Dzienne archiwum: 24 września, 2021

Sprzedaż nieruchomości położonych w Damasławku przy ul. Matejki

DZIAŁKI POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ
NA SPRZEDAŻ
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Na podstawie art. 28, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490)

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

ogłasza

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych w Damasławku przy ul. Matejki

Położenie
Księga wieczysta,
oznaczenie nieruchomości,
opis nieruchomości

Numer działki
Powierzchnia

Cena wywoławcza [zł]

Wadium

[zł]

Przeznaczenie
 i sposób zagospodarowania

Damasławek, ul. Matejki
 KW PO1B/00018944/8
obręb 0001 arkusz mapy 2
Działka ma kształt wieloboku i dostęp do drogi publicznej (ul. Matejki) przez działkę numer 317/35, możliwość podłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i sanitarnej. Użytki: SRIVa – sady, RIVa – grunty orne

działka nr
317/21
pow. 0,1341 ha

64 000 zł
+ VAT 23%

6 400 zł

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Damasławek uchwalonym przez Radę Gminy Damasławek uchwałą Nr XVI/99/15
z dnia 2 listopada 2015 r. działka numer 317/21 oznaczona jest symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, działka numer 317/35 oznaczona jest symbolem KDW – teren dróg wewnętrznych. Teren częściowo nieużytkowany i częściowo użytkowany jako ogródki przydomowe. Wzdłuż północnej granicy działki nr 317/35 przebiega podziemna sieć elektroenergetyczna nn.

Działki sprzedawane w kompleksie. Łącznie powierzchnia 1649 m2.

Damasławek, ul. Matejki
KW PO1B/00019483/5
obręb 0001 arkusz mapy 2,
Działka ma kształt prostokąta, stanowi drogę dojazdową do działki numer 317/21
i sprzedawana jest w kompleksie z tą działką. Użytki: RIVa – grunty orne

działka nr
317/35
pow. 0,0308 ha

 

 1. Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości stanowią własność Gminy Damasławek i nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani też nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.
 2. Sprzedaż ww. nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.).
 3. Przetarg odbędzie się 27 października 2021 roku (środa) w sali nr 9 Urzędu Gminy Damasławek przy ul. Rynek 8. Rozpoczęcie przetargu dz. nr (317/21, 317/35) – 10.30.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wymagane wadium w terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu, a dowód wniesienia wadium przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu podczas rejestracji uczestników w sali nr 9 Urzędu Gminy Damasławek przy ul. Rynek 8 w Damasławku.
 5. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem.
 6. Wadium należy wpłacić najpóźniej do 22 października 2021 roku (piątek) przelewem na niżej podany rachunek bankowy Gminy Damasławek nr: 18 8959 0001 4200 0299 2000 0410 (w tytule wpłaty należy wpisać nr działek).
 7. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 8. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet zapłaty ceny nabycia własności nieruchomości.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 10. Do cen działek osiągniętych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 11. Protokół z przeprowadzenia przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.
 12. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez organizatora przetargu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Termin
  i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu.
 13. Nabywca nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
 14. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
  i terminie podanym w zawiadomieniu, można odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 15. Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie
  w siedzibie Urzędu Gminy Damasławek oraz ogłoszenie w prasie.
 16. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z warunkami przetargu.
 17. Treść niniejszego ogłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Damasławek, pokój nr 8 oraz na stronach internetowych: www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl, www.gminadamaslawek.pl.

 

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Cyprian Wieczorek

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Dąbrowie

 

UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ
W DĄBROWIE PRZEZNACZONEJ  DO SPRZEDAŻY
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

            Na podstawie art. 28, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

ogłasza
czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Dąbrowie.

Położenie
Księga wieczysta,
oznaczenie nieruchomości,
opis nieruchomości

Numer działki
Powierzchnia

Cena nieruchomości zł

Wadium

Przeznaczenie
 i sposób zagospodarowania

Dąbrowa działka 376/2 –

udział wynoszący 3715/10000

KWPO1B/00040813/4,

Użytki:

B            0,1000 ha

R IIIB    0,3413 ha

działka 376/2
0,4413 ha

95 000,00 zł
+ VAT 23%

9 500,00 zł

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Gruntowice, Międzylesie i Dąbrowa uchwalonym przez Radę Gminy Damasławek uchwałą XX/125/16 z dnia 7 marca 2016 roku działka oznaczone jest symbolem 2MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Udział w działce w wysokości 6285/10000 należy do osób fizycznych.

 

 1. Przeznaczony do sprzedaży udział wynoszący 3715/10000 nieruchomości zabudowanej stanowiący własność Gminy Damasławek i nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani też nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nim.
 2. Sprzedaż ww. nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. 1990 ze zm.).
 3. Przetarg odbędzie się 27 października 2021 roku (środa) w sali nr 9 Urzędu Gminy Damasławek przy ul. Rynek 8. Rozpoczęcie przetargu o godz. 10.00.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wymagane wadium w terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu, a dowód wniesienia wadium przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu podczas rejestracji uczestników w sali nr 9 Urzędu Gminy Damasławek przy ul. Rynek 8 w Damasławku.
 5. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem.
 6. Wadium należy wpłacić najpóźniej do 22 października 2021 roku (piątek) przelewem na niżej podany rachunek bankowy Gminy Damasławek nr: 18 8959 0001 4200 0299 2000 0410 (w tytule wpłaty należy wpisać nr działki).
 7. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 8. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet zapłaty ceny nabycia własności nieruchomości.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 10. Do cen działek osiągniętych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 11. Protokół z przeprowadzenia przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.
 12. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez organizatora przetargu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Termin
  i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu.
 13. Nabywca nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
 14. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
  i terminie podanym w zawiadomieniu, można odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 15. Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Damasławek oraz ogłoszenie w prasie.
 16. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z warunkami przetargu.
 17. Treść niniejszego ogłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Damasławek, pokój nr 8 oraz na stronach internetowych: www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl, www.gminadamaslawek.pl.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Cyprian Wieczorek

Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)

 

Szanowni Państwo,

 

 Powiat Wągrowiecki dołączył do grona samorządów, które aktywnie wspierają profilaktykę nowotworową w Polsce i zdecydował o sfinansowaniu szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), odpowiedzialnego za powstawanie raka szyjki macicy. Biorąc pod uwagę rekomendacje światowych i polskich towarzystw medycznych, podjęto decyzję o zaszczepieniu dziewczynek z rocznika 2008, zameldowanych na stałe na terenie jednej z siedmiu Gmin Powiatu Wągrowieckiego: Gminy Miejskiej Wągrowiec, Gminy Wągrowiec, Gminy Damasławek, Miasta i Gminy Gołańcz, Gminy Mieścisko, Miasta i Gminy Skoki, Gminy Wapno. Koszt tych szczepień zostanie finansowany w 50% ze środków budżetu Powiatu Wągrowieckiego oraz w 50% z budżetów Gminy Miejskiej Wągrowiec, Gminy Wągrowiec, Gminy Damasławek, Miasta i Gminy Gołańcz, Gminy Mieścisko, Miasta i Gminy Skoki, Gminy Wapno.

                Wirus HPV odpowiada za różne przednowotworowe i nowotworowe zmiany na błonach śluzowych narządów płciowych i innych okolic ciała. W skali całego świata rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości rakiem, który dotyka kobiety. W Polsce zapada na ten typ nowotworu ponad 3 600 kobiet rocznie, z czego umiera, co roku około 2 000 – jest to jeden z najwyższych wskaźników umieralności w Europie.

W ramach działań promocyjno-edukacyjnych zostanie umieszczony na stronie www.edictum.pl w zakładce „Programy-Wągrowiec 2021” film edukacyjny dotyczący zagadnień związanych z zachorowaniami wywoływanymi przez wirus brodawczaka ludzkiego oraz działań profilaktycznych, które pozwolą uchronić dziewczynkę przed zakażeniem wirusem HPV. Wykład prowadzi Prof. zw. dr hab. Hanna Krauss-pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, pediatra z dużym doświadczeniem zawodowym.

Do zaszczepienia Państwa córki niezbędna jest zgoda rodzica oraz kwestionariusz wywiadu przesiewowego. Właściwe formularze otrzymają Państwo z tym listem, oraz dostępne będą na stronie www.edictum.pl. w zakładce „Programy”. W/w uzupełnione druki wraz z książeczką zdrowia dziecka należy zabrać ze sobą na szczepienie.

W związku ze stanem pandemii koronawirusa SARS-COV-2 do listu zostaną dołączone zasady bezpieczeństwa dotyczące wykonywania szczepień w czasie pandemii COVID-19. Dodatkowe informacje dostępne są pod nr telefonu 573149181 lub osobiście w siedzibie „EDICTUM” Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 31, I piętro, pok. 120.

Zapisy możliwe są przez internet: wagrowiechpvzapisy@gmail.com, oraz pod numerem telefonu 573149181

     

                  

Szczepienia II dawką szczepionki odbędą się według następującego harmonogramu:

 

27.09.2021r. – Gmina Miejska Wągrowiec – Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Krótka 4, 62-100 Wągrowiec:

 – od godz. 15:00 do 16:00 dzieci z nazwiskami od „A” do „G”

 – od godz. 16:00 do 17:00 dzieci z nazwiskami od „H” do „O”

 – od godz. 17:00 do 18:00 dzieci z nazwiskami od „P” do „Ż”

 

28.09.2021r. – Skoki, Gołańcz, Mieścisko Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach, Poznańska 2,

62-085 Skoki (budynek nr 3 przy hali widowiskowo-sportowej):

 – od godz. 10:00 do 11:10 dzieci z nazwiskami od „A” do „G”

 – od godz. 11:10 do 12:20 dzieci z nazwiskami od „H” do „O”

 – od godz. 12:20 do 13:30 dzieci z nazwiskami od „P” do „Ż”

 

29.09.2021r. – Gmina Wągrowiec, Damasławek, Wapno – Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Krótka 4, 62-100 Wągrowiec:

 – od godz. 15:00 do 16:00 dzieci z nazwiskami od „A” do „G”

 – od godz. 16:00 do 17:00 dzieci z nazwiskami od „H” do „O”

 – od godz. 17:00 do 18:00 dzieci z nazwiskami od „P” do „Ż”

 

Dziewczynki, które z przyczyn losowych nie mogą przyjechać na szczepienie 27.09.2021r. i 28.09.2021r. mogą się zgłosić w dniu 29.09.2021r. w wyznaczonych godzinach.