Przejdź do treści
Dziś jest:
A+ A-

Menu

Kalendarz

grudzień 2021
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Damasławskie Wieści

goniec gminny

Licznik odwiedzin

Niebieskie tło. Na środku duży napis OFERTA PRACY. Na dole logo herb gminy.

Ogłoszenie trzeciego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki i bezpieczeństwa informatycznego.

Wójt Gminy Damasławek ogłasza trzeci nabór

na wolne stanowisko urzędnicze

ds. informatyki i bezpieczeństwa informatycznego

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

2. Określenie stanowiska:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega Sekretarzowi Gminy.

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,

 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 4. Nieposzlakowana opinia,

 5. Wykształcenie, co najmniej średnie.

Wymagania dodatkowe:

 1. Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera,

 2. Znajomość zagadnień związanych z administrowaniem siecią komputerową,

 3. Znajomość programów korzystających z baz danych np. SQL,

 4. Dobra znajomość regulacji prawnych:

– ustawa o samorządzie gminnym,

– ustawa o pracownikach samorządowych,

– ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

– ustawa o dostępie do informacji publicznej,

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

 1. Komunikatywność,

 2. Umiejętność planowania pracy,

 3. Umiejętność pracy w zespole,

 4. Umiejętność obsługi komputera,

 5. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

 6. Umiejętność przekazywania i uzyskiwania informacji,

 7. Umiejętność interpretowania przepisów prawa i zdolność analitycznego myślenia,

 8. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

 9. Prawo jazdy kat. B.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

ZADANIA:

 1. Tworzenie i aktualizacja we współpracy z innymi stanowiskami pracy urzędowego publikatora teleinformatycznego – Biuletyn Informacji Publicznej,

 2. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej,

 3. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, w tym pełnienie funkcji Koordynatora ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Gminy Damasławek,

 4. Administrowanie oraz rozwijanie lokalnej sieci komputerowej w urzędzie,

 5. Wykonywanie zadań dotyczących ochrony systemów i sieci teleinformatycznych,

 6. Wykonywanie i zabezpieczanie kopii bezpieczeństwa baz danych urzędu,

 7. Obsługa informatyczna urzędu, w tym wymiana zużytych i przestarzałych składników wyposażenia komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu telekomunikacyjnego,

 8. Instalowanie nowych programów. Zgłaszanie dostawcom programów uwag, dotyczących zmian merytorycznych w programach już eksploatowanych, na podstawie zgłoszeń od pracowników urzędu,

 9. Dokonywanie stałej konserwacji urządzeń komputerowych urzędu,

 10. Zaopatrywanie w materiały eksploatacyjne,

 11. Prognozowanie potrzeb i zapotrzebowań dotyczących systemu komputerowego,

 12. Udzielanie instruktażu i pomocy pracownikom urzędu, organizowanie i prowadzenie wewnętrznych szkoleń w zakresie użytkowania sprzętu komputerowego i oprogramowania,

 13. Nadzór i opieka nad sprzętem – systemem do głosowania dla radnych Rady Gminy Damasławek oraz kamerą wraz z osprzętem do transmisji obrad Rady,

 14. Wykonywanie funkcji Administratora Systemu Informatycznego,

 15. Opracowywanie harmonogramu realizacji wydatków na stanowisku pracy,

 16. Pełnienie funkcji koordynatora gminnego (LAS),

 17. Tworzenie i aktualizacja we współpracy z innymi stanowiskami pracy strony internetowej Gminy Damasławek,

 18. Pełnienie funkcji Administratora Lokalnego ePUAP,

 19. Współdziałanie z ABI/ Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,

 20. Pełnienie funkcji Administratora Systemu Teleinformatycznego,

 21. Przydzielanie użytkownikom konta, zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez kierownika jednostki (komórki) organizacyjnej,

 22. Zapewnienie dostępu do systemu teleinformatycznego wyłącznie użytkowników posiadających wymagane uprawnienia oraz odpowiednie i ważne poświadczenia bezpieczeństwa,

 23. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Referatu i Wójta.

OBOWIĄZKI:

 1. Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Damasławek oraz Kodeksu Etyki Pracownika Samorządowego,

 2. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym,

 3. Przestrzeganie i stosowanie przepisów ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

 4. Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),

 5. Przestrzeganie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

 6. Przestrzeganie i stosowanie przepisów instrukcji kancelaryjnej dla urzędów gmin,

 7. Przestrzeganie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320),

 8. Zamieszczanie w BIP informacji, aktów prawa miejscowego i innych dokumentów, których obowiązek publikacji wynika z przepisów szczególnych,

 9. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej Gminy Damasławek,

 10. Przestrzeganie przepisów ustaw związanych z powierzonym zakresem obowiązków,

 11. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w Urzędzie.

5. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.) w związku z pracą
  na aplikowane stanowisko,

 3. oświadczenia kandydata ubiegającego się o zatrudnienie:

– o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

– o niekaralności, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,

 1. kserokopia potwierdzona przez kandydata za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności, jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6 %.

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis).

6. Informacja o warunkach pracy:

 1. 1 etat,

 2. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 3. praca jednozmianowa w poniedziałek od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku
  w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Damasławek, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w październiku 2021 r. był wyższy niż 6 %.

8. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek (pok. nr 2) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Damasławek

ul. Rynek 8

62-110 Damasławek

w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi kandydata z dopiskiem „Trzeci nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki i bezpieczeństwa informatycznego” w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2021 r. do godziny 16:30.

Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

9. Inne informacje:

 1. Nabór na wolne stanowisko przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Damasławek.

 2. Nabór odbędzie się w dwóch etapach:

I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,

II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub wyłącznie z rozmowy kwalifikacyjnej.

 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu.

 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.

 3. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w ogłoszeniu o naborze podstawa prawna art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.).

 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67–26-86-332.

Kwestionariusz osobowy

Klauzula

Damasławek, 4 listopada 2021 roku

Zobacz także

Godziny pracy

poniedziałek:
7:30 -16:30
wtorek - czwartek:
7:30 -15:30
piątek:
7:30 -14:30

Jak do nas dojechać?

Urząd Gminy Damasławek, Rynek 8, 62-110 Damasławek
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
CLOSE
CLOSE