Dziś jest:
A+ A-

Menu

Zobacz także

Kalendarz

Styczeń 2020
P W Ś C P S N
« Gru    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Goniec gminny

goniec gminny

Licznik odwiedzin

Ogłoszenie drugiego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania mieniem gminnym

 

Wójt Gminy Damasławek ogłasza drugi nabór
na wolne stanowisko urzędnicze
ds. gospodarowania mieniem gminnym

 

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

 1. Określenie stanowiska:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega Sekretarzowi Gminy.

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

1)      Obywatelstwo polskie,

2)      Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

4)      Nieposzlakowana opinia,

5)      Wykształcenie, co najmniej średnie.

Wymagania dodatkowe:

1)           Umiejętność pracy w oparciu o akty prawne m.in.:

– ustawa o samorządzie gminnym,

– ustawa o pracownikach samorządowych,

– Kodeks Postępowania Administracyjnego,

– ustawa o gospodarce nieruchomościami,

– ustawa o ochronie przyrody,

– prawo geodezyjne i kartograficzne,

– prawo energetyczne,

– ustawa o ochronie przeciwpożarowej,

– Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,

– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

2)     Komunikatywność,

3)     Umiejętność planowania pracy,

4)           Umiejętność pracy w zespole,

5)           Umiejętność obsługi komputera,

6)           Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

7)           Umiejętność przekazywania i uzyskiwania informacji,

8)           Umiejętność interpretowania przepisów prawa i zdolność analitycznego myślenia,

9)           Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

10)    Prawo jazdy kat. B.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 2. ZADANIA:

Z zakresu ochrony przeciwpożarowej i porządku publicznego:                              

 1. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej należących do zadań własnych Gminy, w tym:
 2. prowadzenie nadzoru merytorycznego jednostek OSP, planowanie i rozliczanie wydatków,
 3. współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną.
 4. Realizacja zadań związanych ze współpracą z policją.
 5. Sporządzanie i wprowadzanie do krajowej bazy raportu dotyczącego emisji gazów cieplarnianych i innych substancji do powietrza za rok poprzedni w terminie do końca lutego.

Z zakresu gospodarowania nieruchomościami:

 1. Gospodarowanie zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich nabywanie, zbywanie oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste (użytkowanie),   dzierżawę, najem, użyczenie i w zarząd.
 2. Ustalenie opłat za korzystanie z mienia gminnego.
 3. Przejmowanie mienia na rzecz Gminy.
 4. Zamiany i scalenia gruntów.
 5. Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego.
 6. Prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości.

7.Prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przysługującego osobom fizycznym.

 1. Współpraca z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwaw zakresie gospodarki gruntami.
 2. Przedkładanie Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w terminie do 20 stycznia każdego roku deklaracji na podatek od nieruchomości w związku z zajmowanym stanowiskiem pracy, w tym do składania korekt deklaracji z pisemnym uzasadnieniem przyczyny korekty w terminie 7 dni od dnia zmiany stanu nieruchomości.

     Z zakresu ochrony przyrody:

 1. Opiniowanie spraw związanych ze zdjęciem wierzchniej warstwy ziemi.
 2. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie opłat.
 3. Wykonywanie zadań ochrony środowiska w zakresie leśnictwa i zadrzewień.
 4. Prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na terenach należących do Gminy Damasławek.
 5. Współpraca ze Starostwem Powiatowym w zakresie nadzoru nad lasami niepaństwowymi.
 6. Nadzór nad lasami, parkami i stawami gminnymi.
 7. Współpraca ze stanowiskiem ds. inwestycji w zakresie pozyskiwania środków unijnych i innych pozabudżetowych.
 8. Prowadzenie rejestru sprzedaży VAT związanych z wystawianiem faktur Vat na swoim stanowisku pracy.
 9. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem funkcji energetyka gminnego.
 10. Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem wstępnej dokumentacji pod inwestycje, w tym: sporządzanie wniosków o wydanie decyzji na lokalizację celu publicznego, decyzji środowiskowych itp.
 11. Sporządzanie opracowań związanych z pozyskiwaniem środków unijnych (plany odnowy miejscowości, strategii rozwoju, plan gospodarki niskoemisyjnej, wieloletniego planu inwestycyjnego, lokalnego programu rewitalizacji itp.).
 12. Prowadzenie spraw wynikających z uchwalonego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Damasławek.
 13. Projektowanie terenów zielonych, kwietników, klombów kwiatowych na terenie Gminy oraz zakup materiałów do ich wykonania.
 14. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych w zakresie ochrony przyrody.

     15.Sporządzanie deklaracji na podatek leśny od lasów gminnych.

 1. Przyjmowanie zgłoszeń dot. wypalania łąk, pastwisk, rowów, pasów przydrożnych itp.

17.Opracowywanie harmonogramu realizacji wydatków na stanowisku pracy.

 1. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Referatu i Wójta.
 1. OBOWIĄZKI:
 2. Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Damasławek oraz Kodeksu Etyki Pracownika Samorządowego.
 3. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym.
 4. Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000/.
 5. Przestrzeganie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm./.
 6. Przestrzeganie i stosowanie przepisów instrukcji kancelaryjnej dla urzędów Gmin.
 7. Przestrzeganie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy /t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm./.
 8. Zamieszczanie w BIP za pośrednictwem informatyka informacji, aktów prawa miejscowego i innych dokumentów, których obowiązek publikacji wynika z przepisów szczególnych.
 9. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej Gminy Damasławek za pośrednictwem informatyka.
 10. Przestrzeganie przepisów ustaw związanych z powierzonym zakresem obowiązków.
 11. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w Urzędzie.
 1. Wymagane dokumenty:

1)      kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

2)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.) w związku z pracą na aplikowane stanowisko,

3)      oświadczenia kandydata ubiegającego się o zatrudnienie:

– o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

– o niekaralności, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      kserokopia potwierdzona przez kandydata za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności, jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6 %.

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis)

 1. Informacja o warunkach pracy:

1)      1 etat,

2)      Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

3)      Praca jednozmianowa w poniedziałek od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku
w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Damasławek, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w lipcu 2019 r. był wyższy niż 6 %.
 2. Miejsce i termin składania dokumentów:

      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy

Damasławek (pok. nr 2) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Damasławek

 1. Rynek 8

62-110 Damasławek

w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi kandydata z dopiskiem „Drugi nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania mieniem gminnym” w nieprzekraczalnym terminie do 20 sierpnia 2019 r. do godziny 15:00.

Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

 1. Inne informacje:

1)    Nabór na wolne stanowisko przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Damasławek.

2)    Nabór odbędzie się w dwóch etapach:

I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,

II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub wyłącznie z rozmowy kwalifikacyjnej.

3)     Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu.

4)     Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl)oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.

5)     Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w ogłoszeniu o naborze podstawa prawna art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).

6)     Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67–26-86-332.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Cyprian Wieczorek

 Damasławek, 7 sierpnia 2019 r.

Gminy partnerskie

Zobacz także

Godziny pracy

poniedziałek:
7:30 -16:30
wtorek - czwartek:
7:30 -15:30
piątek:
7:30 -14:30

Jak do nas dojechać?

Urząd Gminy Damasławek, Rynek 8, 62-110 Damasławek
Wszelkie Prawa Zastrzeżone