Dziś jest:
A+ A-

Menu

Zobacz także

Kalendarz

Czerwiec 2020
P W Ś C P S N
« Maj    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Goniec gminny

goniec gminny

Licznik odwiedzin

Oferta pracy

                                                                                                                     

 

 

 

Damasławek, 3.10.2019 r.

Zkr.210.14.2019

 

OFERTA PRACY

ROBOTNIK GOSPODARCZY

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

 

 1. Określenie stanowiska:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.

 

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. B.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. ZADANIA:
 1. Pełnienie funkcji opiekuna świetlicy wiejskiej w Dąbrowie, udostępnianie obiektu osobom zainteresowanym.
 2. Utrzymanie czystości i porządku w budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie.
 3. Utrzymanie czystości i porządku na terenie przyległym do świetlicy wiejskiej w Dąbrowie, w tym pielęgnacja terenów zielonych:
  – trawników, kwietników,
  – klombów kwiatowych,
  – drzew i krzewów.
 4. W sezonie grzewczym palenie w centralnym ogrzewaniu w budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie.
 5. Utrzymanie w sprawności i dokonywanie drobnych napraw powierzonego sprzętu.
 6. Zgłaszanie kierownikowi o wszelkiego rodzaju nieprawidłowościach.
 7. Zgłaszanie zapotrzebowania na niezbędne narzędzia do wykonywania prac.
 8. Wykonywanie drobnych prac konserwacyjno-remontowych w budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie.
 9. Wykonywanie prac na wysokości do 3 metrów.
 10. Oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota terenu świetlicy wiejskiej w Dąbrowie.
 11. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Referatu i Wójta.

        II. OBOWIĄZKI:

 1. Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damasławek.
 2. Przestrzeganie Regulaminu Pracy i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.).
 3. Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.) w związku z pracą  na aplikowane stanowisko,
 • oświadczenia kandydata ubiegającego się o zatrudnienie:

        – o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

        – o niekaralności, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za                          umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne                            przestępstwo skarbowe,

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis)                                                                

         6. Informacja o warunkach pracy:

 • 1 etat.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony.
 • Praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.
 • Miejsce wykonywania pracy: świetlica wiejska w Dąbrowie, teren Gminy Damasławek.

 

 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek (pok. nr 2) lub pocztą na adres urzędu: Urząd Gminy Damasławek,
ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko robotnika gospodarczego” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9.10.2019 r. do godziny 14:30.

Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15.30, w piątek od 7:30 do 14:30. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67-26-86-332 w godz. od 7:30 do 16:30 w poniedziałki, od 7:30 do 15:30 od wtorku do czwartku, od 7:30 do 14:30  w piątki.

Kwestionariusz osobowy

Damasławek, 3.10.2019 r.

 Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru

Klauzula dotycząca danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) uprzejmie informuję:

 1. Administratorem danych osobowych aplikujących jest Wójt Gminy Damasławek, Rynek 8, 62-Damasławek, telefon kontaktowy: 67 261 36 11, zwany dalej „Administratorem”. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych oraz uprawnień przysługującym osobom, których dane są przetwarzane można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Krzysztofa Pukaczewskiego – kontakt pod adresem e-mail: pukaczewski@hotmail.com
 2. Dane osobowe są przetwarzane w związku z rekrutacją na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek zgodnie z ustawą Kodeks pracy i ustawą o pracownikach samorządowych.
 3. Osobom aplikującym na zasadach określonych w art. od 15 do 22 RODO przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania   i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Udział w procesie rekrutacji jest dobrowolny, jednak podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w procesie konkursowym na oferowane stanowisko.
 5. Dane udostępnione w procesie rekrutacyjnym nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, za wyjątkiem instytucji upoważnionych na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. rekrutacji z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 

 

Gminy partnerskie

Zobacz także

Godziny pracy

poniedziałek:
7:30 -16:30
wtorek - czwartek:
7:30 -15:30
piątek:
7:30 -14:30

Jak do nas dojechać?

Urząd Gminy Damasławek, Rynek 8, 62-110 Damasławek
Wszelkie Prawa Zastrzeżone