Miesięczne archiwum: sierpień 2022

Przekazanie komputerów w ramach programu Granty PPGR – „Wsparcie dzieci i wnuków z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.

W poniedziałek, 29 sierpnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Damasławku odbyło się uroczyste przekazanie laptopów w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”. Sprzęt komputerowy wręczył Wójt Gminy Cyprian Wieczorek. Rodziny, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie, otrzymały 169 szt. laptopów i 11 szt. komputerów stacjonarnych. Wartość programu wynosi 446 859,00 zł.

Otrzymany sprzęt będzie przeznaczony na realizację zadań związanych z edukacją dzieci z rodzin z obszarów dotkniętych skutkami likwidacji PPGR.

Oferta pracy na stanowisko Sekretarza Gminy Damasławek

OFERTA PRACY

NA STANOWISKO SEKRETARZA GMINY DAMASŁAWEK

zatrudnienie osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

 1. Określenie stanowiska:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy Damasławek.

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • staż pracy zgodny z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 530), tj. co najmniej czteroletni staż pracy
  na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w 2 ww. ustawy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 cytowanej ustawy, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe magisterskie.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość regulacji prawnych, w tym w szczególności:

– ustawy o samorządzie gminnym,

– ustawy o pracownikach samorządowych,

– Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

– ustawy o dostępie do informacji publicznej,

– ustawy o ochronie danych osobowych,

– ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

-Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

– Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

– Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii,

 • samodzielność,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność planowania pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet biurowy MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność przekazywania i uzyskiwania informacji,
 • umiejętność interpretowania przepisów prawa i zdolność analitycznego myślenia,
 • kreatywność, inicjatywa, samodzielność,
 • znajomość struktury organizacyjnej urzędu,
 • odporność na stres,
 • wysoka kultura osobista,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • preferowane wykształcenie o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, zarządzanie,
 • prawo jazdy kat. B.
 1. Zakres czynności:
 2. ZADANIA:
  • Prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień Wójta.
  • Prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta.
  • Podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta oraz Zastępcy Wójta lub w przypadku niemożności pełnienia przez Niego obowiązków wynikających z innych przyczyn.
  • Nadzór nad poprawnością przygotowywanych pism, decyzji oraz projektów aktów prawnych Wójta i Rady.
  • Nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i terminowego załatwiania interpelacji, skarg, wniosków i petycji.
  • Reprezentowanie Gminy na zewnątrz pod nieobecność Wójta oraz Zastępcy Wójta.
  • Współpraca z prasą, radiem i telewizją.
  • Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie.
  • Opracowywanie projektów zmian regulaminów i innych aktów wewnętrznych Urzędu.
  • Współpraca z kierownikami referatów przy opracowywaniu zakresów czynności na stanowiskach pracy.
  • Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z wnioskami, skargami i petycjami nadzorowanie i kontrolowanie sposobu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji oraz terminowego i prawidłowego załatwiania spraw interesantów.
  • Nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej oraz udostępnianiem informacji publicznej w Biuletynie.
  • Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu.
  • Zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów – dekretacja korespondencji przychodzącej.
  • Nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych.
  • Kierowanie pracą Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
  • Nadzorowanie terminowego i zgodnego z prawem załatwiania spraw należących do zadań Referatu.
  • Weryfikacja planowanych zadań do realizacji na podległych stanowiskach.
  • Zapewnienie przestrzegania przez podległych pracowników porządku i dyscypliny pracy, w tym racjonalnego wykorzystania czasu pracy.
  • Podejmowanie działań korygujących organizację pracy referatu w kierunku poprawy jej jakości.
  • Nadzorowanie przestrzegania przepisów na stanowiskach pracy w tym przepisów o ochronie danych osobowych, tajemnicy państwowej i służbowej, przepisów o bhp i ppoż., o dostępie do informacji publicznej oraz o zamówieniach publicznych.
  • Bieżąca kontrola wewnętrzna podległych pracowników.
  • Dokonywanie okresowych ocen pracowników referatu, nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z okresową oceną pracowników Urzędu.
  • Współpraca z pozostałymi referatami w zakresie pozyskiwania środków unijnych i innych pozabudżetowych na realizację zadań Gminy.
  • Współdziałanie z radcą prawnym w zakresie sprawowania obsługi prawnej Urzędu.
  • Współdziałanie z ABI/ Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz przechowywanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych.
  • Wykonywanie zadań Koordynatora do spraw kontroli zarządczej.
  • Wykonywanie zadań Przewodniczącego Zespołu do spraw Oceny Ryzyka.
  • Zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Urzędu, w tym sprawowanie nadzoru nad budynkiem Urzędu.
  • Prowadzenie książki kontroli Urzędu.
  • Nadzór nad wywieszaniem flag przy Urzędzie oraz pomnikach pamięci znajdujących się na terenie gminy, zgodnie z obowiązującym wykazem świąt państwowych.
  • Zapewnienie warunków do wykonywania przez Wójta funkcji reprezentacyjnej.
  • Sporządzanie zbiorczych deklaracji na podatek od nieruchomości i środków transportowych należących do Gminy Damasławek w terminach określonych ustawowo, w tym do składania korekt deklaracji.
  • Sporządzanie i wprowadzanie do krajowej bazy raportu dotyczącego emisji gazów cieplarnianych i innych substancji do powietrza za rok poprzedni w terminie do końca lutego.
  • Prowadzenie dokumentacji ZFŚS.
  • Koordynowanie i monitorowanie zadań realizowanych w punkcie potwierdzającym profil zaufany elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
  • Rozpatrywanie wniosków o udostępnianie nagrania z monitoringu wizyjnego znajdującego się na terenie miejscowości Damasławek.
  • Sporządzanie raportu o stanie gminy do 31 maja każdego roku.
  • Opracowywanie harmonogramu realizacji wydatków na stanowisku pracy.
  • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta.
 1. OBOWIĄZKI:
 • Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Damasławek oraz Kodeksu Etyki Pracownika Samorządowego.
 • Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym.
 • Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).
 • Przestrzeganie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).
 • Przestrzeganie i stosowanie przepisów instrukcji kancelaryjnej dla urzędów Gmin.
 • Przestrzeganie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510).
 • Zamieszczanie w BIP za pośrednictwem osoby zajmującej się obsługą informatyczną urzędu informacji, aktów prawa miejscowego i innych dokumentów, których obowiązek publikacji wynika z przepisów szczególnych.
 • Zamieszczanie informacji na stronie internetowej Gminy Damasławek za pośrednictwem osoby zajmującej się obsługą informatyczną urzędu.
 • Przestrzeganie przepisów ustaw związanych z powierzonym zakresem obowiązków.
 • Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w Urzędzie.
 1. Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.) w związku z pracą na aplikowane stanowisko,
 • oświadczenia kandydata ubiegającego się o zatrudnienie:

– o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

– o niekaralności, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,

kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis).

 1. Informacja o warunkach pracy:
 • 7/8 etatu,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony – zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego,
 • praca jednozmianowa w godzinach: w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.
 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Damasławek (sekretariat pok. nr 2) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Damasławek

Rynek 8

62-110 Damasławek

z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko Sekretarza Gminy Damasławek” w nieprzekraczalnym terminie do 2 września 2022 roku do godziny 15:30.

Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67-26-86-332 w godzinach: w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.

Kwestionariusz osobowy

Klauzula

Damasławek, 22 sierpnia 2022 roku

Komunikat

Zapraszamy 29 sierpnia 2022 roku do sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku po odbiór sprzętu komputerowego otrzymanego w ramach programu Granty PPGR – „Wsparcie dzieci i wnuków z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.

Osoby uprawnione do odbioru sprzętu komputerowego proszę o zabranie ze sobą dowodu osobistego i peselu dziecka. Ze względów organizacyjnych przekazanie będzie podzielone na cztery części.

 Z każdym z Wnioskodawców skontaktujemy się indywidualnie, aby poinformować o zasadach oraz o określonej godzinie przekazania sprzętu.

 

Kontynuacja budowy drogi – Starężyn

Nowa droga będzie miała długość około 790 m. i szerokość 4-5 m. Początek projektowanego odcinka przyjęto na krawędzi drogi gminnej 212025P. W ramach budowy przewiduje się wykonanie następujących podstawowych robót: profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża, wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego, umocnienie poboczy tłuczniem, ułożenie ścieku prefabrykowanego, ustawienie barier sprężystych. Realizacja inwestycji będzie możliwa dzięki dofinansowaniu z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Wsparcie to 95% wartości inwestycji. Początek prac zaplanowano na jesień.

Zaplanowana inwestycja drogowa – Turza

W Turzy na działce nr 231 zaplanowano budowę drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego. Nowa droga będzie miała długość około 573 m. i szerokość 4 m. Początek projektowanego odcinka przyjęto na krawędzi drogi powiatowej. W ramach budowy przewiduje się wykonanie następujących podstawowych robót: profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża, wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, umocnienie poboczy tłuczniem. Realizacja inwestycji będzie możliwa dzięki dofinansowaniu z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Wsparcie to 95% wartości inwestycji. Początek prac zaplanowano na jesień.