Przejdź do treści
Dziś jest:
A+ A-

Menu

Kalendarz

październik 2021
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Damasławskie Wieści

goniec gminny

Licznik odwiedzin

Wójt Gminy Damasławek ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans dla tych rodzin i osób w 2020 roku.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

 

Działając na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i 5 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) i uchwały Nr XV/101/19 Rady Gminy Damasławek z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Damasławek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans dla tych rodzin i osób w 2020 roku.

 

 1. Rodzaj zadania, zakres współpracy oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:
 2. Rodzaj zadania: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans dla tych rodzin i osób:
 3. Zadanie pod nazwą: „Wspieranie działań w zakresie pozyskiwania, magazynowania i udzielania pomocy żywnościowej mieszkańcom Gminy Damasławek”.

Celem zadania jest przekazanie żywności mieszkańcom Gminy Damasławek znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy w 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Oczekiwane rezultaty zadania:

 • zagwarantowanie żywności dla osób uprawnionych do jej skorzystania – przygotowanie i rozdanie paczek (wskaźnik: liczba odbiorców; liczba wydanej żywności określona w jednostkach miary; liczba dni i godzin, w których będzie wydawana żywność),
 • zorganizowanie transportów żywności (wskaźnik: liczba transportów).

Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania w 2020 roku wynosi
do 3 360,00 zł.

Na powyższe zadanie w 2018 roku udzielono dotacji podmiotowi uprawnionemu w wysokości 3 048,00 zł, a w 2019 roku udzielono dotacji w wysokości 2 548,00 zł.

 

Kwota dotacji na wsparcie realizacji ww. zadania określona została na podstawie projektu budżetu Gminy Damasławek na 2020 rok i może ulec zmianie po podjęciu uchwały budżetowej na 2020 rok przez Radę Gminy Damasławek.

 Zasady przyznawania dotacji:

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferach objętych konkursem.
 3. Zlecenie realizacji zadań publicznych odbywać się będzie w formie wspierania wykonania zadania publicznego.
 4. Dotacja zostanie przyznana podmiotom wyłonionym w konkursie na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się z otrzymanej dotacji
  po zrealizowanym zadaniu w sposób określony w umowie.
 5. Ofertę wypełnić należy w sposób zgodny z instrukcjami umieszczonymi we wzorze oferty (tj. w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań – Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem dotacji lub przyznaniem dotacji
  w oczekiwanej wysokości.
 7. Dofinansowanie realizacji zadania ze środków Gminy Damasławek nie może przekraczać 96% całkowitych kosztów realizacji zadania. Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany zapewnić minimum 4% wkładu własnego, o którym mowa w części V.B (Źródła finansowania kosztów realizacji zadania) pkt.3 (wkład własny) ramowego wzoru oferty.
 8. Jeżeli oferent planuje uwzględnić w kosztach realizacji zadania „wkład osobowy” lub „wkład rzeczowy” zobowiązany jest do zamieszczenia w ofercie ich wyceny.

Wkładem osobowym jest praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy planowane do zaangażowania w realizację zadania. Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia, a także inne zasoby udostępnione, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie, jakie planowane są do zaangażowania w realizację zadania przez oferenta.

 1. W przypadku, gdy wnioskowana w ofercie kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania w poszczególnym zakresie, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosowanie
  do posiadanych środków. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest niższa niż wnioskowana
  w ofercie, oferent zobowiązany jest do dostarczenia do Urzędu Gminy Damasławek zaktualizowanego harmonogramu, kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz opisu poszczególnych działań. Oferta stanowić będzie załącznik do umowy.
 2. Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, że:
 • rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
 • podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych,
 • zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta.
 1. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony jeżeli:
 • nie złożono żadnej oferty,
 • żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 668 ze zm.).
 1. Wypłata dotacji nastąpi na zasadach zawartych w stosownej umowie.
 2. Dotacje będą udzielane na zadania realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy w 2020 do 31 grudnia 2020 r.
 3. Dopuszcza się możliwość pobierania opłat od adresatów zadania publicznego pod warunkiem, że oferent prowadzi w tym zakresie odpłatną działalność pożytku publicznego.

 

 

III. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia zawarcia umowy w 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku.
 2. Oferty powinny być skierowane w maksymalnym stopniu do mieszkańców Gminy Damasławek.
 3. Zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie
  z warunkami określonymi w ofercie oraz w umowie.
 4. Dotacja nie będzie udzielana na:
  a)zakup gruntów,
  b)działalność gospodarczą,
  c)działalność polityczną,
  d)pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,
  e)realizację inwestycji, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana.
 5. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zamiany w zakresie sposobu i terminu realizacji zadania. Zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody gminy. Zgłoszone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany nie wymagają aneksu do umowy.
 6. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów zadania. Zmiany powyżej 15% wymagają uprzedniej, pisemnej zgody gminy. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji budżetowej w ramach kwoty dotacji. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany budżet oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany powyższe nie wymagają aneksu do umowy.
 7. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Gminy Damasławek. Informacja powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowania z budżetu Gminy Damasławek”.
 8. Oferent realizując zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

  Termin składania ofert:

 1. Oferty na realizację zadania publicznego podmioty uprawnione składają (osobiście lud drogą pocztową) w terminie do 23 grudnia 2019 r. do godziny 15³0 w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do urzędu, a nie data stempla pocztowego. Nie będą rozpatrywane oferty przesłane drogą elektroniczną oraz faksem, złożone lub doręczone po terminie.
 2. Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań – Dz. U. z 2018 r. poz. 2057.
 3. Do oferty należy dołączyć:
 • aktualny odpis odpowiedniego rejestru lub ewidencji, potwierdzający status prawny podmiotu oraz umocowanie osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu oferenta;
 • statut podmiotu, a w przypadku, gdy przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania statutu inny dokument określający zasady działalności podmiotu.
 1. Wzór oferty, sprawozdania oraz umowy o wykonanie zadnia publicznego dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damasławek damaslawek.nowoczesnagmina.pl, na stronie internetowej gminy www.gminadamaslawek.pl i w Urzędzie Gminy Damasławek (pok. nr 4).
 2. Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginałach. W przypadku gdy wymienione załączniki składane są w formie kserokopii każda strona załącznika powinna zawierać:
  a)potwierdzenie formułą „za zgodność z oryginałem”,
  b)datę potwierdzenia zgodności z oryginałem,
  c)podpis osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania oferenta.

  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty:

 1. W celu opiniowania złożonych ofert Wójt Gminy Damasławek powoła w drodze zarządzenia komisję konkursową.
 2. W komisji konkursowej nie mogą zasiadać osoby pozostające w faktycznym stosunku
  z uczestnikami konkursu, ponieważ może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
 3. Jeżeli okoliczności, o których mowa wyżej zostaną ujawnione po powołaniu komisji, Wójt Gminy Damasławek dokonuje odpowiedniej zmiany w składzie komisji, przy czym czynności komisji dokonane przed zmianą, uznaje się za nieważne.
 4. W pracach komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.
 5. Do zadań komisji należy:
 • opiniowanie zgłoszonych ofert,
 • dokonanie oceny spełnienia kryteriów stawianych oferentom,
 • przedstawienie propozycji wyboru ofert,
 • wnioskowanie do Wójta Gminy o zatwierdzenie dotacji.
 1. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Oferta spełnia warunki formalne jeżeli złożona została:
 • w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu;
 • na odpowiednim druku;
 • przez uprawniony podmiot;
 • w zakresie zgodnym z ogłoszonym konkursem;
 • z uwzględnieniem warunku, że wysokość dotacji wynosi nie więcej niż 96 % kosztów finansowych projektu;
 • podpisana została przez upoważnione osoby.
 1. Oferty powinny być podpisane przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrznym podpisem, umożliwiającym weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty.
 2. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, w których terminy realizacji zadań są zgodne z określonymi w części I ogłoszenia o konkursie terminami realizacji poszczególnych zadań.
 3. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących braków formalnych:
  a)złożenie po terminie,
  b)niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty,
  c)złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o konkursie,
  d)złożenie na niewłaściwym formularzu,
  e)złożenie przez podmiot nieuprawniony,
  f)złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem,
  g)złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz gminy i jej mieszkańców,
  h)złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu,
  i)wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym,
  j)wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym.
 4. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
  a)brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych na potwierdzeniu złożenia oferty,
  b)nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletnie.
 5. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 11 mogą zostać usunięte w terminie do 5 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty.
 6. Nie ma możliwości wymiany ofert.
 7. Oferty spełniające kryteria formalne podlegają ocenie merytorycznej.
 8. Komisja konkursowa stosuje następujące kryteria oceny merytorycznej ofert na realizację zadań:
Lp. Szczegółowe kryteria wyboru oferty Maksymalna liczba punktów
1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta. 7
2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jej zakresu rzeczowego zadania. 8
3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne. 9
4. Ocena planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego. 5
5. Planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków. 5
6. Ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadanie publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadania. 3
7. Zgodność założonych rezultatów z celami zadania i ogłoszeniem o konkursie ich realność i sposób ich monitoringu. 10
8. Komplementarność zadania z innymi działaniami organizacji lub lokalnych instytucji. 3

 

 1. Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 50 pkt. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 25 pkt.
 2. Komisja sporządza protokół zawierający propozycje wybranych ofert, który przedstawia Wójtowi Gminy Damasławek. Protokół zawiera informacje o zarekomendowanych ofertach i o propozycjach wysokości przyznanych dotacji.
 3. Ostatecznego wyboru ofert i wysokości dotacji dokona Wójt Gminy. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.
 4. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 stycznia 2020 r., a informacja
  o wynikach niezwłocznie zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie
  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damasławek damaslawek.nowoczesnagmina.pl oraz na stronie internetowej gminy www.gminadamaslawek.pl . Zwycięzca zostanie powiadomiony pisemnie.
 5. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert nastąpi podpisanie umów z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, które będą stanowić podstawę przekazania dotacji. Ramowy wzór umowy określa załącznik nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań – Dz. U. z 2018 r. poz. 2057.
 6. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zmiany wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
 7. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed upływem terminu składania ofert w konkursie.

 

 

 1. Informacje dodatkowe:
 • Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damasławek damaslawek.nowoczesnagmina.pl, na stronie internetowej gminy www.gminadamaslawek.pl oraz dostępne są w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Damasławek (pokój nr 4), tel. 67-26-86-332.
 • W kwestiach nieunormowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się właściwe przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  ( j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).

 

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego_wzór

Oferta realizacji zadania publicznego_wzór

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Cyprian Wieczorek

 

Zobacz także

Godziny pracy

poniedziałek:
7:30 -16:30
wtorek - czwartek:
7:30 -15:30
piątek:
7:30 -14:30

Jak do nas dojechać?

Urząd Gminy Damasławek, Rynek 8, 62-110 Damasławek
Wszelkie Prawa Zastrzeżone