Przejdź do treści
Dziś jest:
A+ A-

Menu

Kalendarz

październik 2021
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Damasławskie Wieści

goniec gminny

Licznik odwiedzin

Nabór kandydatów na ławnika

O G Ł O S Z E N I E  

Wójta Gminy Damasławek
w sprawie naboru kandydatów na ławnika

 

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 r. czteroletniej kadencji ławników, Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu zwrócił się do Rady Gminy Damasławek z prośbą o dokonanie wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Wągrowcu na kadencję 2020 – 2023.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 160 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) informuje, że  do dnia 30 czerwca 2019 roku można zgłaszać Radzie Gminy Damasławek kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Wągrowcu.

 

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników

 

 1. Przepisy prawne:
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, 693 z późn. zm.).

 

 1. Kto może zostać ławnikiem:

Art. 158. § 1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)   jest nieskazitelnego charakteru;

3)   ukończył 30 lat;

4)   jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)   nie przekroczył 70 lat;

6)   jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)   posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 1. Kto nie może zostać ławnikiem:

Art. 159. § 1. Ławnikami nie mogą być:

1)   osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)   osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)   funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)   adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)   radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)   duchowni;

7)   żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)   funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)   radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

 1. Kto może zgłaszać kandydatów:

Art. 162. § 1. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

 

 1. Zgłaszanie kandydatów na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 09.06.2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693 z późn. zm.).

 

Art. 163 § 2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1)   informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)   oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie               o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)   oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,             a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa        w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)   dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego

 • 3.Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
 • 4.Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
 • 5.Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
 • 6.Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście,         o której mowa w § 4.
 • 7.Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
 • 7a. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 • 8.Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
 • 9.Rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.
 • 10.Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, o którym mowa w § 1, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa    w § 2-5, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza       w drodze uchwały.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2019 r.                    w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek 7:30 – 16:30, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:30 lub pocztą na adres: Urząd Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek z dopiskiem „kandydat na ławnika” (decyduje data wpływu do urzędu).

 

 1. Dokumenty do pobrania:

Wzór  karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory innych dokumentów dostępne są w Urzędzie Gminy Damasławek pokój nr 4, na stronie BIP Gminy Damasławek www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl oraz na stronie internetowej www.gminadamaslawek.pl

 

 1. Informacje dodatkowe:

Wybór ławnika nastąpi do 31 października 2019 r. Szczegółowe informacje dotyczące naboru kandydatów na ławnika uzyskać można pod nr tel. 67-26-86-332.

 

Dokumenty do pobrania: 

Karta zgłoszenia kandydata
Lista osób zgłaszających kandydata
Klauzula informacyjna

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Cyprian Wieczorek

 

 

Damasławek, 29.05.2019 r.

 

 

 

Zobacz także

Godziny pracy

poniedziałek:
7:30 -16:30
wtorek - czwartek:
7:30 -15:30
piątek:
7:30 -14:30

Jak do nas dojechać?

Urząd Gminy Damasławek, Rynek 8, 62-110 Damasławek
Wszelkie Prawa Zastrzeżone