Dziś jest:
A+ A-

Menu

Zobacz także

Kalendarz

Kwiecień 2019
P W Ś C P S N
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Goniec gminny

goniec gminny

Licznik odwiedzin

OFERTA PRACY STANOWISKO SEKRETARZA GMINY DAMASŁAWEK – zatrudnianie osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego.

Damasławek, 22.11.2018 r.

Zkr.210.12.2018

 

OFERTA PRACY

STANOWISKO SEKRETARZA GMINY DAMASŁAWEK

 

zatrudnienie osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego

1.Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

2. Określenie stanowiska:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko   to podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy Damasławek.

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie,

2) Co najmniej 4-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w:

1) urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,

2) starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,

3) urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin oraz gminnych jednostkach i zakładach budżetowych,

4) biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki,

5) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego,

w tym co najmniej 2-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub  co najmniej 4-letni staż pracy w jednostkach, o których mowa wyżej oraz co najmniej 2-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,

3) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

4) Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

5) Nieposzlakowana opinia,

6) Wykształcenie wyższe magisterskie,

7) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

1) Dobra znajomość regulacji prawnych:

– ustawa o samorządzie gminnym,

– ustawa o pracownikach samorządowych,

– Kodeks Postępowania Administracyjnego,

– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

2) Samodzielność,

3) Komunikatywność,

4) Dyspozycyjność,

3) Umiejętność planowania pracy,

4) Umiejętność pracy w zespole,

5) Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet biurowy MS Office, Internet),

6) Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

7) Umiejętność przekazywania i uzyskiwania informacji,

8) Umiejętność interpretowania przepisów prawa i zdolność analitycznego myślenia,

9) Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

10) Preferowane wykształcenie o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, zarządzanie.

 

  1. Zakres czynności:

 I. ZADANIA:

1) Prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień Wójta.

2) Prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta.

3) Podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub w przypadku niemożności pełnienia przez Niego obowiązków wynikających z innych przyczyn.

4) Wykonywanie wobec Wójta czynności z zakresu prawa pracy, poza nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustaleniem wynagrodzenia Wójta.

5) Nadzór nad poprawnością przygotowywanych pism, decyzji oraz projektów aktów prawnych Wójta i Rady.

6) Nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i terminowego załatwiania interpelacji, skarg, wniosków i petycji.

7) Reprezentowanie Gminy na zewnątrz pod nieobecność Wójta.

8) Współpraca z prasą, radiem i telewizją.

9)Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie.

10) Opracowywanie projektów zmian regulaminów i innych aktów wewnętrznych Urzędu.

11) Współpraca z kierownikami referatów przy opracowywaniu zakresów czynności na stanowiskach pracy.

12) Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z wnioskami, skargami i petycjami nadzorowanie i kontrolowanie sposobu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji oraz terminowego i prawidłowego załatwiania spraw interesantów.

13) Nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej oraz udostępnianiem informacji publicznej w Biuletynie.

14) Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu.

15) Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w organizowaniu lokalnych imprez kulturalnych i świąt państwowych.

16) Zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów – dekretacja korespondencji przychodzącej.

17) Nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych.

18) Kierowanie pracą Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

19) Nadzorowanie terminowego i zgodnego z prawem załatwiania spraw należących do zadań Referatu.

20) Weryfikacja planowanych zadań do realizacji na podległych stanowiskach.

21) Zapewnienie przestrzegania przez podległych pracowników porządku i dyscypliny pracy, w tym racjonalnego wykorzystania czasu pracy.

22) Podejmowanie działań korygujących organizację pracy referatu w kierunku poprawy jej jakości.

23) Nadzorowanie przestrzegania przepisów na stanowiskach pracy w tym przepisów
o ochronie danych osobowych, tajemnicy państwowej i służbowej, przepisów o bhp
i ppoż., o dostępie do informacji publicznej oraz o zamówieniach publicznych.

23) Bieżąca kontrola wewnętrzna podległych pracowników.

24) Dokonywanie okresowych ocen pracowników referatu, nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z okresową oceną pracowników Urzędu.

25) Współpraca z pozostałymi referatami w zakresie pozyskiwania środków unijnych i innych pozabudżetowych na realizację zadań Gminy.

26) Współdziałanie z radcą prawnym w zakresie sprawowania obsługi prawnej Urzędu.

27) Współdziałanie z ABI/ Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz przechowywanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych.

28) Wykonywanie zadań Koordynatora do spraw kontroli zarządczej.

29) Wykonywanie zadań Przewodniczącego Zespołu do spraw Oceny Ryzyka.

30) Wykonywanie zadań Koordynatora CAF.

31) Zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Urzędu, w tym sprawowanie nadzoru nad budynkiem Urzędu.

32) Prowadzenie książki kontroli Urzędu.

33) Nadzór nad wywieszaniem flag przy Urzędzie oraz pomnikach pamięci znajdujących się na terenie gminy, zgodnie z obowiązującym wykazem świąt państwowych.

34) Zapewnienie warunków do wykonywania przez Wójta funkcji reprezentacyjnej.

35) Sporządzanie zbiorczych deklaracji na podatek od nieruchomości i środków transportowych należących do Gminy Damasławek w terminach określonych ustawowo, w tym do składania korekt deklaracji.

36) Sporządzanie i wprowadzanie do krajowej bazy raportu dotyczącego emisji gazów cieplarnianych i innych substancji do powietrza za rok poprzedni w terminie do końca lutego.

37) Prowadzenie dokumentacji ZFŚS.

38) Koordynowanie i monitorowanie zadań realizowanych w punkcie potwierdzającym profil zaufany elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

39) Rozpatrywanie wniosków o udostępnianie nagrania z monitoringu wizyjnego znajdującego się na terenie miejscowości Damasławek.

41) Opracowywanie harmonogramu realizacji wydatków na stanowisku pracy.

42) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta.

 

II. OBOWIĄZKI:

1) Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Damasławek oraz Kodeksu Etyki Pracownika Samorządowego.

2) Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym.

3) Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

4) Przestrzeganie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

5) Przestrzeganie i stosowanie przepisów instrukcji kancelaryjnej dla urzędów Gmin.

6) Przestrzeganie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm./.

7) Zamieszczanie w BIP za pośrednictwem informatyka informacji, aktów prawa miejscowego i innych dokumentów, których obowiązek publikacji wynika z przepisów szczególnych.

8) Zamieszczanie informacji na stronie internetowej Gminy Damasławek za pośrednictwem informatyka.

9) Przestrzeganie przepisów ustaw związanych z powierzonym zakresem obowiązków.

10) Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w Urzędzie.

  1. Wymagane dokumenty:

1) Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,

2) Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta
z pełni praw publicznych,

3) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Sekretarza Gminy Damasławek,

4) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

5) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6) Kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,

7) List motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

8) Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis)

9) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej oferty pracy.

 

  1. Informacja o warunkach pracy:

1) etat,

2) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony – zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego.

3) Praca jednozmianowa w poniedziałek od 8.30 do 16.30, od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

  1. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Damasławek (sekretariat pok. nr 2) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Damasławek

Rynek 8

62-110 Damasławek

z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko Sekretarza Gminy Damasławek” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2018 r. do godziny 15:30.

Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 8:30 do 16:30, od wtorku do piątku od 7:30 do 15.30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (67) 26 13 627 w godz. od 8.30
do 16.30 w poniedziałki oraz od 7:30 do 15:30 od wtorku do piątku.

 

 

Damasławek, 22.11.2018 r.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Cyprian Wieczorek

 

 

ZAŁĄCZNIK:

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Gminy partnerskie

Zobacz także

Godziny pracy

poniedziałek:
7:30 -16:30
wtorek - czwartek:
7:30 -15:30
piątek:
7:30 -14:30

Jak do nas dojechać?

Urząd Gminy Damasławek, Rynek 8, 62-110 Damasławek
Wszelkie Prawa Zastrzeżone