Miesięczne archiwum: wrzesień 2022

Informacja w sprawie szczepienia II dawką szczepionki przeciwko HPV dziewcząt z rocznika 2009

Szanowni Państwo,

   Powiat Wągrowiecki dołączył do grona samorządów, które aktywnie wspierają profilaktykę nowotworową w Polsce i zdecydował o sfinansowaniu szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), odpowiedzialnego za powstawanie raka szyjki macicy. Biorąc pod uwagę rekomendacje światowych i polskich towarzystw medycznych, podjęto decyzję o zaszczepieniu dziewczynek z rocznika 2009, zameldowanych na stałe na terenie jednej z siedmiu Gmin Powiatu Wągrowieckiego: Gminy Miejskiej Wągrowiec, Gminy Wągrowiec, Gminy Damasławek, Miasta i Gminy Gołańcz, Gminy Mieścisko, Miasta i Gminy Skoki, Gminy Wapno. Koszt tych szczepień zostanie finansowany w 50% ze środków budżetu Powiatu Wągrowieckiego oraz w 50% z budżetów Gminy Miejskiej Wągrowiec, Gminy Wągrowiec, Gminy Damasławek, Miasta i Gminy Gołańcz, Gminy Mieścisko, Miasta i Gminy Skoki, Gminy Wapno.

  Wirus HPV odpowiada za różne przednowotworowe i nowotworowe zmiany na błonach śluzowych narządów płciowych i innych okolic ciała. W skali całego świata rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości rakiem, który dotyka kobiety. W Polsce zapada na ten typ nowotworu ponad 3 600 kobiet rocznie, z czego umiera, co roku około 2 000 – jest to jeden z najwyższych wskaźników umieralności w Europie.

W ramach działań promocyjno-edukacyjnych został umieszczony na stronie www.edictum.pl w zakładce „Programy – Wągrowiec” film edukacyjny dotyczący zagadnień związanych z zachorowaniami wywoływanymi przez wirus brodawczaka ludzkiego oraz działań profilaktycznych, które pozwolą uchronić dziewczynkę przed zakażeniem wirusem HPV. Wykład prowadzi Prof. zw. dr hab. Hanna Krauss-pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, pediatra z dużym doświadczeniem zawodowym.

Szczepienia II dawką szczepionki odbędą się według następującego harmonogramu:

10.10.2022r. – Gmina Miejska Wągrowiec – Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Krótka 4, 62-100 Wągrowiec:          

– od godz. 14:00 do 15:00 dzieci z nazwiskami od „A” do „G”

– od godz. 15:00 do 16:00 dzieci z nazwiskami od „H” do „O”

– od godz. 16:00 do 17:00 dzieci z nazwiskami od „P” do „Ż”

11.10.2022r. – Skoki, Gołańcz, Mieścisko Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach, Poznańska 2, 62-085 Skoki: 

– od godz. 10:30 do 11:30 dzieci z nazwiskami od „A” do „G”

– od godz. 11:30 do 12:30 dzieci z nazwiskami od „H” do „O”

– od godz. 12:30 do 13:30 dzieci z nazwiskami od „P” do „Ż”

12.10.2022r. – Gmina Wągrowiec, Damasławek, Wapno – Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Krótka 4, 62-100 Wągrowiec:                                                 

– od godz. 14:00 do 15:00 dzieci z nazwiskami od „A” do „G”

– od godz. 15:00 do 16:00 dzieci z nazwiskami od „H” do „O”

– od godz. 16:00 do 17:00 dzieci z nazwiskami od „P” do „Ż”

 

Dziewczynki, które z przyczyn losowych nie mogą przyjechać na szczepienie 10 i 11 października br., mogą zgłosić się 12.10.2022r. w wyznaczonych godzinach.

 

                                                         

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i dróg.

Wójt Gminy Damasławek ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i dróg

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

 1. Określenie stanowiska:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Wykształcenie, co najmniej średnie.

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku urzędniczym będzie dodatkowym atutem,
 • Wykształcenie na kierunkach związanych z rolnictwem bądź pokrewne lub administracyjne,
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i pakietów biurowych,
 • Dobra znajomość regulacji prawnych:

– ustawa o samorządzie gminnym,

– ustawa o pracownikach samorządowych,

– ustawa o drogach publicznych,

– ustawa o funduszu sołeckim,

– ustawa o ochronie zwierząt,

– ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii,

– ustawa o transporcie publicznym,’

– ustawa o prawie łowieckim,

– ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

 • Komunikatywność,
 • Umiejętność planowania pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • Umiejętność przekazywania i uzyskiwania informacji,
 • Umiejętność interpretowania przepisów prawa i zdolność analitycznego myślenia,
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • Prawo jazdy kat. B.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

            ZADANIA:

            Z zakresu dróg:

 • Prowadzenie spraw związanych z remontami i utrzymaniem dróg gminnych, ulic, chodników, przepustów, placów, przystanków autobusowych i tablic ogłoszeń.
 • Wydawanie zezwoleń i naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego.
 • Prowadzenie ewidencji dróg gminnych.
 • Prowadzenie spraw z zakresu transportu publicznego.
 • Współdziałanie z zarządcami dróg publicznych w zakresie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg.
 • Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg.
 • Nadzór nad ubezpieczeniami dróg i przystanków.
 • Współpraca z PKP w sprawach przeglądów bezpieczeństwa przejazdów kolejowych.
 • Współpraca z pracownikiem ds. inwestycji i zamówień publicznych w zakresie pozyskiwania środków unijnych i innych pozabudżetowych.
 • Współpraca z firmami przewozów osobowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z nadaniem lub zmianą nazw ulicom, placom oraz obiektom gminnym.

     Z zakresu prac komisji likwidacyjnej:

 • Prowadzenie spraw (dokumentacji) komisji likwidacyjnej.

            Z zakresu rolnictwa:

 • Potwierdzanie oświadczeń dla rolników o spełnianiu wymogów do kupna gruntów zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego.
 • Szacowanie strat w rolnictwie spowodowanych przeprowadzaniem prac inwestycyjnych przez Gminę, wytrucia pszczół oraz innych zdarzeń losowych.
 • Współpraca z Urzędem Wojewódzkim w zakresie klęsk losowych w rolnictwie.
 • Współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie zwalczania wścieklizny i innych chorób zwierząt domowych i dzikich.
 • Współdziałanie z zarządcami obwodów łowieckich.
 • Współpraca ze Starostwem Powiatowym w zakresie nadzoru nad lasami niepaństwowymi.
 • Nadzór nad lasami, parkami i stawami gminnymi.
 • Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem funkcji energetyka gminnego.
 • Sporządzanie deklaracji na podatek leśny od lasów gminnych.
 • Przyjmowanie zgłoszeń dot. wypalania łąk, pastwisk, rowów, pasów przydrożnych itp.
 • Współpraca z Urzędem Statystycznym w zakresie organizowania spisów rolnych.
 • Koordynacja prac związanych ze spisami powszechnymi.
 • Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i rozliczanie makowin.
 • Współpraca ze Spółkami Wodnymi w zakresie melioracji na terenie Gminy.
 • Prowadzenie spraw związanych z opłatą za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
 • Przygotowywanie zezwoleń na:
 1. utrzymanie psów ras agresywnych i współpraca ze schroniskami dla zwierząt bezdomnych,
 2. ochronę przed bezdomnymi zwierzętami,
 3. prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 • Opracowywanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 • Nadzór nad realizacją zadań realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego.
 • Utrzymanie w należytym stanie tablic ogłoszeniowych we wsiach sołeckich oraz tablic na granicach Gminy.
 • Przyjmowanie zgłoszeń dot. niezgodnego z prawem pozbywania się obornika, gnojowicy i składowania obornika.
 • Sporządzanie i wprowadzanie do krajowej bazy raportu dotyczącego emisji gazów cieplarnianych i innych substancji do powietrza za rok poprzedni w terminie do końca lutego.
 • Przedkładanie Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
  w terminie do 20 stycznia każdego roku deklaracji na podatek od nieruchomości w związku z zajmowanym stanowiskiem pracy, w tym do składania korekt deklaracji z pisemnym uzasadnieniem przyczyny korekty w terminie 7 dni od dnia zmiany stanu nieruchomości.
 • Nadzór nad świetlicami wiejskimi.
 • Weryfikacja wniosków o najem świetlic wiejskich.
 • Sporządzanie umów na najem świetlic wiejskich.
 • Wystawianie faktur za najem świetlic wiejskich.
 • Wykonywanie innych czynności związanych z najmem świetlic wiejskich.
 • Opracowanie harmonogramu realizacji wydatków na stanowisku pracy.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Referatu i Wójta.

OBOWIĄZKI:

 • Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damasławek, Regulaminu Pracy i Kodeksu etyki pracownika samorządowego.
 • Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym.
 • Przestrzeganie i stosowanie przepisów ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. – O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 • Przestrzeganie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).
 • Przestrzeganie i stosowanie przepisów instrukcji kancelaryjnej dla urzędów Gmin.
 • Przestrzeganie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).
 • Zamieszczanie w BIP informacji, aktów prawa miejscowego i innych, których obowiązek publikacji wynika z przepisów szczególnych, za pośrednictwem informatyka.
 • Zamieszczanie informacji na stronie internetowej Gminy Damasławek za pośrednictwem informatyka.
 • Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w urzędzie.
 • Przestrzeganie przepisów ustaw związanych z powierzonym zakresem obowiązków.
 1. Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.) w związku z pracą
  na aplikowane stanowisko,
 • oświadczenia kandydata ubiegającego się o zatrudnienie:

– o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

– o niekaralności, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,

 • kserokopia potwierdzona przez kandydata za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności, jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6 %.

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis).

 1. Informacja o warunkach pracy:
 • 1 etat,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • praca jednozmianowa w poniedziałek od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku
  w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Damasławek,
  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w sierpniu 2022 r. był wyższy niż 6 %.
 2. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek (pok. nr 2) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Damasławek

Rynek 8

62-110 Damasławek

w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi kandydata
z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i dróg” w nieprzekraczalnym terminie do 11 października 2022 r. do godziny 15:30.

Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

 1. Inne informacje:
 • Nabór na wolne stanowisko przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Damasławek.
 • Nabór odbędzie się w dwóch etapach:

I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,

II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub wyłącznie z rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (damaslawek.nowoczesnagmina.pl) oraz na tablicy informacyjnej
  w siedzibie urzędu.
 • Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną
  w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym
  w ogłoszeniu o naborze podstawa prawna art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych ( U. z 2022 r., poz. 530).
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67–26-86-332.

Kwestionariusz osobowy

Klauzula

Damasławek, 30 września 2022 roku

Powstaje nowy wodociąg

Rozpoczęła się budowa wodociągu łączącego Stację Uzdatniania Wody w Międzylesiu ze Stacjami w Damasławku i Kozielsku. Inwestycja pozwoli na wykonanie tzw. „spinki” stacji uzdatniania wody, co umożliwi w awaryjnych sytuacjach zasilanie wodociągu z innej stacji niż stacja podstawowa. W ramach zadania powstanie nowa sieć o długości 922 metry. Wartość inwestycji to blisko 426 000,00 złotych. Wykonawcą prac jest MPGK Sp. z o.o. z Wągrowca. Na realizację tego zadania Gmina Damasławek otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% wartości inwestycji.

 

Zebrania wiejskie

Zakończyły się zebrania wiejskie związane z rozdysponowaniem funduszu sołeckiego na 2023 rok. We wszystkich spotkaniach osobiście uczestniczył Cyprian Wieczorek – Wójt Gminy Damasławek.
Na ostatnim zebraniu, które odbyło się w Turzy przeprowadzono wybory sołtysa. Stery w sołectwie przejęła Pani Małgorzata Michalska. Jeszcze raz gratulujemy wyboru i życzymy powodzenia. Dziękujemy również dotychczasowemu sołtysowi Panu Januszowi Kędziorze za wspaniałą współpracę i wieloletnią działalność na rzecz rozwoju Turzy.

90. urodziny Pani Urszuli Chełmińskiej

24 września 2022 roku Pani Urszula Chełmińska z Damasławka dołączyła do zaszczytnego grona “dziewięćdziesięcioletnich” mieszkańców gminy Damasławek. Z tej wyjątkowej okazji Cyprian Wieczorek – Wójt Gminy Damasławek odwiedził Jubilatkę, aby osobiście złożyć życzenia, wręczyć kwiaty oraz okolicznościową statuetkę. Pani Urszula zadziwia doskonałą pamięcią, tryska optymizmem i emanuje niezwykłą pogodą ducha.

Życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.

 

35-lecie współpracy Gmina Damasławek z Oost-, West- en Middelbeers

W dniach od 22 do 25 września gościliśmy delegację Przyjaciół z Holandii. Wizyta była wyjątkowa, z okazji 35-lecia współpracy. Gościom zaprezentowaliśmy inwestycje zrealizowane na terenie gminy oraz przedstawiliśmy plany na dalszy rozwój. Podczas uroczystego spotkania, które odbyło się w piątek 23 września w Dąbrowie Cyprian Wieczorek – Wójt Gminy Damasławek z Leszkiem Górskim – Prezesem Towarzystwa Współpracy Gminy Damasławek z Zagranicą oraz Tomaszem Krancem – Starostą Wągrowieckim złożyli podziękowania za wszelką pomoc oraz współpracę. Wręczyli również Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego Panu Józefowi Paszkowi – członkowi zarządu towarzystwa. Nie zabrakło słów uznania oraz podziękowań dla pozostałych członków towarzystwa oraz wszystkich osób zaangażowanych w współpracę. Warto dodać, że podczas spotkania swoje umiejętności zaprezentowały dzieci i młodzież z naszych szkół. Zadbaliśmy również o lokalne upominki i słodkie życzenia od najmłodszych. Częścią kulinarną zajęły się Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie, które przygotowały tradycyjne smakołyki. Dziękujemy!

 

100-lecie Parafii św. Stanisław BM w Damasławku

W niedzielę 25 września nasza wspólnota parafialna świętowała setną rocznicę powstania. Punktem kulminacyjnym była msza święta pod przewodnictwem ks. abp Wojciech Polak Prymas Polski. Jubileusz to wspaniała okazja do podsumowań oraz podziękowań. Na ręce Prymasa Cyprian Wieczorek – Wójt Gminy Damasławek przekazał wyrazy wdzięczności za wspieranie rozwoju damasławskiej parafii na wielu płaszczyznach. Ponadto na wniosek Wójta Zarząd Powiatu Wągrowieckiego przyznał proboszczowi ks. dr Grzegorzowi Iwińskiemu Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego za pracę na rzecz wspólnoty. Na przestrzeni ostatnich czterech lat wyremontowano kościół, plebanię oraz uporządkowano park. Nie byłoby to możliwe bez wielu ludzi dobrego serca. Całej wspólnocie oraz wszystkim sympatykom naszej parafii składamy najserdeczniejsze podziękowania i życzenia. Niech ten dostojny jubileusz będzie powodem do dumy z dotychczasowego dorobku, radości ze wspólnego świętowania oraz mobilizacją do dalszych działań i współpracy.

Europejski Dzień Donacji i Transplantacji

Europejski Dzień Donacji i Transplantacji jest organizowany przez Radę Europy corocznie od 1996 r. w różnych krajach Europy. Uroczystości i wydarzenia Dnia Donacji i Transplantacji promują i wzmacniają poparcie dla świadomego i altruistycznego dawstwa narządów i tkanek do przeszczepienia, wiedzę na temat medycyny transplantacyjnej oraz solidarność z chorymi oczekującymi na przeszczep.

W bieżącym roku Rada Europy zaszczytnie powierzyła organizację tej uroczystości Polsce, co bez wątpienia przyczyni się do zwiększenia dostępności leczenia przeszczepieniem dla chorych, którzy takiego leczenia potrzebują.

Informacje nt. Europejskiego Dnia Donacji i Transplantacji znajdują się na stronie www.EODD2022.eu.  

Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Turzy stanowiących własność Gminy Damasławek, przeznaczonych do wydzierżawienia

WYKAZ

nieruchomości gruntowych położonych w Turzy stanowiących własność Gminy Damasławek, przeznaczonych do wydzierżawienia

Obręb
wieś

Numer działki

Pow. działki [ha]

Numer Księgi Wieczystej

Oznaczenie
/Przeznaczenie

Pow. do wydzierża-wienia

Czynsz roczny

Turza

43

0,0800

PO1B/00026177/9

Grunty orne
RIIIa – 0,0800 ha
Ogród przydomowy

0,0360 ha
0,0371 ha

18,00 zł +
VAT rocznie
18,55 zł +

VAT rocznie

Turza

44

0,0100

PO1B/00026176/2

Grunty orne
RIIIa – 0,0100 ha
Ogród przydomowy

0,0100 ha

10,00 zł +
VAT rocznie

Przedmiotowa nieruchomość wykorzystywana jest jako: ogrody przydomowe.

Podany czynsz roczny z tytułu dzierżawy gruntu obliczany jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Damasławek nr Or.0050.76.2014 z 9 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Damasławek.

Termin oddania nieruchomości w dzierżawę od momentu podpisania umowy na okres do 3 lat.

Termin wnoszenia opłat rocznych zostanie określony w umowach dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony w terminie od dnia publikacji informacji o wykazie w prasie lokalnej – „Tygodnik Wągrowiecki” na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu, na tablicy ogłoszeń Sołectwa: Turza w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronach internetowych Urzędu: www.gminadamaslawek.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl.

Powstanie nowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej

W zeszłym tygodniu Cyprian Wieczorek – Wójt Gminy Damasławek podpisał umowę na realizację kolejnej inwestycji. W ramach zadania wykonawca wybuduje odcinek kanalizacji grawitacyjnej o długości 205 metrów oraz odcinek kanalizacji tłocznej o długości 157 metrów. Ponadto powstanie nowa przepompownia ścieków. Wykonawcą prac będą firmy Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i Gaz Przemysław Wojciechowski oraz Dom-Rol. Prace potrwają do końca 2022 roku. Wartość kontraktu to 400 000,00 złotych. Realizacja zadania jest możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Sesja Rady Gminy Damasławek

Rada Gminy Damasławek

informuje, że 28 września 2022 roku o godz. 16:00

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku

odbędzie się

Sesja Rady Gminy

Sesja ma charakter otwarty

 

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zgłaszanie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Powołanie sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy Damasławek.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok,
 • rozpatrzenia petycji,
 • zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Gminy Damasławek na lata 2022 – 2030.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy Damasławek.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady  Gminy

Sławomir Buk

Zasłużona emerytura Pani Wiesławy Gruszki

19 września 2022 roku Cyprian Wieczorek – Wójt Gminy Damasławek spotkał się z Panią Wiesławą Gruszką, która przez wiele lat nauczała dzieci i młodzież w naszych szkołach. Spotkanie było okazją do podziękowania za trud wniesiony w kształtowanie młodego pokolenia.

Pani Wiesławo jeszcze raz gratulujemy wspaniałego dorobku zawodowego. Składamy również najlepsze życzenia: zdrowia, optymizmu, realizowania własnych pasji i zainteresowań oraz wszelkiej pomyślności.