Przejdź do treści
Dziś jest:
A+ A-

Menu

Zobacz także

Kalendarz

sierpień 2022
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Licznik odwiedzin

Niebieskie tło. Na środku duży napis OFERTA PRACY. Na dole logo herb gminy.

Oferta pracy

 

Zkr.210.2.2021                                                                                    Damasławek, 13 kwietnia 2021 roku

 

 

OFERTA PRACY

KONSERWATOR SIECI WODOCIĄGOWEJ

 

1.   Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

 

2.   Określenie stanowiska:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

Wymagania dodatkowe:

1)      prawo jazdy kat. B.

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

I.      ZADANIA:

1.      Utrzymywanie optymalnych warunków pracy oraz czuwanie nad prawidłowością działania urządzeń na terenie hydroforni oraz całej sieci wodociągowej.

2.      Usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej i skutków poawaryjnych na terenie stacji uzdatniania wody oraz gminy.

3.      Przeprowadzanie płukania złóż filtracyjnych urządzeń uzdatniania wody w zależności od potrzeb.

4.      Prowadzenie rejestrów związanych z pracą stacji.

5.      Utrzymywanie w pełnej sprawności i czystości wszystkich urządzeń znajdujących się na terenie hydroforni oraz całej sieci wodociągowej.

6.      Utrzymywanie w stałej czystości i porządku pomieszczeń stacji uzdatniania wody oraz terenu wokół całej hydroforni.

7.      W sezonie grzewczym palenie w piecu centralnego ogrzewania w budynku stacji.

8.      Odczytywanie stanu wodomierzy u odbiorców.

9.      Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Referatu i Wójta.

 

II.      OBOWIĄZKI:

1.      Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damasławek.

2.       Przestrzeganie Regulaminu Pracy i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.).

3.       Przestrzeganie i stosowanie przepisów instrukcji kancelaryjnej dla urzędów gmin.

4.       Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.

 

5.   Wymagane dokumenty:

1)     kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

2)     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.) w związku z pracą na aplikowane stanowisko,

3)     oświadczenia kandydata ubiegającego się o zatrudnienie:

– o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

– o niekaralności, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis).

 

6.  Informacja o warunkach pracy:

1)      1/2 etatu,

2)      zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony minimum 3 miesiące,

3)      praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 11:30.

 

7.    Miejsce i termin składania dokumentów:

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek (pok. nr 2) lub pocztą na adres urzędu: Urząd Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko konserwatora sieci wodociągowej” w nieprzekraczalnym terminie do 23 kwietnia 2021 roku do godziny 14:30.

            Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15.30, w piątek od 7:30 do 14:30.Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

            Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67-26-86-332 w godz. od 7:30 do 16:30 w poniedziałki, od 7:30 do 15:30 od wtorku do czwartku, od 7:30 do 14:30 w piątki.

Kwestionariusz osobowy

Klauzula

 

Damasławek, 13 kwietnia 2021 roku

Zobacz także

Godziny pracy

poniedziałek:
7:30 -16:30
wtorek - czwartek:
7:30 -15:30
piątek:
7:30 -14:30

Jak do nas dojechać?

Urząd Gminy Damasławek, Rynek 8, 62-110 Damasławek
Wszelkie Prawa Zastrzeżone