Dzienne archiwum: 12 września, 2022

Turniej o Puchar Wójta

W niedziele na zakończenie sezonu letniego w Kozielsku odbył się turniej w piłkę siatkową o puchar Wójta Gminy Damasławek. W turnieju uczestniczyły cztery drużyny. Organizatorem wydarzenia był GOK Damasławek, a sędzią rozgrywek Maciej Wieczorek. Po zaciętej walce drużyny zajęły następujące miejsca:

1. Mieścisko
2. Niemczyn
3. Stępuchowo
4. Damasławek

Dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji turnieju, a uczestnikom za udział.

Galeria zdjęć dostępna: TUTAJ

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

W niedzielę na Stadionie Sportowym w Wapnie druhowie OSP Damasławek uczestniczyli w zmaganiach sportowo-pożarniczych. Rywalizacja była bardzo wyrównana. Nasi druhowie zajęli IV miejsce. Gdyby nie punkty karne zwycięstwo zostałoby obronione. Cyprian Wieczorek – Wójt Gminy Damasławek osobiście pogratulował uczestnikom osiągniętego wyniku.

Galeria zdjęć dostępna: TUTAJ

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i dróg.

Wójt Gminy Damasławek ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i dróg

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

 1. Określenie stanowiska:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Wykształcenie, co najmniej średnie.

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku urzędniczym będzie dodatkowym atutem,
 • Wykształcenie na kierunkach związanych z rolnictwem bądź pokrewne lub administracyjne,
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i pakietów biurowych,
 • Dobra znajomość regulacji prawnych:

– ustawa o samorządzie gminnym,

– ustawa o pracownikach samorządowych,

– ustawa o drogach publicznych,

– ustawa o funduszu sołeckim,

– ustawa o ochronie zwierząt,

– ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii,

– ustawa o transporcie publicznym,’

– ustawa o prawie łowieckim,

– ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

 • Komunikatywność,
 • Umiejętność planowania pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • Umiejętność przekazywania i uzyskiwania informacji,
 • Umiejętność interpretowania przepisów prawa i zdolność analitycznego myślenia,
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • Prawo jazdy kat. B.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

            ZADANIA:

            Z zakresu dróg:

 • Prowadzenie spraw związanych z remontami i utrzymaniem dróg gminnych, ulic, chodników, przepustów, placów, przystanków autobusowych i tablic ogłoszeń.
 • Wydawanie zezwoleń i naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego.
 • Prowadzenie ewidencji dróg gminnych.
 • Prowadzenie spraw z zakresu transportu publicznego.
 • Współdziałanie z zarządcami dróg publicznych w zakresie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg.
 • Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg.
 • Nadzór nad ubezpieczeniami dróg i przystanków.
 • Współpraca z PKP w sprawach przeglądów bezpieczeństwa przejazdów kolejowych.
 • Współpraca z pracownikiem ds. inwestycji i zamówień publicznych w zakresie pozyskiwania środków unijnych i innych pozabudżetowych.
 • Współpraca z firmami przewozów osobowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z nadaniem lub zmianą nazw ulicom, placom oraz obiektom gminnym.

     Z zakresu prac komisji likwidacyjnej:

 • Prowadzenie spraw (dokumentacji) komisji likwidacyjnej.

            Z zakresu rolnictwa:

 • Potwierdzanie oświadczeń dla rolników o spełnianiu wymogów do kupna gruntów zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego.
 • Szacowanie strat w rolnictwie spowodowanych przeprowadzaniem prac inwestycyjnych przez Gminę, wytrucia pszczół oraz innych zdarzeń losowych.
 • Współpraca z Urzędem Wojewódzkim w zakresie klęsk losowych w rolnictwie.
 • Współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie zwalczania wścieklizny i innych chorób zwierząt domowych i dzikich.
 • Współdziałanie z zarządcami obwodów łowieckich.
 • Współpraca ze Starostwem Powiatowym w zakresie nadzoru nad lasami niepaństwowymi.
 • Nadzór nad lasami, parkami i stawami gminnymi.
 • Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem funkcji energetyka gminnego.
 • Sporządzanie deklaracji na podatek leśny od lasów gminnych.
 • Przyjmowanie zgłoszeń dot. wypalania łąk, pastwisk, rowów, pasów przydrożnych itp.
 • Współpraca z Urzędem Statystycznym w zakresie organizowania spisów rolnych.
 • Koordynacja prac związanych ze spisami powszechnymi.
 • Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i rozliczanie makowin.
 • Współpraca ze Spółkami Wodnymi w zakresie melioracji na terenie Gminy.
 • Prowadzenie spraw związanych z opłatą za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
 • Przygotowywanie zezwoleń na:
 1. utrzymanie psów ras agresywnych i współpraca ze schroniskami dla zwierząt bezdomnych,
 2. ochronę przed bezdomnymi zwierzętami,
 3. prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 • Opracowywanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 • Nadzór nad realizacją zadań realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego.
 • Utrzymanie w należytym stanie tablic ogłoszeniowych we wsiach sołeckich oraz tablic na granicach Gminy.
 • Przyjmowanie zgłoszeń dot. niezgodnego z prawem pozbywania się obornika, gnojowicy i składowania obornika.
 • Sporządzanie i wprowadzanie do krajowej bazy raportu dotyczącego emisji gazów cieplarnianych i innych substancji do powietrza za rok poprzedni w terminie do końca lutego.
 • Przedkładanie Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
  w terminie do 20 stycznia każdego roku deklaracji na podatek od nieruchomości
  w związku z zajmowanym stanowiskiem pracy, w tym do składania korekt deklaracji z pisemnym uzasadnieniem przyczyny korekty w terminie 7 dni od dnia zmiany stanu nieruchomości.
 • Nadzór nad świetlicami wiejskimi.
 • Weryfikacja wniosków o najem świetlic wiejskich.
 • Sporządzanie umów na najem świetlic wiejskich.
 • Wystawianie faktur za najem świetlic wiejskich.
 • Wykonywanie innych czynności związanych z najmem świetlic wiejskich.
 • Opracowanie harmonogramu realizacji wydatków na stanowisku pracy.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Referatu i Wójta.

OBOWIĄZKI:

 • Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damasławek, Regulaminu Pracy i Kodeksu etyki pracownika samorządowego.
 • Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym.
 • Przestrzeganie i stosowanie przepisów ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. – O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 • Przestrzeganie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).
 • Przestrzeganie i stosowanie przepisów instrukcji kancelaryjnej dla urzędów Gmin.
 • Przestrzeganie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).
 • Zamieszczanie w BIP informacji, aktów prawa miejscowego i innych, których obowiązek publikacji wynika z przepisów szczególnych, za pośrednictwem informatyka.
 • Zamieszczanie informacji na stronie internetowej Gminy Damasławek za pośrednictwem informatyka.
 • Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w urzędzie.
 • Przestrzeganie przepisów ustaw związanych z powierzonym zakresem obowiązków.
 1. Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.) w związku z pracą
  na aplikowane stanowisko,
 • oświadczenia kandydata ubiegającego się o zatrudnienie:

– o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

– o niekaralności, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,

 • kserokopia potwierdzona przez kandydata za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności, jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6 %.

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis).

 1. Informacja o warunkach pracy:
 • 1 etat,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • praca jednozmianowa w poniedziałek od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku
  w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Damasławek,
  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w sierpniu 2022 r. był wyższy niż 6 %.
 2. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek (pok. nr 2) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Damasławek

Rynek 8

62-110 Damasławek

w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi kandydata
z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i dróg” w nieprzekraczalnym terminie do 26 września 2022 r. do godziny 16:30.

Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

 1. Inne informacje:
 • Nabór na wolne stanowisko przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Damasławek.
 • Nabór odbędzie się w dwóch etapach:

I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,

II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub wyłącznie z rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (damaslawek.nowoczesnagmina.pl) oraz na tablicy informacyjnej
  w siedzibie urzędu.
 • Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną
  w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym
  w ogłoszeniu o naborze podstawa prawna art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych ( U. z 2022 r., poz. 530).
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67–26-86-332.

Kwestionariusz osobowy

Klauzula

Damasławek, 12 września 2022 roku