Miesięczne archiwum: październik 2021

Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Damasławku

W sobotę w świetlicy wiejskiej w Międzylesiu odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Damasławku. W obradach uczestniczyły delegacje ze wszystkich jednostek OSP z gminy Damasławek oraz zaproszeni goście: Tomasz Kranc – Starosta Wągrowiecki, druh Andrzej Woźnicki – Prezes Zarządu Oddziału Powiatu ZOSP RP w Wągrowcu oraz st. bryg. Zbigniew Dziwulski – Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.
 
Podczas zebrania podsumowana została kadencja 2016-2021 oraz odbyły się wyboru nowego zarządu, którego skład przedstawia się następująco:
Cyprian Wieczorek – prezes,
Maciej Przybylski – komendant gminny związku,
Tadeusz Janas – wiceprezes,
Mikołaj Kościelski – wiceprezes,
Dominik Niewiadomy – skarbnik,
Radosław Marchwicki – sekretarz,
Karol Kranc – członek,
Krzysztof Kaczmarek – członek.
 
W skład komisji rewizyjnej weszły osoby: Dominik Mosiek, Wojciech Górny, Tadeusz Broniarczyk i Jerzy Tondel.
 
Gratulujemy otrzymania absolutorium oraz życzymy powodzenia w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej.
 

Czasowa organizacja ruchu

W Dniu Wszystkich Świętych tj. 1 listopada br. zostanie wprowadzona przy cmentarzu w Damasławku zmiana organizacji ruchu, która przedstawia się następująco:


• Zorganizowano trzy parkingi dla samochodów, w tym: parking nr 1 przy cmentarzu, parking nr 2 przy ul. Lipowej i parking nr 3 na terenie mleczarni.


• Na drodze koło mleczarni będzie ruch jednokierunkowy od strony cmentarza w kierunku
ul. Janowieckiej.


• Na drodze dojazdowej asfaltowej do cmentarza – od strony ul. Lipowej – zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się pojazdów po obu stronach jezdni.


Prosimy o zastosowanie się do wprowadzonej zmiany organizacji ruchu, która jest niezbędna w celu zapewnienia porządku komunikacyjnego i bezpieczeństwa pieszych.

99. rodziny Pani Łucji Białkowskiej

 

99. rodziny Pani Łucji Białkowskiej

21 października 99. urodziny obchodziła Pani Łucja Białkowska, najstarsza mieszkanka gminy Damasławek.  Z tej okazji Cyprian Wieczorek Wójt Gminy Damasławek złożył dostojnej Jubilatce serdeczne życzenia oraz wręczył bukiet kwiatów i drobny upominek.

Pani Łucja to bardzo pogodna osoba. Jeszcze raz gratulujemy pięknego wieku oraz życzymy dużo siły i dalszych lat życia w zdrowiu z niegasnącym uśmiechem na twarzy.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 77

Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/ 1

Obszar województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki

Ważność od godz. 11:00 dnia 22.10.2021 do godz. 18:00 dnia 22.10.2021

Prawdopodobieństwo 80%

Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h,
w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu.

Uwagi Brak.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 76

Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/ 2

Obszar województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki

Ważność od godz. 10:00 dnia 21.10.2021 do godz. 20:00 dnia 21.10.2021

Prawdopodobieństwo 90%

Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h,
w porywach do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Uwagi W związku z dynamiczną sytuacją meteorologiczną, ostrzeżenie może być aktualizowane.

Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Baner z logotypami Funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej Polskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Rusza program wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich zamieszkałych w miejscowości lub na terenie
gminy Damasławek, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo
gospodarki rolnej.

Wnioskować można o sprzęt komputerowy o wartości do 3.500 zł (w przypadku komputera stacjonarnego
i laptopa) lub do 1.500 zł (w przypadku tabletu).

Program „Granty PPGR” jest skierowany do dzieci byłych pracowników PGR, które:

 • chodzą do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej,
 • są członkiem rodziny, w której rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie pracowali niegdyś w zlikwidowanym PGR i mieszkali bądź mieszkają w tej miejscowości lub gminie,
 • nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w 2020 r. i 2021 r. komputera stacjonarnego
  lub przenośnego będącego laptopem, zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów,
  lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Co jest potrzebne:

– zał. nr 1 zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

– zał. nr 2 wniosek na sprzęt,

– dla uczniów, którzy ukończyli 18 lat – oświadczenie składa pełnoletni uczeń samodzielnie (zał. nr 3 – oświadczenie dla ucznia),

– dla uczniów, którzy nie ukończyli 18 lat – oświadczenie składają rodzice
(zał. nr 4 oświadczenie dla opiekuna) oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Aby otrzymać wsparcie należy złożyć ww. oświadczenia w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek,
ul. Rynek 8, w nieprzekraczalnym terminie do 26 października 2021 roku.
Po upływie tego terminu wnioski nie będą przyjmowane!

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem sprzętu!

Dokumenty do pobrania:

ZAŁĄCZNIK 1 – ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

ZAŁĄCZNIK 2 – WNIOSEK NA SPRZĘT

ZAŁĄCZNIK 3 – WZÓR OŚWIADCZENIA PEŁNOLETNIEGO UCZNIA

ZAŁĄCZNIK 4 – WZÓR OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Baner z logotypami MSWiA, KPRM, Polskiego Ładu oraz Centrum Projektów Cyfrowa Polska

Granatowe tło. Napis sesja rady gminy. Na dole pośrodku herb gminy damasławek

Sesja Rady Gminy Damasławek

Rada Gminy Damasławek

informuje, że 20 października 2021 roku o godz. 16:00

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku

odbędzie się

Sesja Rady Gminy

Sesja ma charakter otwarty

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zgłaszanie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Powołanie sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy Damasławek.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Damasławek na 2022 rok, 
 • zasad udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Damasławek dla rodzinnego ogrodu działkowego działającego na terenie gminy Damasławek w 2022 roku,
 • przyjęcia aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Damasławek,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Damasławek,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2022 r.,
 • przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Damasławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok,
 •  zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Damasławek na lata 2021 – 2030.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy Damasławek.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady  Gminy

Sławomir Buk

Bezpłatne badania mammograficzne

 

W dniu 22-10-2021 w Damasławku odbędą się bezpłatne badania mammograficzne realizowane przez firmę Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. w Poznaniu.

OPEN to ośrodek diagnostyczny posiadający status Ośrodka Referencyjnego w zakresie diagnostyki gruczołu piersiowego Siemens.

Mammobusy OPEN wyposażone są w najnowocześniejsze cyfrowe mammografy. Zachęcamy wszystkie mieszkanki naszej gminy urodzone w latach (1952- 1971) do udziału w nieodpłatnym badaniu. Mammobus będzie dostępny przed Ośrodkiem Zdrowia, ul Długa 1, w godzinach 09:00-13:00.

Aby skorzystać z bezpłatnego badania należy zarezerwować termin swojego badania telefonicznie pod nr 61 855 75 28 lub wysłać maila z prośbą o kontakt podając nr telefonu na adres mammobus@open.poznan.pl
Więcej informacji na temat projektu bezpłatnych badań dla kobiet znajdziecie Państwo na stronie https://openbadania.pl

O zaletach mammografii i celowości badań informacje można znaleźć tu: https://open.poznan.pl/qa/

 

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niemczyn

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 

„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Niemczyn”

 

 

DOFINANSOWANIE  173.978,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI  289.964,51 ZŁ

W ramach zadania wybudowano drogę z betonu asfaltowego o szerokości 5,00 m i długości 0,242 km oraz chodnik z kostki brukowej o szerokości 2,00 m. Ponadto wykonano z kostki brukowej zjazdy do posesji oraz zjazdy z warstwy asfaltowej do pól. Zamontowano oznakowanie pionowe i poziome .