO1B/00018944/8
obręb 0001 arkusz mapy 2
Działka ma kształt wieloboku i dostęp do drogi publicznej (ul. Matejki) przez działkę numer 317/35, możliwość podłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i sanitarnej. Użytki: SRIVa – sady, RIVa – grunty orne

działka nr
317/21
pow. 0,1341 ha

64 000 zł
+ VAT 23%

6 400 zł

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Damasławek uchwalonym przez Radę Gminy Damasławek uchwałą Nr XVI/99/15
z dnia 2 listopada 2015 r. działka numer 317/21 oznaczona jest symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, działka numer 317/35 oznaczona jest symbolem KDW – teren dróg wewnętrznych. Teren częściowo nieużytkowany i częściowo użytkowany jako ogródki przydomowe. Wzdłuż północnej granicy działki nr 317/35 przebiega podziemna sieć elektroenergetyczna nn.

Działki sprzedawane w kompleksie. Łącznie powierzchnia 1649 m2.

Damasławek, ul. Matejki
KW PO1B/00019483/5
obręb 0001 arkusz mapy 2,
Działka ma kształt prostokąta, stanowi drogę dojazdową do działki numer 317/21
i sprzedawana jest w kompleksie z tą działką. Użytki: RIVa – grunty orne

działka nr
317/35
pow. 0,0308 ha

 

 1. Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości stanowią własność Gminy Damasławek i nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani też nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.
 2. Sprzedaż ww. nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.).
 3. Przetarg odbędzie się 27 października 2021 roku (środa) w sali nr 9 Urzędu Gminy Damasławek przy ul. Rynek 8. Rozpoczęcie przetargu dz. nr (317/21, 317/35) – 10.30.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wymagane wadium w terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu, a dowód wniesienia wadium przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu podczas rejestracji uczestników w sali nr 9 Urzędu Gminy Damasławek przy ul. Rynek 8 w Damasławku.
 5. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem.
 6. Wadium należy wpłacić najpóźniej do 22 października 2021 roku (piątek) przelewem na niżej podany rachunek bankowy Gminy Damasławek nr: 18 8959 0001 4200 0299 2000 0410 (w tytule wpłaty należy wpisać nr działek).
 7. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 8. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet zapłaty ceny nabycia własności nieruchomości.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 10. Do cen działek osiągniętych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 11. Protokół z przeprowadzenia przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.
 12. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez organizatora przetargu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Termin
  i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu.
 13. Nabywca nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
 14. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
  i terminie podanym w zawiadomieniu, można odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 15. Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie
  w siedzibie Urzędu Gminy Damasławek oraz ogłoszenie w prasie.
 16. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z warunkami przetargu.
 17. Treść niniejszego ogłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Damasławek, pokój nr 8 oraz na stronach internetowych: www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl, www.gminadamaslawek.pl.

 

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Cyprian Wieczorek

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Dąbrowie

 

UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ
W DĄBROWIE PRZEZNACZONEJ  DO SPRZEDAŻY
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

            Na podstawie art. 28, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

ogłasza
czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Dąbrowie.

Położenie
Księga wieczysta,
oznaczenie nieruchomości,
opis nieruchomości

Numer działki
Powierzchnia

Cena nieruchomości zł

Wadium

Przeznaczenie
 i sposób zagospodarowania

Dąbrowa działka 376/2 –

udział wynoszący 3715/10000

KWPO1B/00040813/4,

Użytki:

B            0,1000 ha

R IIIB    0,3413 ha

działka 376/2
0,4413 ha

95 000,00 zł
+ VAT 23%

9 500,00 zł

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Gruntowice, Międzylesie i Dąbrowa uchwalonym przez Radę Gminy Damasławek uchwałą XX/125/16 z dnia 7 marca 2016 roku działka oznaczone jest symbolem 2MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Udział w działce w wysokości 6285/10000 należy do osób fizycznych.

 

 1. Przeznaczony do sprzedaży udział wynoszący 3715/10000 nieruchomości zabudowanej stanowiący własność Gminy Damasławek i nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani też nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nim.
 2. Sprzedaż ww. nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. 1990 ze zm.).
 3. Przetarg odbędzie się 27 października 2021 roku (środa) w sali nr 9 Urzędu Gminy Damasławek przy ul. Rynek 8. Rozpoczęcie przetargu o godz. 10.00.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wymagane wadium w terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu, a dowód wniesienia wadium przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu podczas rejestracji uczestników w sali nr 9 Urzędu Gminy Damasławek przy ul. Rynek 8 w Damasławku.
 5. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem.
 6. Wadium należy wpłacić najpóźniej do 22 października 2021 roku (piątek) przelewem na niżej podany rachunek bankowy Gminy Damasławek nr: 18 8959 0001 4200 0299 2000 0410 (w tytule wpłaty należy wpisać nr działki).
 7. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 8. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet zapłaty ceny nabycia własności nieruchomości.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 10. Do cen działek osiągniętych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 11. Protokół z przeprowadzenia przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.
 12. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez organizatora przetargu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Termin
  i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu.
 13. Nabywca nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
 14. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
  i terminie podanym w zawiadomieniu, można odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 15. Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Damasławek oraz ogłoszenie w prasie.
 16. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z warunkami przetargu.
 17. Treść niniejszego ogłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Damasławek, pokój nr 8 oraz na stronach internetowych: www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl, www.gminadamaslawek.pl.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Cyprian Wieczorek

Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)

 

Szanowni Państwo,

 

 Powiat Wągrowiecki dołączył do grona samorządów, które aktywnie wspierają profilaktykę nowotworową w Polsce i zdecydował o sfinansowaniu szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), odpowiedzialnego za powstawanie raka szyjki macicy. Biorąc pod uwagę rekomendacje światowych i polskich towarzystw medycznych, podjęto decyzję o zaszczepieniu dziewczynek z rocznika 2008, zameldowanych na stałe na terenie jednej z siedmiu Gmin Powiatu Wągrowieckiego: Gminy Miejskiej Wągrowiec, Gminy Wągrowiec, Gminy Damasławek, Miasta i Gminy Gołańcz, Gminy Mieścisko, Miasta i Gminy Skoki, Gminy Wapno. Koszt tych szczepień zostanie finansowany w 50% ze środków budżetu Powiatu Wągrowieckiego oraz w 50% z budżetów Gminy Miejskiej Wągrowiec, Gminy Wągrowiec, Gminy Damasławek, Miasta i Gminy Gołańcz, Gminy Mieścisko, Miasta i Gminy Skoki, Gminy Wapno.

                Wirus HPV odpowiada za różne przednowotworowe i nowotworowe zmiany na błonach śluzowych narządów płciowych i innych okolic ciała. W skali całego świata rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości rakiem, który dotyka kobiety. W Polsce zapada na ten typ nowotworu ponad 3 600 kobiet rocznie, z czego umiera, co roku około 2 000 – jest to jeden z najwyższych wskaźników umieralności w Europie.

W ramach działań promocyjno-edukacyjnych zostanie umieszczony na stronie www.edictum.pl w zakładce „Programy-Wągrowiec 2021” film edukacyjny dotyczący zagadnień związanych z zachorowaniami wywoływanymi przez wirus brodawczaka ludzkiego oraz działań profilaktycznych, które pozwolą uchronić dziewczynkę przed zakażeniem wirusem HPV. Wykład prowadzi Prof. zw. dr hab. Hanna Krauss-pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, pediatra z dużym doświadczeniem zawodowym.

Do zaszczepienia Państwa córki niezbędna jest zgoda rodzica oraz kwestionariusz wywiadu przesiewowego. Właściwe formularze otrzymają Państwo z tym listem, oraz dostępne będą na stronie www.edictum.pl. w zakładce „Programy”. W/w uzupełnione druki wraz z książeczką zdrowia dziecka należy zabrać ze sobą na szczepienie.

W związku ze stanem pandemii koronawirusa SARS-COV-2 do listu zostaną dołączone zasady bezpieczeństwa dotyczące wykonywania szczepień w czasie pandemii COVID-19. Dodatkowe informacje dostępne są pod nr telefonu 573149181 lub osobiście w siedzibie „EDICTUM” Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 31, I piętro, pok. 120.

Zapisy możliwe są przez internet: wagrowiechpvzapisy@gmail.com, oraz pod numerem telefonu 573149181

     

                  

Szczepienia II dawką szczepionki odbędą się według następującego harmonogramu:

 

27.09.2021r. – Gmina Miejska Wągrowiec – Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Krótka 4, 62-100 Wągrowiec:

 – od godz. 15:00 do 16:00 dzieci z nazwiskami od „A” do „G”

 – od godz. 16:00 do 17:00 dzieci z nazwiskami od „H” do „O”

 – od godz. 17:00 do 18:00 dzieci z nazwiskami od „P” do „Ż”

 

28.09.2021r. – Skoki, Gołańcz, Mieścisko Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach, Poznańska 2,

62-085 Skoki (budynek nr 3 przy hali widowiskowo-sportowej):

 – od godz. 10:00 do 11:10 dzieci z nazwiskami od „A” do „G”

 – od godz. 11:10 do 12:20 dzieci z nazwiskami od „H” do „O”

 – od godz. 12:20 do 13:30 dzieci z nazwiskami od „P” do „Ż”

 

29.09.2021r. – Gmina Wągrowiec, Damasławek, Wapno – Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Krótka 4, 62-100 Wągrowiec:

 – od godz. 15:00 do 16:00 dzieci z nazwiskami od „A” do „G”

 – od godz. 16:00 do 17:00 dzieci z nazwiskami od „H” do „O”

 – od godz. 17:00 do 18:00 dzieci z nazwiskami od „P” do „Ż”

 

Dziewczynki, które z przyczyn losowych nie mogą przyjechać na szczepienie 27.09.2021r. i 28.09.2021r. mogą się zgłosić w dniu 29.09.2021r. w wyznaczonych godzinach.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 71

Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/ 1

Obszar województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki

Ważność od godz. 19:00 dnia 23.09.2021 do godz. 04:00 dnia 24.09.2021

Prawdopodobieństwo 85%

Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h,
w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu. Lokalnie możliwe burze.

Uwagi Brak.

Nowa świetlica wiejska

Zakończyła się budowa świetlicy wiejskiej w Wiśniewku. Nowy obiekt ma powierzchnię 62 m2 oraz posiada elektryczne ogrzewanie podłogowe zasilane panelami fotowoltaicznymi. Świetlica składa się z pięciu pomieszczeń: korytarza, szatni, toalety, rozdzielni posiłków oraz sali. W ramach inwestycji zakupiono również wyposażenie.
 
Wartość inwestycji to ponad 330 000,00 złotych. Realizacja zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 166 048,00 złotych oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 129 152,00 złotych.
 
Wykonawcom prac było konsorcjum firm Przemysława Wojciechowskiego prowadzącego działalność pod nazwą „Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych C. O. i gaz Przemysław Wojciechowski” oraz Piotra Łukomskiego prowadzącego działalność pod nazwą „Ciesielstwo-Stolarstwo Piotr Łukomski, Ośrodek Wczasowy Belona”.
 
Niebieskie tło. Na środku duży napis OFERTA PRACY. Na dole logo herb gminy.

Ogłoszenie trzeciego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska.

 

Wójt Gminy Damasławek ogłasza trzeci nabór

na wolne stanowisko urzędnicze

planowania przestrzennego i ochrony środowiska

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

 

 1. Określenie stanowiska:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega Sekretarzowi Gminy.

 

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku urzędniczym będzie dodatkowym atutem,
 • Preferowane wykształcenie wyższe o kierunku: administracja samorządowa, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, urbanistyka i architektura, budownictwo, geodezja i kartografia.

Wymagania dodatkowe:

 • Dobra znajomość regulacji prawnych:

– ustawa o samorządzie gminnym,

– ustawa o pracownikach samorządowych,

– Kodeks Postępowania Administracyjnego,

– ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

– ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

– ustawa o gospodarce nieruchomościami,

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

 • Komunikatywność,
 • Umiejętność planowania pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • Umiejętność przekazywania i uzyskiwania informacji,
 • Umiejętność interpretowania przepisów prawa i zdolność analitycznego myślenia,
 • Prawo jazdy kat. B.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

       ZADANIA:

 • Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowywanie dokumentacji planistycznej do publikacji.
 • Wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planach zagospodarowania przestrzennego oraz studium.
 • Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy dla pozostałych inwestycji.
 • Rozpatrywanie wniosków o wydanie zaświadczenia o położeniu działki na obszarze rewitalizacji, dostępie do drogi publicznej, przeznaczeniu do zalesienia, wydanych decyzji o warunkach zabudowy.
 • Wydawanie decyzji środowiskowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości (postanowienia, decyzje).
 • Udział w naradach koordynacyjnych dot. uzgodnienia uzbrojenia terenu gminy Damasławek.
 • Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków odnoszących się do budynków.
 • Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych w zakresie zadań objętych stanowiskiem (system informacji o środowisku), baza ocen oddziaływania na środowisko.
 • Nadawanie numerów nieruchomościom na terenie gminy Damasławek.
 • Prowadzenie spraw z dziedziny geologii.
 • Opracowywanie harmonogramu realizacji wydatków na stanowisku pracy.
 • Współpraca ze stanowiskiem ds. inwestycji i zamówień publicznych w zakresie pozyskiwania środków unijnych i innych pozabudżetowych.
 • Sporządzanie decyzji ustalającej wysokość opłaty planistycznej.
 • Sporządzanie opracowań związanych z planem gospodarki niskoemisyjnej.
 • Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem, aktualizacją, monitorowaniem oraz sprawozdawczością Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Damasławek.
 • Prowadzenie wszystkich spraw związanych z promocją oraz realizacją programu „Czyste Powietrze” w ramach zawartego porozumienia pomiędzy gminą Damasławek, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 • Prowadzenie wszystkich spraw związanych z obsługą wprowadzania deklaracji o użytkowanym źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) oraz wykonywanie pozostałych zadań związanych z CEEB zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
 • Pełnienie funkcji Administratora Lokalnego w ramach działań dotyczących Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w Urzędzie Gminy Damasławek.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Referatu i Wójta.

OBOWIĄZKI:

 • Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damasławek, Regulaminu Pracy i Kodeksu Etyki Pracownika Samorządowego.
 • Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym.
 • Przestrzeganie i stosowanie przepisów ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. – O ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 • Przestrzeganie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).
 • Przestrzeganie i stosowanie przepisów instrukcji kancelaryjnej dla urzędów Gmin.
 • Przestrzeganie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
 • Zamieszczanie w BIP informacji, aktów prawa miejscowego i innych, których obowiązek publikacji wynika z przepisów szczególnych, za pośrednictwem informatyka.
 • Zamieszczanie informacji na stronie internetowej Gminy Damasławek za pośrednictwem informatyka.
 • Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w urzędzie.
 • Przestrzeganie przepisów ustaw związanych z powierzonym zakresem obowiązków.
 •  
 1. Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.) w związku z pracą na aplikowane stanowisko,
 • oświadczenia kandydata ubiegającego się o zatrudnienie:

– o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

– o niekaralności, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,

 • kserokopia potwierdzona przez kandydata za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności, jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6 %.

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis).

 

 1. Informacja o warunkach pracy:
 • 1 etat,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • praca jednozmianowa w poniedziałek od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku
  w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Damasławek, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w sierpniu 2021 r. był wyższy niż 6 %.

 

 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek (pok. nr 2) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Damasławek

Rynek 8

62-110 Damasławek

w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi kandydata z dopiskiem „Trzeci nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska” w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2021 r. do godziny 15:30.

Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

 

 1. Inne informacje:
 • Nabór na wolne stanowisko przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Damasławek.
 • Nabór odbędzie się w dwóch etapach:

I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,

II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub wyłącznie z rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (damaslawek.nowoczesnagmina.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.
 • Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w ogłoszeniu o naborze podstawa prawna art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67–26-86-332.

Kwestionariusz osobowy

Klauzula

Damasławek, 17 września 2021 roku

Stypendia Wójta Gminy Damasławek 2021

 
15 września br. Wójt Cyprian Wieczorek spotkał się z najlepszymi uczniami szkół z terenu gminy Damasławek, celem nagrodzenia ich za szczególne osiągnięcia w nauce. Podczas spotkania był obecny Przewodniczący Rady Gminy Damasławek Sławomir Buk.
 
Stypendium Wójta Gminy Damasławek jest przyznawane na podstawie Uchwały Rady Gminy Damasławek uczniowi uzyskującemu wysoką średnią z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności laureatowi i finaliście konkursu przedmiotowego, konkursu tematycznego, uczniowi uzyskującemu osiągnięcia artystyczne o zasięgu, co najmniej wojewódzkim lub sportowe.
Kwota stypendium wynosi 450,00 zł jednorazowej nagrody dla każdego ze stypendystów. Stypendystami 2021 roku zostało 29 uczniów:
 
1. Jagoda Nowak,
2. Mateusz Cieśliński,
3. Natasza Pikula,
4. Julia Eliasz,
5. Jakub Dominikowski,
6. Elena Fabiszak,
7. Karolina Kasperkowiak,
8. Marcin Starczewski,
9. Nadia Eliasz,
10. Aleksandra Pawłowska,
11. Katarzyna Pawlak,
12. Franciszek Banaś,
13. Wiktoria Sokołowska,
14. Sebastian Kotwica,
15. Klaudia Sujka,
16. Eleonora Wojciechowska,
17. Piotr Mazurek,
18. Marcin Mazurek,
19. Mikołaj Komasa,
20. Filip Wojciechowski,
21. Julia Zyzak,
22. Katarzyna Szyper,
23. Krystian Kalka,
24. Hanna Łożyńska,
25. Joanna Michalska,
26. Michalina Maciuba,
27. Oliwia Maćkowska,
28. Miłosz Kossowicz,
29. Maja Nowicka.
 
Wszystkim uczniom, ich rodzicom i nauczycielom oraz dyrektorom szkół z terenu gminy Damasławek gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
 
 
Niebieskie tło. Na środku duży napis informacja. Na dole logo herb gminy.

Informacja o wynikach drugiego naboru

 

INFORMACJA O WYNIKACH DRUGIEGO NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska
w Urzędzie Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek

 

W wyniku otwartego i konkurencyjnego, drugiego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek

     

nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór na to stanowisko nie został rozstrzygnięty.

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 7 ust. 2 Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Damasławek oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.89.2019 z dnia 17 lipca 2019 r. „osoba rekomendowana do zatrudnienia musi uzyskać minimum 70 % możliwej do zdobycia punktacji„. Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów, a co za tym idzie drugi nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska nie został rozstrzygnięty.

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

/-/ Joanna Dworek

                   

Damasławek, 16 września 2021 r.