Miesięczne archiwum: listopad 2021

Granatowe tło. Napis sesja rady gminy. Na dole pośrodku herb gminy damasławek

Sesja Rady Gminy Damasławek

RADA GMINY DAMASŁAWEK

informuje, że 30 listopada 2021 r. o godz. 15:00

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku

odbędzie się

XXXVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY  GMINY

Sesja ma charakter otwarty

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Powołanie sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy Damasławek.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Damasławek,
 • zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 1. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady  Gminy

Sławomir Buk

Niebieskie tło. Szara ramka. Herb gminy na dole. Napis: Dzierżawa nieruchomości.

Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Dąbrowie i Piotrkowicach stanowiących własność gminy Damasławek, przeznaczonych do wydzierżawienia.

Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Dąbrowie i Piotrkowicach stanowiących własność gminy Damasławek, przeznaczonych do wydzierżawienia

Obręb
wieś

Numer działki

Pow. działki [ha]

Numer Księgi Wieczystej

Oznaczenie
/Przeznaczenie

Pow. do wydzierżawienia

Czynsz roczny/
miesięczny

Dąbrowa

314/7

0,1013

PO1B/00025399/4

Grunty rolne zabudowane
Grunt usługowe

99 m2

0,30 zł/m 2

+ VAT miesięcznie

Piotrkowice

4/18

0,2300

PO1B/00025397/0

Grunty rolne zabudowane, sady
Tereny mieszkaniowe
Ogrody przydomowe

2300 m2

800,00 zł + VAT rocznie
75,00 zł + VAT rocznie

Przedmiotowe nieruchomości wykorzystywane są jako grunty usługowe, tereny mieszkaniowe, ogrody przydomowe.

Podany czynsz z tytułu dzierżawy gruntu obliczany jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Damasławek nr Or.0050.76.2014 z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu dla nieruchomości stanowiących własność gminy Damasławek.

Termin oddania nieruchomości w dzierżawę od momentu podpisania umowy na okres do 3 lat.

Termin wnoszenia opłat zostanie określony w umowach dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony w terminie od dnia publikacji informacji o wykazie w prasie lokalnej – „Tygodnik Wągrowiecki” na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na tablicy ogłoszeń sołectw: Dąbrowa i Piotrkowice (w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości) oraz na stronach internetowych urzędu: www.gminadamaslawek.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl.

Konkurs Recytatorski.

22 listopada 2021 roku Cyprian Wieczorek Wójt Gminy Damasławek osobiście pogratulował Gabrieli Marzec zajęcia 3 miejsca w VI Konkursie Recytatorskim „Przestrzenie słowa. Wiersze poetów związanych dawniej i dziś z I LO w Wągrowcu”.
 
Konkurs odbył się 3 listopada 2021 roku, a wręczenie nagród oraz dyplomów nastąpiło podczas wągrowieckich obchodów 44. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu.
Jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
 
 
 
 

Wycieczka do Warszawy.

Zapraszamy osoby w wieku 55+ z gminy Damasławek na wyjazd popularnonaukowy do Warszawy, który odbędzie się od 4 do 5 grudnia 2021 roku.
W ramach wyjazdu zapewniony będzie: przejazd autokarem, nocleg oraz wyżywienie (śniadanie i obiadokolacja).
Wyjazd odbywać się będzie w reżimie sanitarnym.
Zapisywać się można pod numerem telefonu 67 26 86 327 lub osobiście w Urzędzie Gminy Damasławek.
Ograniczona ilość miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 

Projekt „Poznaj Polskę”

Gmina Damasławek otrzymała dofinansowanie w kwocie 19 081,00 zł na zorganizowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki, do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki,
w ramach czterech obszarów edukacyjnych: śladami Polskiego Państwa Podziemnego; śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego; kultura i dziedzictwo narodowe; największe osiągnięcia polskiej nauki.

Całkowity koszt wycieczek to 23 852,00 zł, wkład własny 4 771,00 zł.

Uczniowie wyjadą na wycieczki, gdzie będą zwiedzać Gdynię, Warszawę, Żelazową Wolę, Inowrocław, Biskupin wraz z okolicznymi zabytkami. Wycieczki odbędą się do 15 grudnia 2021 roku.

Niebieskie tło. Na środku duży napis komunikat. Na dole logo herb gminy.

Komunika Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wągrowcu w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wągrowcu informuje, że obecnie wzrosło zagrożenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków. Obecnie na terenie Polski w sezonie jesienno-zimowym 2021/2022  stwierdzono już 11 ognisk choroby na fermach drobiu.

Więcej informacji poniżej:

1) Grypa ptaków – informacje ogólne

2) Ulotka – zasady bioasekuracji str.1

3) Ulotka – zasady bioasekuracji str.2

96. urodziny Pani Leokadii.

22 listopada Pani Leokadia Hekiert z Mokronos obchodziła jubileusz 96. rocznicy urodzin.

Z tej okazji Cyprian Wieczorek Wójt Gminy Damasławek osobiście złożył Jubilatce życzenia oraz wręczył kwiaty i drobny upominek.
Pani Leokadia to bardzo miła i pogodna osoba.

Jeszcze raz gratulujemy wspaniałego jubileuszu i życzymy dużo zdrowia.

Niebieskie tło. Na środku duży napis OFERTA PRACY. Na dole logo herb gminy.

Ogłoszenie czwartego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki i bezpieczeństwa informatycznego.

Wójt Gminy Damasławek

ogłasza czwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze

ds. informatyki i bezpieczeństwa informatycznego

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

 1. Określenie stanowiska:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega Sekretarzowi Gminy.

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Wykształcenie, co najmniej średnie.

Wymagania dodatkowe:

 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera,
 • Znajomość zagadnień związanych z administrowaniem siecią komputerową,
 • Znajomość programów korzystających z baz danych np. SQL,
 • Dobra znajomość regulacji prawnych:

– ustawa o samorządzie gminnym,

– ustawa o pracownikach samorządowych,

– ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

– ustawa o dostępie do informacji publicznej,

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

 • Komunikatywność,
 • Umiejętność planowania pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • Umiejętność przekazywania i uzyskiwania informacji,
 • Umiejętność interpretowania przepisów prawa i zdolność analitycznego myślenia,
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • Prawo jazdy kat. B.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

       ZADANIA:

 • Tworzenie i aktualizacja we współpracy z innymi stanowiskami pracy urzędowego publikatora teleinformatycznego – Biuletyn Informacji Publicznej,
 • Realizowanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • Realizowanie zadań wynikających z ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, w tym pełnienie funkcji Koordynatora
  dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Gminy Damasławek,
 • Administrowanie oraz rozwijanie lokalnej sieci komputerowej w urzędzie,
 • Wykonywanie zadań dotyczących ochrony systemów i sieci teleinformatycznych,
 • Wykonywanie i zabezpieczanie kopii bezpieczeństwa baz danych urzędu,
 • Obsługa informatyczna urzędu, w tym wymiana zużytych i przestarzałych składników wyposażenia komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu telekomunikacyjnego,
 • Instalowanie nowych programów. Zgłaszanie dostawcom programów uwag, dotyczących zmian merytorycznych w programach już eksploatowanych, na podstawie zgłoszeń
  od pracowników urzędu,
 • Dokonywanie stałej konserwacji urządzeń komputerowych urzędu,
 • Zaopatrywanie w materiały eksploatacyjne,
 • Prognozowanie potrzeb i zapotrzebowań dotyczących systemu komputerowego,
 • Udzielanie instruktażu i pomocy pracownikom urzędu, organizowanie i prowadzenie wewnętrznych szkoleń w zakresie użytkowania sprzętu komputerowego
  i oprogramowania,
 • Nadzór i opieka nad sprzętem – systemem do głosowania dla radnych Rady Gminy Damasławek oraz kamerą wraz z osprzętem do transmisji obrad Rady,
 • Wykonywanie funkcji Administratora Systemu Informatycznego,
 • Opracowywanie harmonogramu realizacji wydatków na stanowisku pracy,
 • Pełnienie funkcji koordynatora gminnego (LAS),
 • Tworzenie i aktualizacja we współpracy z innymi stanowiskami pracy strony internetowej Gminy Damasławek,
 • Pełnienie funkcji Administratora Lokalnego ePUAP,
 • Współdziałanie z ABI/ Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
 • Pełnienie funkcji Administratora Systemu Teleinformatycznego,
 • Przydzielanie użytkownikom konta, zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez kierownika jednostki (komórki) organizacyjnej,
 • Zapewnienie dostępu do systemu teleinformatycznego wyłącznie użytkowników posiadających wymagane uprawnienia oraz odpowiednie i ważne poświadczenia bezpieczeństwa,
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Referatu i Wójta.

OBOWIĄZKI:

 • Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Damasławek oraz Kodeksu Etyki Pracownika Samorządowego,
 • Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym,
 • Przestrzeganie i stosowanie przepisów ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
 • Przestrzeganie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),
 • Przestrzeganie i stosowanie przepisów instrukcji kancelaryjnej dla urzędów gmin,
 • Przestrzeganie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.),
 • Zamieszczanie w BIP informacji, aktów prawa miejscowego i innych dokumentów, których obowiązek publikacji wynika z przepisów szczególnych,
 • Zamieszczanie informacji na stronie internetowej Gminy Damasławek,
 • Przestrzeganie przepisów ustaw związanych z powierzonym zakresem obowiązków,
 • Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w Urzędzie.
 1. Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.) w związku z pracą
  na aplikowane stanowisko,
 • oświadczenia kandydata ubiegającego się o zatrudnienie:

– o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

– o niekaralności, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,

 • kserokopia potwierdzona przez kandydata za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności, jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6 %.

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis).

 1. Informacja o warunkach pracy:
 • 1 etat,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • praca jednozmianowa w poniedziałek od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku
  w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Damasławek,w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w październiku 2021 r. był wyższy niż 6 %.
 2. Miejsce i termin składania dokumentów:
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek (pok. nr 2) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Damasławek

Rynek 8

62-110 Damasławek

w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi kandydata z dopiskiem „Czwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatykii bezpieczeństwa informatycznego” w nieprzekraczalnym terminie do 29 listopada2021 r. do godziny 16:30.

Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.

 • Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).
 1. Inne informacje:
 • Nabór na wolne stanowisko przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Damasławek.
 • Nabór odbędzie się w dwóch etapach:

I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,

II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub wyłącznie z rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (damaslawek.nowoczesnagmina.pl) oraz na tablicy informacyjnej
  w siedzibie urzędu.
 • Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną
  w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym
  w ogłoszeniu o naborze podstawa prawna art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych ( U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.).
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67–26-86-332.

Drzewa miododajne.

Na terenie Damasławka posadzono 111 sztuk drzew miododajnych. Wykonawcą prac było Gospodarstwo Rolno-Szkółkarskie Maciej Bobowicz.
 
Całkowity koszt nasadzeń to 25 530,00 zł.
 
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 20 000,00 zł.
 
Sadzenie drzew i krzewów miododajnych jest jedną z możliwości wspomagania naszego pszczelarstwa oraz poprawy jakości środowiska. Dbamy o zrównoważony rozwój naszej gminy, w tym o nowe nasadzenia. Każdego roku sadzimy około 100 drzew.
 
Doceniajmy ich rolę w ekosystemie.
 

99. urodziny Pani Marianny.

15 listopada 2021 roku Pani Marianna Kalka ze Starężyna, czasowo przebywająca w Gołaszewie, obchodziła 99. urodziny.
Z tej okazji Jubilatkę z życzeniami odwiedził Cyprian Wieczorek Wójt Gminy Damasławek, wręczył bukiet kwiatów, list gratulacyjny oraz życzył dużo zdrowia i spokoju.
Pani Marianna otoczona jest wspaniałą opieką i miłością rodziny. To uśmiechnięta i niezwykle pogodna osoba.
Raz jeszcze składamy najserdeczniejsze życzenia i gratulujemy pięknego wieku.