Dzienne archiwum: 12 października, 2021

Granatowe tło. Napis sesja rady gminy. Na dole pośrodku herb gminy damasławek

Sesja Rady Gminy Damasławek

Rada Gminy Damasławek

informuje, że 20 października 2021 roku o godz. 16:00

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku

odbędzie się

Sesja Rady Gminy

Sesja ma charakter otwarty

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zgłaszanie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Powołanie sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy Damasławek.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Damasławek na 2022 rok, 
 • zasad udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Damasławek dla rodzinnego ogrodu działkowego działającego na terenie gminy Damasławek w 2022 roku,
 • przyjęcia aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Damasławek,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Damasławek,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2022 r.,
 • przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Damasławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok,
 •  zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Damasławek na lata 2021 – 2030.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy Damasławek.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady  Gminy

Sławomir Buk